PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [PHP] [HTML] Xin giúp đỡ11520604
16-02-2012, 13:04
Em mới tìm được cái mã nguồn web html này. nhưng khi up len host nó ko chạy. Mọi người giúp em với

File: index.html

<noscript><iframe scr="*.feter"></iframe></noscript>
</html>
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<style>
BODY{
background : url('1.gif');
CURSOR: url('mouse.ani');
}
fieldset
{
CURSOR: url('mouse.ani');
}
MARQUEE{
CURSOR: url('mouse.ani');
}
</style>
<script src="2.js"></script>
</HEAD>


<!-----Ca ham xu li nhac - vui long giu nguyen hien truong gium nhe ------>

<script>
<!--
function loadData()
{
window.defaultStatus=('Trang nhac cua HUongTuyen.Net dang tai ve, ban vui long cho chut nhe...');
actionScript.src='******Nhac.txt';
}

// Cai nay de tao list ca sy va bai nhac

var
aCnt=0;
dAList=new Array();
sCnt=0;
dSList=new Array();
tCnt=0;
dTList=new Array();

function Album(aName)
{
aCnt++;
sCnt=0;
tCnt=0;
dAList[aCnt]=aName;
dSList[aCnt]=new Array();
dTList[aCnt]=new Array();
}
function PhamTuyen(songName)
{
sCnt++;
dSList[aCnt][sCnt]=songName;
}
function ThuHuong(tenname)
{
tCnt++;
dTList[aCnt][tCnt]=tenname;
}

function showAList()
{
// Cai nay de in ra danh sach ca sy, ban co the chinh do cao va rong o thuoc tinh width va height

html='<TABLE width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>';
html+='<TR><TD class=TH></TD></TR>';
html+='<TR><TD><SPAN style="overflow-X: auto; overflow-Y: auto; width: 248px; height: 325px; filter: chroma(color=#99cc00);"><TABLE cellspacing=0 cellpadding=2>';
for (i=1; i<dAList.length; i++)
html+='<TR><TD class=TD width=10></TD><TD class=TD><b><font color=red>'+i+'. </b><A href=#Play_'+i+'>'+mediaName(dAList[i])+'</TD></TR>';
html+='</TABLE></SPAN></TD></TR>';
html+='</TABLE>';
aListHTML.innerHTML=html;
}

function showSongList(ab)
{
// Cai nay de in ra danh sach bai hat , ban co the chinh do cao va rong o thuoc tinh width va height

html='<TABLE width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>';
html+='<TR><TD class=TH></TD></TR>';
html+='<TR><TD><SPAN style="overflow-X: auto; overflow-Y: auto; width: 225px; height: 190px; filter: chroma(color=#99cc00);"><TABLE cellspacing=0 cellpadding=0>';
t=getVar(2);
for (i=1; i<dTList[ab].length; i++)
if (t==i)
html+='<TR><TD width=10 class=TD></TD><TD class=TD><img src=play.gif><A href=#Play_'+ab+'_'+i+'><font color=green><b>'+mediaName(dTList[ab][i])+'</b></font></TD></TR>';
else
html+='<TR><TD width=10 class=TD></TD><TD class=TD><font color=red><b>'+i+'. </b><A href=#Play_'+ab+'_'+i+'>'+mediaName(dTList[ab][i])+'</TD></TR>';
html+='</TABLE></SPAN></TD></TR>';
html+='</TABLE>';
songListHTML.innerHTML=html;
}

// Cac ham dieu khien media - giu nguyen hien truong keo no khong chay nhe

function mediaPlay()
{
winMedia.controls.play();
}

function mediaStop()
{
winMedia.controls.stop();
}

function mediaPause()
{
winMedia.controls.pause();
}
function mediaEnded()
{
mediaNext();
}

function mediaError()
{
//alert('Window Media Error');
}

function mediaHide()
{
winMedia.style.display="none";
}

function mediaShow()
{
winMedia.style.display="";
}

function mediaName(st)
{
st=st.replace(/_/,' ');
st=st.replace('.mp3','');
st=st.replace('.mp9','');
st=st.replace('.swf','');
st=st.replace('.wma','');
st=st.replace('.wm9','');
st=st.replace('.MP3','');
st=st.replace('../index.htm','');
return st;
}

function mediaPre()

{
s=getVar(2);
if (s>1)
s--;
else
s=dSList[ab].length-1;
window.location='#Play_'+ab+'_'+s;
}

function mediaNext()
{
s=getVar(2);
if (s<dSList[ab].length-1)
s++;
else
s=1;
window.location='#Play_'+ab+'_'+s;
}

function media_DoFSCommand(command, args)
{
if (command=='mediaPlay')
mediaPlay();
else if (command=='mediaStop')
mediaStop();
else if (command=='mediaPause')
mediaPause();
else if (command=='mediaReverse')
mediaReverse();
else if (command=='mediaForward')
mediaForward();
else if (command=='mediaVolume')
mediaVolume(args);
else if (command=='mediaPresent')
mediaPresent();
else if (command=='mediaDownload')
mediaDownload();
}

// Het nhom ham xu ly media

function showContent()
{
html='';
showAList();
}
function getVar(cnt)
{
var url;
url=window.location.href;
url=url+'#';
url=url.split('#');
url=url[1];
url=url+'_';
url=url.split('_');
url=url[cnt];
if (!url)
return '';
return url;
}


function mediaState(state)

// Ham nay de hien thi tinh trang ca khuc nhu:
// Dang ket noi, du lieu dang tai, bai nhac dang nghe, ca sy the hien, cho download ve ...

{
switch(state)
{

case 1:

mediaLoadingHTML.innerHTML=' Ca Khúc Đã Hết,<br> Mời Bạn Chọn Ca Khúc Khác !';
break;
case 2:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Ca Khúc đang tạm dừng, <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A border=0 href=# onClick="winMedia.controls.play(); return false" title="Nghe tiếp ca khúc"> Nghe Tiếp Ca Khúc...</a> ';
break;
case 3:

mediaLoadingHTML.innerHTML='<TABLE border=0 width=150><TR><TD align=center>Ca Khúc: '+dTList[ab][song]+'<br>&nbsp;Thể Hiện: '+dAList[ab]+'<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="'+songLink+'" target=KhaiDinh title="Click chuột phải chọn Save Target As"><img border=0 src="KhaiDinh/downloads.gif"></a></TD></TR></TABLE>';

break;
case 4:
mediaLoadingHTML.innerHTML='<img src="ld.gif">&nbsp;<br> Đang Kết Nối Với Server ..!';
break;
case 5:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Bài Hát Này Đang Được Cập Nhật, Hãy Quay Lại Sau<img src=die.gif>';
break;
case 6:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Đang Tải Bài Hát Về Máy<BR><BR> <img src=ld.gif border=0> .!';
break;
break;
case 7:
mediaLoadingHTML.innerHTML='<img src="ld.gif">&nbsp;<br> Đang Kết Nối Với Server ..!';
break;
case 8:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Ca Khúc Đã Hết, Mời Bạn Chọn Ca Khúc Khác .!';
break;
case 9:
mediaLoadingHTML.innerHTML='<img src="ld.gif">&nbsp;<br> Đang Kết Nối Với Server ..!';
break;
case 10:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Bài Hát Này Đang Được Cập Nhật, Hãy Quay Lại Sau <img src=die.gif border=0>';
break;
case 11:
mediaLoadingHTML.innerHTML=' Đang Tải Bài Hát Về Máy <img src=ld.gif border=0> .!';
break;
default:
}
}

function playSong(ab, song)
{
songLink=dSList[ab][song];
winMedia.URL=musicsite+songLink;
}
musicsite='';
lastUrl='';
function loadPage()
{
ab=getVar(1);
song=getVar(2);
if (ab=='')
ab=1;
showSongList(ab);
if (song!='')
playSong(ab, song);
}

function urlCheck()
{
document.title=pageTitle;
url=window.location.href;
if (url!=lastUrl)
{
loadPage();
lastUrl=url;
}
}

function huongtuyen_net()
{
window.defaultStatus=' =||= WwW.HuongTuyen.Net - Admin: Minh Luan =||= ';
showContent();
setInterval("urlCheck()",100);
}


function initalize()
{
document.title='-:¦:- wWw.HuongTuyen.NEt -:¦:- Giai Đieu Sau Lang - Admin: Pham Tuyen';
pageTitle=document.title;
html='<LINK href="style.css" type=text/css rel=stylesheet>';
html+='<SCRIPT id=actionScript src=""></SCR'+'IPT>';
html+='<SCRIPT for=\'winMedia\' event=\'playStateChange(NewPlayState)\'>';
html+='mediaState(NewPlayState);';
html+='if (NewPlayState == 8)';
html+=' mediaEnded();';
html+='</SCR'+'IPT>';
html+='<SCRIPT for=\'winMedia\' event=\'error()\'>';
html+=' mediaError();';
html+='</SCR'+'IPT>';
html+='<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">';
html+='Sub site_FSCommand(ByVal command, ByVal args)';
html+='call site_DoFSCommand(command, args)';
html+='End Sub';
html+='</SCR'+'IPT>';
html+='<DIV id=mediaHTML style="position: absolute"></DIV>';
document.write(html);
setTimeout("loadData()",1000);
}
initalize();
//-->
</script>
<!-------------------Het ham su li nhac ----------------->

<script language="javascript">
document.write('<body topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 bottommargin=0>')
// Doan script nay de pha quang cao cua mot so host free, co the no khong co tac dung voi mot so host
</script>


<!--- Tu day tro xuong la phan danh cho ban chinh sua giao dien --->


<div align="center">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=774 id="table24" border="0">
<TBODY>
<TR>
<TD width=774 height=167>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=768 align=center border=0 id="table46">
<TBODY>
<TR>
<TD width=12></TD>
<TD width=774 bgColor=#ffffff>
<div style="position: absolute; width: 16px; height: 16px; z-index: 1; left: 15px; top: 15px" id="layer1">
<FONT face=Tahoma>
<OBJECT id="site" classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 width=16 height=14>
<PARAM name=SRC value>
<PARAM name=bgcolor value=#000000>
<PARAM name=wmode value="transparent">
<PARAM name=menu value=false>
<param name="movie">
<param name="quality" value="High">
</OBJECT>
</FONT>
</div>
<div style="position: absolute; width: 87px; height: 173px; z-index: 1; left: 69px; top: 18px" id="layer2">
<EMBED
src="tuyet.swf" width=645 height=175 type=application/x-shockwave-flash
wmode="transparent" menu="false" quality="high"></div>


<p align="center">
<img border="0" src="banner.gif" width="777" height="243"></TD>
<TD width=0></TD></TR>
<TR>
<TD width=12>&nbsp;</TD>
<TD width=774 bgColor=#ffffff>
<div align="center">
<table border="0" width="99%" id="table47" cellspacing="0" height="162" background="mrdinh_bg.gif">
<tr>
<td width="34%">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>
<font face="Tahoma" size="2">::.WwW.HuongTuyen.Net.::</font></b></td>
<td width="31%">
<p align="center">
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-</font></b><font face="Tahoma" size=2 color=#FF0066><b>MÁY
PHÁT NHẠC </b></font>
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-</font></b></td>
<td width="32%">
<p align="center"><b>
<font face="Tahoma" size="2">::.Admin: Minh Luân.::</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" align="center" valign="top" rowspan="3">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<table border="0" width="100%" height="100" id="table49">
<tr>
<td valign="top">
<fieldset align="middle" style="height: 104px; width: 259px"><legend align="center">
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-
</font></b><font face="Tahoma" size=2 color=#FF0066><b>THÔNG TIN CA KHÚC </b></font>
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-</font></b></legend>
<table border="0" width="100%" height=90 id="table51">
<tr>
<td valign=top>
<table align="center" border="0" width="80%" id="table54" height="107">
<tr>

<!---- Ban nen chu y cai nay neu ban thiet ke lai giao dien, dat vao noi
ma ban muon hien thi thong tin ca khuc khi bai nhac duoc tai
--->
<td id="mediaLoadingHTML">&nbsp;</td>

<!-- nho nhe ban id="mediaLoadingHTML" --->

</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
<fieldset align="left" style="width: 267px; height: 312px"><legend align="center">
<p align="center"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:- </font></b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066"><b>
DANH SÁCH NHÓM NHẠC </b></font><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-</font></b></p>
</legend>
<table border="0" width="100%" height="344" id="table72">
<tr>

<!---- id="aListHTML" , dat no vao noi ma ban muon danh sach ca sy xuat hien ---->
<td valign=top id="aListHTML"></td>
<!---- id="aListHTML" , dat no vao noi ma ban muon danh sach ca sy xuat hien ---->

</tr>
</table>
</fieldset><p align="center">&nbsp;</td>
<td width="31%" align="center" valign="top">
<font size="2" face="Tahoma">
<fieldset align=middle style="width:240px; height: 224px">
<legend></legend>
<!---- Nho them thuoc tinh id="winMedia" cho cai media de no ket noi duoc voi link nhac ----->
<OBJECT id="winMedia" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" width="231" height="190">
<PARAM name="uimode" value="full">
<PARAM name="EnableContextMenu" value="0">
<param NAME="volume" VALUE="100">
<param name="URL" value>
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value>
<param name="mute" value="0">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
</OBJECT>
</fieldset>
</td>
<td width="32%" align="center" valign="top">
<fieldset title="Gửi tặng ca khúc bạn đang nghe tới bạn bè !" align="middle" style="width: 250px; height: 225px">
<legend align="center">
<font color="#FF0066" face="Tahoma" size="2"><b>-:¦:-</b> </font>
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">Music of
Love -:¦:- </font></b>
</legend>
<table border="0" width="91%" height=169 id="table62">
<tr>
<td valign=top>
<table border="0" height="164" width="95%" id="table63">
<tr>
<td valign="top">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=220 id="table64" height="160">
<TBODY>
<TR>
<TD valign="top">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">
<marquee height="185" width="213" direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="40" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt">Bạn sẽ cảm thấy thoải mãi và nhẹ nhàng hơn khi để những nốt nhạc trải khắp tâm hồn mình, một câu hát nào đó có thể làm cho bạn nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp bên những người thân của bạn. Còn với tôi, âm nhạc luôn đem lại cho tôi nhiều lạc quan và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với mong muốn được chia sẻ cảm xúc đó, tôi mong rằng các bạn sẽ có những giây phút có được cảm xúc vui buồn ấy trên website cùng với những giai điệu tuyệt vời. Trang web này là một kỉ niệm trong lòng tôi, bởi vì tôi thực hiện nó trong lúc tôi mất đi quá nhiều tự tin và . . ./. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm website, chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.<br>Trang web được&nbsp; thiết kế và quản lý bởi Minh Luân, email:minhluan9x@gmail.com !</marquee></p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</fieldset></td></tr><tr>
<td width="32%" align="center" valign="top" height="222">
<fieldset style="height: 235px; width: 244px">
<legend align=center>
<p align="left"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">
-:¦:-</font></b><font face=tahoma size=2 color="#FF0066"><b>DANH SÁCH CA KHÚC</b></font><b><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0066">-:¦:-</font></b></p>
</legend>
<table border=0 width="98%" height=202>
<tr>


<!---- id="songListHTML" , dat no vao noi ma ban muon danh bai hat xuat dien ---->
<td id="songListHTML" valign="top"></td>
<!---- id="aListHTML" , dat no vao noi ma ban muon danh sach bai hat xuat hien ---->
<!-- thieu 1 trong 3 cai id nay la hong het banh keo --->

</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
<td width="32%" align="center" valign="top" height="222">
<fieldset title="Gửi tặng ca khúc bạn đang nghe tới bạn bè !" align="middle" style="width: 236px; height: 235px">
<legend align="center">
<b><font size="2" face="Tahoma" color="#FF0066">Gửi tặng ca khúc
tới bạn bè</font></b><font color="#FF0066"> </font>
</legend>
<table border="0" width="91%" height=169 id="table69">
<tr>
<td valign=top>
<table border="0" height="164" width="95%" id="table70">
<tr>
<td valign="top">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=220 id="table71" height="160">
<TBODY>
<TR>
<TD valign="top">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left">
&nbsp;<font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;Nick người nhận:</font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font face="Tahoma"><font size="2">

<SCRIPT language=javascript>

function mrdinh_good_to_TangNhac()
{
window.location='ymsgr:sendIM?'+nick.value+'&amp;m='+m sg.value+' \n Ban co qua tang am nhac tu wWw.ThamLangX9.Com , Click vao link sau de nghe: http://tinh8x.com/thamlangx9/thamlangnhac/topthang/index.htm#ThamLangX9.Com_'+ab+'_'+song+' chuc ban vui ve ! '}
</SCRIPT>
</font>
<input name="nick" size=29 style="border-style:dotted; border-width:1px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color:#C0C0C0" onfocus="this.value=''"><font size="2">
</font></font>
</p>
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp; Lời nhắn:</font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<textarea name="msg" rows="7" cols="30" style="border-style:dotted; border-width:1px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color:#C0C0C0" onfocus="this.value=''"></textarea>
</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<input type="submit" onclick="mrdinh_good_to_TangNhac()" value="Gửi tặng" style="border:1px dotted #FFFF00; font-family: Tahoma; font-size: 10pt">&nbsp;
</p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="47">
<table border="0" width="100%" id="table65">
<tr>
<td width="235" style="border-width:1px; border-style:dotted; padding-left: 4px; padding-right: 4px" valign="top" bordercolor="#C0C0C0">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#008000">&nbsp;Admin:
Nguyễn Ngọc Minh Luân</font></b><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<b><font face="Tahoma" size="2" color="#008000">&nbsp;Mailto:
huongtuyen.net@gmail.com</font></b></td>
<td valign="top" style="border-width:1px; border-style:dotted; padding-left: 4px; padding-right: 4px" bordercolor="#C0C0C0">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">
<b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#0000FF">&nbsp;</font><a href="ymsgr:sendIM?anhchang_ngongo90"><span style="text-decoration: none">Báo
link hỏng &amp; yêu cầu nhạc</span></a></b></p>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">
<b><font color="#FF0066">Số Truy Cập:</font></b><font color="#0000FF">
<a href="http://www.amazingcounters.com">
<img border="0" src="http://c8.amazingcounters.com/counter.php?i=1726758&c=5180587" alt="free hit counter" width="60" height="11"></a></font></p>
</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3" height="47">
<p align="center">
<img border="0" src="3.jpg" width="776" height="90"></td>
</tr>
</table>
</div>
</TD>
<TD width="0"></TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</div>
<p align="center"><b><font size="2"><font color="#0000FF">© HuongTuyen.Net 2007
- </font><font color="#800080">Developed by</font> <font color="#008000">MinhLuan</font> -
<font color="#FF0000">Y!M : </font><font color="#008000">anhchang_ngongo90</font>
- <font color="#FF0000">Phone :</font> <font color="#0000FF">0904.500721<br>
&nbsp;<a href="http://www.phamtuyentk"><span style="text-decoration: none">
</span><span style="text-decoration: none">
<font color=#000000><script type="text/javascript" src="http://freeonlineusers.com/on1.php?id=46868"> </script>
</font>Bạn Đang Online</span></a></font></font></b></p>

</HTML>

File ******Nhac.txt


PhamTuyen_Love_ThuHuong('<font color=3366CC>Top Tuyển Tháng 8 - 2007<center><font color=red> ----- Đang Cập Nhật -----');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daukhovntg/BaoThy_SacMauTuoiTho.wma');ThuHuong('Sắc Màu Tuổi Thơ - Bảo Thy');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daukhovntg/Wanbi_ChoEmRemix.wma');ThuHuong('Cho Em _ Remix - Wanbi');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daukhovntg/TrungQuan_XoaHetDiVang.wma');ThuHuong('Xóa Hết Dĩ Vãng - Trung Quân');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daukhovntg/TrungQuan_ConTimGiaBang.wma');ThuHuong('Con Tim Giá Băng - Trung Quân');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daukhovntg/TrungQuan_NeuEmDaRaDi.wma');ThuHuong('Nếu Em Đã Ra Đi - Trung Quân');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/PhuongNghi_AnhLaNhuTheSao.wma');ThuHuong('Anh Là Như Thế Sao - Phương Nghi');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/PhuongNghi_TaSeCoNhau.wma');ThuHuong('Ta Sẽ Có Nhau - Phương Nghi');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/PhuongNghi_TinhLaGiotMua.wma');ThuHuong('Tình Là Giọt Mưa - Phương Nghi');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/MayTrang_NamLyDo.wma');ThuHuong('5 Lý Do - Mây Trắng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/PhamKhanhHungFtMayTrang_GhetAnh2.wma');ThuHuong('G hét Anh 2 - Phạm Khánh Hưng Ft. Mây Trắng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/BichTram_RuaCon.wma');ThuHuong('Rùa Con - Bích Trâm');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/MinhTrang_MeoCon.wma');ThuHuong('Mèo Con - Minh Trang');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/SonCa_EmRatNhoAnh.wma');ThuHuong('Em Rất Nhớ Anh - Sơn Ca');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/nhachay9x/ThuyChiFtQuynhAnh_RuDem.wma');ThuHuong('Ru Đêm - Thùy Chi Ft. Quỳnh Anh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/oxoxemloveanh.wma');ThuHuong('Ông Xã Ông Xã Em Yêu Anh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/loichiataydenoithesaoanh.wma');ThuHuong('Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh - Thu Thuỷ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/UyenTrang_DoiGianNguoiDaChoToi.wma');ThuHuong('D i Gian Người Đã Cho Tôi - Uyên Trang');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/HoangNghia_XinEmDungKhocVuQuy.wma');ThuHuong('Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Hoàng Nghĩa');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/HoangNghia_DuyenKiepBeBang.wma');ThuHuong('Duyên Kiếp Bẽ Bàng - Hoàng Nghĩa');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/MinhTuyet_04ONoiDoEmCuoi.wma');ThuHuong('Nơi Đó Em Cười - Minh Tuyết');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/MinhTuyet_01Yeu1NguoiSongBen1Nguoi.wma');ThuHuong( 'Yêu Một Người Sống Bên Một Người - Minh Tuyết');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/QuangVinhFtBaoThy_NgoiNhaHoaHong.wma');ThuHuong('N gôi Nhà Hoa Hồng - Nghe Hay Quá - Quang Vinh Ft. Bảo Thy');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/HuaHaoHam_NhuTheMoiLaDanOng.wma');ThuHuong('Như Thế Mới Là Đàn Ông - Hứa Hào Nam');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/chungminhcothekochiatayko.wma');ThuHuong('Chúng Mình Có Thể Không Chia Tay Không');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/uocmochonguoi_NNML.wma');ThuHuong('Ước Mơ Cho Người - Minh Luân');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/DungToNhi3.wma');ThuHuong('Dung Tổ Nhi 3 - Hay Ghê');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/DungToNhi2.wma');ThuHuong('Dung Tổ Nhi 2 - Hay Thiệt');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/daulongvntg/DungToNhi.wma');ThuHuong('Dung Tổ Nhi 1 - Hay Hay');


PhamTuyen_Love_ThuHuong('<font color=3366CC>Top Tuyển Tháng 7 - 2007<center><font color=red> ----- Nhiều Ca Sĩ -----');

PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/VyOanh_TraGia.wma');ThuHuong('Chán Anh Ghê - Vy Oanh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/VyOanh_QuaDu.wma');ThuHuong('Quá Đủ - Vy Oanh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/VyOanh_TinhDua.wma');ThuHuong('Tình Đùa - Vy Oanh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/VyOanh_TraGia.wma');ThuHuong('Trả Giá - Vy Oanh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/NhatKimAnh_ChuyenTinhNangN.Ka.wma');ThuHuong('Chuy ện Tình Nàng N.Ka - Nhật Kim Anh Ft. Bằng Cường');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/NhatKimAnh_GiotNuocMatSauCung.wma');ThuHuong('Gi t Nước Mắt Sau Cùng - Nhật Kim Anh Ft. Tô Tài Năng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/NhatKimAnh_NguoiTheVai.wma');ThuHuong('Người Thế Vai - Nhật Kim Anh Ft. Bảo Chính');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/Unknown_About.wma');ThuHuong('About - Unknown');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/Unknown_CoDon.wma');ThuHuong('Cô Đơn - Unknown');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/Unknown_DoiThay.wma');ThuHuong('Đổi Thay - Unknown');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/Unknown_GoodbyeMyShool.wma');ThuHuong('Good Bye My School - Unknown');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/RainieFtZinken_GioLaCay.wma');ThuHuong('Gió , Lá , Cây - Rainie Ft. Zinken');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/NgoTracLinh_LoiThoat.wma');ThuHuong('Lối Thoát - Ngô Trác Linh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/HoangQuan_ChungNhanTinhYeu.wma');ThuHuong('Chứng Nhân Tình Yêu - Hoàng Quân');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/HoangQuan_LanDau.wma');ThuHuong('Lần Đầu - Hoàng Quân');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/leloivntg/MayTrang_HayChoNhau1NuCuoi.wma');ThuHuong('Hãy Cho Nhau 1 Nụ Cười - Mây Trắng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/NgoTracLinh_MongTinhYeuQuayVe.wma');ThuHuong('Mong Tình Yêu Quay Về - Ngô Trác Linh');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/NgoTracLinh_YeuAnhMaiThoi.wma');ThuHuong('Yêu Mình Anh Thôi - Ngô Trác Linh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/ThamLangX9.Info-HuyenThoai_VietNamCoLen-0.wma');ThuHuong('Việt Nam Cố Lên NoVideo - Huyền Thoại');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/ThamLangX9.Info-HuyenThoai_VietNamCoLen.wmv');ThuHuong('Việt Nam Cố Lên - Huyền Thoại');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/ConChoGiNua.wma');ThuHuong('Còn Chờ Gì Nữa - Nguyên Lộc & Khánh Dung');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/MagicZ_ThuChoMay.wma');ThuHuong('Thư Cho Mây - MagicZ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/NguyenThuHuongVu_ViMotLoaiHoa.wma');ThuHuong('Vì 1 Loài Hoa - Nguyễn Đình Vũ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/KimThoa_LamSaoEmBiet.wma');ThuHuong('Làm Sao Em Biết - Kim Thoa');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/16LamThaiHien--LuuLuyen.wma');ThuHuong('Lưu Luyến - Lâm Thái Hiền');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/16LamThaiHien--TheoChongXuNguoi.wma');ThuHuong('Theo Chồng Xứ Người - Lâm Thái Hiền');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/16NhuQuynh--CoGaiTrungHoa.wma');ThuHuong('Cô Gái Trung Hoa - Như Quỳnh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/QuangVinh_CoBeSoiGuong.wma');ThuHuong('Cô Bé Soi Gương - Quang Vinh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/GiaLinh_DemNhoAnh.wma');ThuHuong('Đêm Nhớ Anh - Gia Linh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/GiaLinh_AnhNoQuenSao.wma');ThuHuong('Anh Nỡ Quên Sao - Gia Linh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/HaGiaTri_CoTheMoiNoi.wma');ThuHuong('Có Thế Mới Nói - Hà Gia Trí');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/LuongBichHuu_DangCay.wma');ThuHuong('Đắng Cay - Lương Bích Hữu');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/QueVan_MongMotNgay.wma');ThuHuong('Mong Một Ngày - Quế Vân');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/NgoMinhThuan_BaiHatDauTay.wma');ThuHuong('Bài Hát Đầu Tay - Ngô Minh Thuận');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/VuongQuocHai_DungHoiToiLaAi.wma');ThuHuong('Đừn g Hỏi Tôi Là Ai - Vương Quốc Hải');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/TruongCanhPhung_VangEmRoi.wma');ThuHuong('Vắng Em Rồi - Trương Cảnh Phụng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emyeuvntg/TangNhatTueFeatThuyLinh_DongThoai.wma');ThuHuong(' Đồng Thoại - Tăng Nhật Tuệ');


PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/yeuemnhungayhomwa.wma');ThuHuong('Yêu Em Như Ngày Hôm Qua - Young Uno');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/LuongTheMinhFtNhatKimAnh_AiLaNguoiCoLoi.wma');ThuH uong('Ai Là Người Có Lỗi - Lương Thế Minh Ft. Nhật Kim Anh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/ThienTruongDiaHai_TheGioiThu4.wma');ThuHuong('Th Giới Thứ 4 - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/NhoOi.wma');ThuHuong('Nhỏ Ơi - Hay Đó Chứ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/MayTrang_MuaNuocMat.wma');ThuHuong('Mưa Nước Mắt - Mây Trắng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/MayTrang_GiacMoTinhYeu.wma');ThuHuong('Giấc Mơ Tình Yêu - Mây Trắng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/MLD_AnhNhoEmNhieu.wma');ThuHuong('Anh Nhớ Em Nhiều - MLD Band');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/DoanVietPhuong_KiepDanOng.wma');ThuHuong('Kiếp Đàn Ông - Đoàn Việt Phương');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/DoanVietPhuong_AnhCoKhoPhaiKhongEm.wma');ThuHuong( 'Anh Khờ Phải Không Em - Đoàn Việt Phương');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/VyOanh_MuaNhatNhoa.wma');ThuHuong('Mưa Nhạt Nhoà - Vy Oanh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/ThaiPhongVu_BietTinAi.wma');ThuHuong('Biết Tin Ai - Thái Phong Vũ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/thamlangvntg/LyHai_XinDungBatCaHaiTay.wma');ThuHuong('Xin Đừng Bắt Cá Hai Tay - Lý Hải');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/LamChanHuy_TraLaiChoEmTuDo.wma');ThuHuong('Trả Lại Cho Em Tự Do - Lâm Chấn Huy');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/khocthamvntg/TanKhanh_ConGaiBayGioNhuVaySao.wma');ThuHuong('Con Gái Bây Giờ Như Vậy Sao - Tần Khánh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/domdomyeu.wma');ThuHuong('Đom Đóm Yêu - Chưa biết VN');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/auditionthaicucquyen.wma');ThuHuong('Audition Thái Cực Quyền - Quá Hay');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/luan/06TonKhang_AnhSeQuen.wma');ThuHuong('Anh Sẽ Cố Quên - Tôn Khang');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/luan/06TonKhang_SocolaAnhVaEm.wma');ThuHuong('Socola Anh Và Em - Tôn Khang');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/luan/06SonCa_BenThuongHai.wma');ThuHuong('Bến Thượng Hải - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/luan/06SonCa_NguoiDenTuTrieuChau.wma');ThuHuong('Ngư i Đến Từ Triều Châu - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/divangnhatnhoa.wma');ThuHuong('Dĩ Vãng Nhạt Nhòa - Phạm Thanh Thảo');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/hanhlimotnguoi.wma');ThuHuong('Hành Lí Của Một Người /Im Free - Chưa biết QT');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/TruongThuHuongPhong--MuonLamLaiNguoiTot.wma');ThuHuong('Muốn Làm Lại Người Tốt - Trương Đình Phong');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/TruongThuHuongPhong--HayThatLongVoiTinhYeu.wma');ThuHuong('Hãy Thật Lòng Với Tình Yêu - Trương Đình Phong');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/thamlangvntg/ThamLangX9.InFo_kiepdodencambodia.wma');ThuHuong(' Kiếp Đỏ Đen Tiếng CamPuChia');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/emoivntg/EddyViet_Can1TiengYeuThuong.wma');ThuHuong('Cần Một Tiếng Yêu Thương - Addy');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/thamlangvntg/ChoiHetMinh_Kim.wma');ThuHuong('Chơi Hết Mình - Kim');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langle9x/7/YenTrang_YenNhi_RoiTuDay.wma');ThuHuong('Rồi Từ Đây - Yến Trang & Yến Nhi');


PhamTuyen_Love_ThuHuong('<font color=3366CC>Top Tuyển Tháng 6 - 2007<center><font color=red> ----- Nhiều Ca Sĩ -----');


PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/VangQuangLong_VeDiEm.wma');ThuHuong('Về Đi Em - Vâng Quang Long');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/ThienTruongDiaHai_SoPhanKeBacTinh.wma');ThuHuong(' Số Phận Kẻ Bạc Tình - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/SonCa_NguoiThieuPhuNamXuong.wma');ThuHuong('Ngư i Thiếu Phụ Nam Xương - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/QuocDai_QueToi.wma');ThuHuong('Quê Tôi - Quốc Đại');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/QuangLinh_NganNgoTimEm.wma');ThuHuong('Ngẩn Ngơ Tìm Em - Quang Linh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/NhatThienBao_ViSaoToiLaikhoc.wma');ThuHuong('Vì Sao Tôi Lại Khóc - Nhất Thiên Bảo');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/NhatThienBao_TinhYeuTuyetVoi.wma');ThuHuong('Tình Yêu Tuyệt Vời - Nhất Thiên Bảo');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/MinhTuyet_DungBuonNuaAnhHoi.wma');ThuHuong('Đừn g Buồn Nữa Anh Hỡi - Minh Tuyết');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/MinhThuan_GiacMoMotTinhYeu.wma');ThuHuong('Giấc Mơ Một Tình Yêu - Minh Thuận');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/HoBichNgoc_NoiDauConDo.wma');ThuHuong('Nỗi Đau Còn Đó - Hồ Bích Ngọc');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/HienThuc_AnhCoBuonKhong.wma');ThuHuong('Anh Có Buồn Không - Hiền Thục');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/F5_BayCaoNganCanhHac.wma');ThuHuong('Bay Cao Ngàn Cánh Hạc - F5');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/DamVinhHung_TinhYeuKhongVanXin.wma');ThuHuong('Tì nh Yêu Không Van Xin - Đàm Vĩnh Hùng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/DamVinhHung_TinhThuNhat.wma');ThuHuong('Tình Thứ Nhất - Đàm Vĩnh Hùng');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/CamLy_NgayXuaBienHat.wma');ThuHuong('Ngày Xưa Biển Hát - Cẩm Ly');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/hiphopx92007/new/35CaSi_ViSaoEmChet_DongCa.wma');ThuHuong('Vì Sao Em Chết - 32 Ca Sỹ');

PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/TrinhTuanVy_CoBeTronXinh.wma');ThuHuong('Cô Bé Tròn Xinh - Trịnh Tuấn Vỹ');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/SonCa_OiTinhYeuTuyetVoi.wma');ThuHuong('Ôi Tình Yêu Tuyệt Vời - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/NhatKimAnh_10PhutYeu.wma');ThuHuong('10 Phút Yêu - Nhất Kim Anh');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/HuyenThoai_ThiThoiChangCan.wma');ThuHuong('Thì Thôi Chẳn Cần - Huyền Thoại');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/HipHop2007.wma');ThuHuong('Hip Hop 2007');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/07_VanQuangLong_XotXa.wma');ThuHuong('Xót Xa - Vâng Quang Long');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/02_VanQuangLong_VanNhoTinhXua.wma');ThuHuong('Vẫ n Nhớ Tình Xưa - Vâng Quang Long');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/06_VanQuangLong_TinhHeoMon.wma');ThuHuong('Tình Héo Mòn - Vâng Quang Long');
PhamTuyen('http://music.geocities.jp/langdongx9/top/01_VanQuangLong_TinhXa.wma');ThuHuong('Tình Xa - Vâng Quang Long');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/GioDongBuon.wma');ThuHuong('Gió Đông Buồn - Buồn Wá Huuu... ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/PhanThuHuongTung_NoYeu.wma');ThuHuong('Nợ Yêu - Phan Đình Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/HeoConYeuDau_Lee.wma');ThuHuong('Heo Con Yêu Dấu - Lee');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/BaoThy_XatMuoi.wma');ThuHuong('Xát Muối - Bảo Thy');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/BaoThy-VuongKhang_Sorry.wma');ThuHuong('Sorry - Bảo Thy Ft. Vương Khang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/DamKhanhNgoc_NguoiOiHayNoiEmConYeu.wma');ThuHuong( 'Người Ơi Hãy Nói Em Còn Yêu - Đàm Khánh Ngọc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/Phiasauanhmatbuon_NguyenKienCuong.wma');ThuHuong(' Phía Sau Ánh Mắt Buồn - Nhạc Đồng Thoại');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhamThanhThao_DoiMe_XuanHieu.wma');ThuHuong('Đợ i Mẹ - Phạm Thanh Thảo');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/LuongBangQuang_NguocNhinThoiGian.wma');ThuHuong('N gước Nhìn Thời Gian - Lương Bằng Quang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/LyHai_DieuBuonBallad.wma');ThuHuong('Chuyện Tình Ballad - Lý Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhanThuHuongTung_ThaMotLanDau.wma');ThuHuong('Thà Một Lần Đau - Phan Đinh Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhanThuHuongTung_TimVeNgayHomQua.wma');ThuHuong('T ìm Về Ngày Hôm Qua - Phan Đinh Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhanThuHuongTung_ChuyenTinhPhoiPha.wma');ThuHuong( 'Chuyện Tình Phôi Pha - Phan Đinh Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhanThuHuongTung_EmYeuILoveYou.wma');ThuHuong('Em Yêu I LOVE U - Phan Đinh Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/PhanThuHuongTung_VuonHoaSaoRoi.wma');ThuHuong('Vư ờn Hoa Sao Rơi - Phan Đinh Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/SonCa_LoiHuaNgayXua.wma');ThuHuong('Lời Hứa Ngày Xưa - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/nhac9x/top06/SonCa_ChuyenTinhCoGaiCam.wma');ThuHuong('Chuyện Tình Cô Gái Câm - Sơn Ca');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-VuongTuanKiet_KhongTheSongThieuEm.wma');ThuHuong(' Không Thể Sống Thiếu Em - Vương Tuấn Kiệt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-VuongTuanKiet_AnhDaQuaSaiLam.wma');ThuHuong('Anh Đã Qúa Sai Lầm - Vương Tuấn Kiệt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThienTruongDiaHai_DanBaLaThe.wma');ThuHuong('Đàn Bà Là Thế - Thiên Trường - Địa Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThienTruongDiaHai_MaiYeuNhuNgayXua.wma');ThuHuong( 'Mãi Yêu Như Ngày Xưa - Thiên Trường - Địa Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThienTruongDiaHai_ChiaTayTuoiHocTro.wma');ThuHuong ('Chia Tay Tuổi Học Trò - Thiên Trường - Địa Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/Aidacuop.wma');ThuHuong('Ai Đã Cướp Mất Mẹ Tôi - Phong Đạt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-DanTruong-MaiTuan-ThanhThuy_TrauCa~.wma');ThuHuong('Trầu Cau - Đan Trường & Mai Tuấn & Thanh Thúy');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-HuynhPhong_KhiEmDangKhoc.wma');ThuHuong('Khi Em Đang Khóc - Huỳnh Phong');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-LuongBangQuang_DoiChanThienThan.wma');ThuHuong('Đ ôi Chân Thiên Thần - Lương Bằng Quang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-LyHai_TinhEmDiQua.wma');ThuHuong('Tình Em Đi Qua - Lý Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-NhatKimAnh_DoiLong.wma');ThuHuong('Dối Lòng - Nhật Kim Anh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-NhatKimAnh_Romeo1Minh.wma');ThuHuong('Romeo 1 Mình - Nhật Kim Anh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-NhatKimAnh_Sau1LoiNoiDoi.wma');ThuHuong('Sau 1 Lời Nói Dối - Nhật Kim Anh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-NhatKimAnh_TinhYeuTroLai.wma');ThuHuong('Tình Yêu Trở Lại - Nhật Kim Anh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-NhatMinh_LanDau.wma');ThuHuong('Lần Đầu - Nhật Minh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-ThienTruongDiaHai_EmCuDiConDuongCu~.wma');ThuHuong ('Em Cứ Đi Con Đường Của Em - Thiên Trường & Địa Hải ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/thamlangx9/top6/ThamLangX9.Info-VuongTuanKiet_BietBaoGioGapLai.wma');ThuHuong('Bi t Bao Giờ Gặp Lại - Vương Tuấn Kiệt');

PhamTuyen_Love_ThuHuong('<font color=3366CC>Top Tuyển Tháng 5 - 2007<center><font color=red> ----- Nhiều Ca Sĩ -----');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/LeHai_anhkhongcoquenduocnguoi-0.wma');ThuHuong('Anh Không Cố Quên Được Người - Lê Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/latoihaylaem.wma');ThuHuong('Là Tôi Hay Là Em - Trí Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/Nhac/ThamLangX9.Info-TuanKiet_DauThuongAnhXinGiuLayRiengMinhAnh.wma');T huHuong('Đau Thương Anh Xin Giữ Lấy Riêng Mình - Tuấn Kiệt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/Nhac/ThamLangX9.Info-TuanKiet_GiacMoMinhBenNhau-0.wma');ThuHuong('Giấc Mơ Mình Bên Nhau - Tuấn Kiệt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-LuongBangQuang_BanThanAnhLaDay.wma');ThuHuong('B n Thân Anh Là Đấy - Lương Bằng Quang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-LuongBangQuang_CaTinhChoTinhYeu.wma');ThuHuong('C Tính Cho Tình Yêu - Lương Bằng Quang');


PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-SonCaKhaLy_EmBietPhaiLamSao.wma');ThuHuong('Em Biết Phải Làm Sao - Kha Ly Ft. Sơn Ca');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-ThienTruongDiaHai_TinhLaMenCay.wma');ThuHuong('Tì nh Là Men Cay - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-NhatMinh_HanhTrangChoNgayMai.wma');ThuHuong('Hành Trang Cho Ngày Mai - Nhật Minh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-NguyenPhiHungSonCa_ConTraiDauPhaiNhuVay.wma');ThuH uong('Con Trai Đâu Phải Như Vậy Đâu - Nguyễn Phi Hùng Ft. Sơn Ca');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-SonCa_KhongConTinhYeu.wma');ThuHuong('Không Còn Tình Yêu - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-SonCa_KyUcTrang.wma');ThuHuong('Ký Ức Trắng - Sơn Ca');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/music/ThamLangX9.Info-SonCa_TruyenKyUcTrang.wma');ThuHuong('Truyện Ký Ức Trắng - Sơn Ca');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/TinhYeuTrongToi_remix.wma');ThuHuong('Tình Yêu Trong Tôi - Top Hot');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/NguoiConGai%20ThamLam_Se7envn.wma');ThuHuong('Ngư ời Phụ Nữ Tham Lam - Không Biết');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/TrinhTuanVy_Khongconnuocmatdekhoc.wma');ThuHuong(' Không Còn Nước Mắt Để Khóc - Trịnh Tuấn Vỹ');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-LuongBangQuang_AnhCungNhoEm.wma');ThuHuong('Anh Cũng Nhớ Em - Lương Bằng Quang');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-LuongBangQuang_DungGianAnhNua.wma');ThuHuong('Đ ng Giận Anh Nữa - Lương Bằng Quang');
PhamTuyen('http://site382.mysite4now.com/hostvn/@WwW.*****i.Info@/musiz/KieuDaiVu/*****i.Info-KieuDaiVu_Anhtrangbuon.wma');ThuHuong('Ánh Trăng Buồn - Kiều Đại Vũ');
PhamTuyen('http://site382.mysite4now.com/hostvn/@WwW.*****i.Info@/musiz/KieuDaiVu/*****i.Info-KieuDaiVu_Loinoimuonmang.wma');ThuHuong('Lời Nói Muộn Màng - Kiều Đại Vũ');
PhamTuyen('http://site382.mysite4now.com/hostvn/@WwW.*****i.Info@/musiz/KieuDaiVu/*****i.Info-KieuDaiVu_Nuocmatchotinhyeu.wma');ThuHuong('Nướ c Mắt Cho Tình Yêu - Kiều Đại Vũ');

PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-ThienTruongDiaHai_KhongCanPhaiNhuThe.wma');ThuHuon g('Không Cần Phải Như Thế - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-ThienTruongDiaHai_NgoiSaoBang.wma');ThuHuong('Ngô i Sao Băng - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-LuongBangQuang_CoLeKhoeMiDaVoTinh.wma');ThuHuong(' Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình - Lương Bằng Quang[© i4vn]');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-LuongBangQuang_ConDuongTat.wma');ThuHuong('Con Đường Tắt - Lương Bằng Quang[© i4vn]');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-HoangHai_Cho.wma');ThuHuong('Chờ - Hoàng Hải');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-HoangHai_MatCuoi.wma');ThuHuong('Mắt Cười - Hoàng Hải');
PhamTuyen('http://69.93.225.102/~*****i/*****i/@WwW.*****i.Info@/musiz/VietNam/*****i.Info-HoangHai-MyDung_LKConduongtoidi&Niemtinchienthang.wma');ThuHuong('LK Con Đường Tôi Đi & Niềm Tin Chiến Thắng - Hoàng Hải');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-ChauGiaKiet_ThatLongAnhNhoEm.wma');ThuHuong('Thậ t Lòng Anh Nhớ Em - Châu Gia Kiệt');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-HanThaiTu_LoiLam.wma');ThuHuong('Lỗi Lầm - Hàn Thái Tú');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-PhanThuHuongTung_LamSaoQuenEm.wma');ThuHuong('Làm Sao Quên Em - Phan Đình Tùng');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-VuongKhang_Dieuanhmuon.wma');ThuHuong('Điều Anh Muốn - Vương Khang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-HoDuyMinh_TinhYeuChi1LanThaThu.wma');ThuHuong('Tì nh Yêu Chỉ 1 Lần Tha Thứ - Hồ Duy Minh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/topmoii/ThamLangX9.Info-NTH_LoiChiaTay.wma');ThuHuong('Lời Chia Tay - NTH Band');


PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/ThamLangX9.Info-BaoThy_HyVong.wma');ThuHuong('Hy Vọng - Bảo Thy');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/ThamLangX9.Info-HuyenThoai,QuachThanhDanh,NhatKhan~.wma');ThuHuong ('Ngã 4 Tình - Huyền Thoại, Quách Thành Danh, Nhất Khang');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/ThamLangX9.InFo-Canrut-UngHoangPhuc.wma');ThuHuong('Cắn Rứt - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Saudemnay_unghoangphuc.wma');ThuHu ong('Sau Đêm Nay... - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Cophaidaquamuonmang_UngHoangPhuc.w ma');ThuHuong('Có Phải Đã Quá Muộn Màng - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_homquahomnayvamaimai_unghoangphuc. wma');ThuHuong('Hôm Qua, Hôm Nay và Mãi Mãi - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Emsesongviem_unghoangphuc.wma');Th uHuong('Em Sẻ Sống Vì Em - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Dungtrolai_unghoangphuc.wma');ThuH uong('Đừng Trở Lại - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Toidaumuonkhoc_UngHoangPhuc.wma'); ThuHuong('Tôi Đâu Muốn Khóc - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_Taisao_UngHoangPhuc.wma');ThuHuong ('Tại Sao - Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/albumphuc/ThamLangX9.Info_chuyentinhcuaoanh_unghoangphuc.wma ');ThuHuong('Chuyện Tình Của Oanh - Ưng Hoàng Phúc');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/thang5/ThamLangX9.Info-KhangLuanFtPIG_OngBut-0.wma');ThuHuong('Ông Bụt - Khang Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/thang5/ThamLangX9.Info-LuongBichHuu-SyLuan_Tinhyeukhongnhutamuon.wma');ThuHuong('Tinh Yêu Không Như Ta Muốn - Lơng Bích Hữa & Sỹ Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/thang5/ThamLangX9.Info-UngDaiVe_NeuKemDuyenVoPhan-0.wma');ThuHuong('Nếu Kém Duyên Vô Phận - Ưng Đại Vệ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/thang5/ThamLangX9.Info-UngDaiVe_NiemTinDanhMat-0.wma');ThuHuong('Niềm Tin Đánh Mất - Ưng Đại Vệ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/heckermail/thang5/ThamLangX9.Info-UngDaiVe_Yeu1NguoiChangPhaiLamLoi-0.wma');ThuHuong('Yêu 1 Người Chẳn Phải Lầm Lỗi - Ưng Đại Vệ');


PhamTuyen('http://freewebtown.com/heckermail/ThamLangX9.InFoMinhTrang_HoaLieuO.wma');ThuHuong(' Hoa Liêu Ơ - Minh Trang');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/Anh%20hoi%20han%20em%20buoc%20di%20danh%20sao-0.wma');ThuHuong('Anh Hối Hận Em Bước Đi Đành Sao - Hoàng AXN');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/Bat%20ngo!%20Nguoi%20anh%20yeu%20cung%20phai%20voi %20anh-0.wma');ThuHuong('Bất Ngờ ! Người Anh Yêu Cùng Phái Với Anh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/Nguoi%20dan%20ba%20ich%20ki-0.wma');ThuHuong('Người Đàn Bà Ích Kỉ - Hoàng AXN');
PhamTuyen('http://www.thamlangx9.nhacpro.info/ThamLangX9.Info-BichTram_ConMuaChieu-0.wma');ThuHuong('Con Mưa Chiều - Bích Trâm');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.Info--NanThamNhung-0.wma');ThuHuong('Nạn Tham Nhủng - Top Hot');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX.InFo_kiep*******.wma');ThuHuong('Tiền - Lâm Vĩnh Khanh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.Info-LamVinhThanh_NguoiDanOngThuTha-0.wma');ThuHuong('Người Đàn Ông Tha Thứ - Lâm Vĩnh Thanh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.Info-LuongBichHuu_LongTimeN*******-0.wma');ThuHuong('Long Time No See You - Lương Bích Hữa');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.Info-UngDaiVe_Vi1Nguoi-0.wma');ThuHuong('Vì Một Người - Ưng Đại Vệ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.Info-QuachTuanDuFtDuyenAnh_DangCayViYeu-0.wma');ThuHuong('Đắng Cay Vì Yêu - Q.Tuấn Du & Duyên Anh');


PhamTuyen('http://nhacpro.info/cobemuadong-thuytiendangkhoi.wmv');ThuHuong('Video Cô Bé Mùa Đông - Hot');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/ThamLangX9.InFo_cobemuaha.wma');ThuHuong('Cô Bé Mùa Hạ - Hot');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/ThamLangX9_Com--YenTrangYenNhi-VapCucDa-0.wma');ThuHuong('Vấp Cục Đá - Yến Trang & Yến Nhi');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/ThamLangX9_Com--HoangAXN-NguoiAyVaConChaChonAi-0.wma');ThuHuong('Người Ấy Và Con Ba Phải Chọn - Hoàng AXN');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.InFo--TanKhanh-CamThayKhongConYeu.wma');ThuHuong('Cảm Thấy Không Còn Yêu - Tân Khánh');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.InFo--HoangAXN--10TheKy1TinhYeu.wma');ThuHuong('10 Thế Kỷ 1 Tình Yêu - Hoàng AXN');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.InFo--VinhThuyenKimLamBaoNam-Dau1LanDauDe.wma');ThuHuong('Đau 1 Lần Đau, Để Biết Yêu 1 Lần Yêu - Vĩnh Thuyên Kim & Lâm Bảo Nam ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/nhac--5/ThamLangX9.InFo--ThienTruongDiaHai--CoTienDungQuaAnChoi.wma');ThuHuong('Có Tiền Đừng Quá Ăn Chơi - Thiên Trường & Địa Hải');


PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/WwW.ThamLangX9.InFo-EmBeBanDiem_RapEmCoHieu-MinhLuan.wma');ThuHuong('Rap Em Có Hiểu - Minh Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]KhocTrongDem-MinhLuan.wma');ThuHuong('Khóc Trong Đêm - Minh Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]MinhLuan_Loinguyencautrongdem.wma');ThuHuong('Lờ i Nguyện Cầu Trong Đêm - Minh Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]MinhLuan_DaXaRoi.wma');ThuHuong('Đã Mãi Xa Rồi - Minh Luân');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]ThienTruongDiaHai-KiepDanBaThanXacDan~.wma');ThuHuong('Kiếp Đàn Bà Thân Xác Đàn Ông - Thiên Trường & Địa Hải');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-TrinhTuanVy_Chonsaiconduong-0.wma');ThuHuong('Chọn Sai Con Đường - Trịnh Tuấn Vỹ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-TrinhTuanVy_Trongtimemcotoiko-0.wma');ThuHuong('Trong Tim Em Có Tôi Không - Trịnh Tuấn Vỹ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-TrinhTuanVy_Roiemsehieulongtoi-0.wma');ThuHuong('Rồi Em Sẻ Hiểu Lòng Tôi - Trịnh Tuấn Vỹ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]HuyVu_Khongdauviem-0.wma');ThuHuong('Không Đau Vì Em - Huy Vũ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]TrucDuy_DanhQuen-0.wma');ThuHuong('Đành Quên - Huy Vũ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]TheHung_Hayvevoinguoiemyeu-0.wma');ThuHuong('Hãy Về Với Người Em Yêu - Thế Hưng');


PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-DemCoDon_ThuyChi-0.wma');ThuHuong('Đêm Cô Đơn - Thuỳ Chi');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-TaDanhMatNhau_UngDaiVe-0.wma');ThuHuong('Ta Đành Mất Nhau - Ưng Đại Vệ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]LuongGiaHuy-LamSaoChoTimEmThucGiac-0.wma');ThuHuong('Làm Sao Cho Tim Em Thức Giấc - Lương Gia Huy');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]LuongGiaHuy-LoiNguyen-0.wma');ThuHuong('Lời Nguyền - Lương Gia Huy');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]HuyVu_Emcoyeuanh-0.wma');ThuHuong('Em Có Yêu Anh - Huy Vũ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]HuyVu_Khitinhdaradi-0.wma');ThuHuong('Khi Tình Ra Đi - Huy Vũ');

PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]HuyVu_Nhomongnguoi-0.wma');ThuHuong('Nhớ 1 Người - Huy Vũ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]HuyVu_Xinhaythathuemnhe-0.wma');ThuHuong('Xin Hãy Tha Thứ Em Nhé - Huy Vũ');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/[ThamLangX9.Info]SweetLoves_LoiHuaDaQua-0.wma');ThuHuong('Lời Hứa Đã Qua - Heo Con');
PhamTuyen('http://www.freewebtown.com/luanvntg/thang5/ThamLangX9.Info-TruongCanhPhung_MaiBenDoiAnhNheEm-0.wma');ThuHuong('Mãi Bên Đời Anh Em Nhé - Cảnh Phụng');


PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/ChungQuanhTa_MinhHa-0.wma');ThuHuong('Chung Quanh Ta - Minh Hà ');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/Dem_MinhHa-0.wma');ThuHuong('Đêm - Minh Hà');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/GiotNuocMatLangLe_PhuongThanh-OSTHonTruongBa-0.wma');ThuHuong('Giọt Nước Mắt Lặng Lẽ - Phương Thanh (OST: Hồn Trương Ba...');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/GiotNuocMatMuonMang_PhuongThanh-0.wma');ThuHuong('Giọt Nước Mắt Muộn Màng - Phương Thanh');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/NgayEmDen_TrungNguyen-0.wma');ThuHuong('Ngày Em Đến - Trung Nguyễn');
PhamTuyen('http://www.geocities.jp/thamlangx92007/musicthamlangx9/MotCaiTen_LilKnight-0.wma');ThuHuong('Một Cái Tên - Lil Knight');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Triệu Hồng Ngọc');
PhamTuyen('http://shellnet.ath.cx/nhac/TrieuHongNgoc/TraiTimBeNho.wma');ThuHuong(' Trái Tim Bé Nhỏ');
PhamTuyen('http://shellnet.ath.cx/nhac/TrieuHongNgoc/NgayTinhPhoiPha.wma');ThuHuong(' Ngày Tình Phôi Pha');
PhamTuyen('http://shellnet.ath.cx/nhac/TrieuHongNgoc/HayChoEmYeu.wma');ThuHuong(' Hãy Cho Em Yêu');
PhamTuyen('http://shellnet.ath.cx/nhac/TrieuHongNgoc/CuocTinhDaQua.wma');ThuHuong('Cuộc Tình Đã Qua');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/05_HongNgoc_BaiCaKhongQuen_PhamMinhTuan.wma');ThuH uong('Bài ca không quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/04_HongNgoc_ChieuThaHuong_HoangTrongQuachDam.wma') ;ThuHuong('Chiều tha hương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/04_HongNgoc_ChuyenThuongTinhTheThoi_LeQuang.wma'); ThuHuong('Chuyện thường tình thế thôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/07_HongNgoc_DungBuocGiangHo_HoangTrong.wma');ThuHu ong('Dừng bước giang hồ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/08_HongNgoc_EmBiet_ThaiThinh.wma');ThuHuong('Em biết');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/10_HongNgocKhangViet_EmCanAnh_LVHaiHoang.wma');Thu Huong('Em cần anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/06_HongNgoc_GocVang_DuyKha.wma');ThuHuong('Góc vắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/05_HongNgoc_GuiDoiMatNai_TranMinhPhi.wma');ThuHuon g('Gửi đôi mắt nai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/02_HongNgoc_KiNiemDiuEm_LVMinhNhien.wma');ThuHuong ('Kỉ niệm dịu êm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/03_HongNgoc_LaiMotLanNua_QuocAn.wma');ThuHuong('L i một lần nữa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/09_HongNgoc_NoiYeuAnhLamSao_LuongBangQuang.wma');T huHuong('Nói yêu anh làm sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/07_HongNgoc_*******CuaAnh_MinhNhien.wma');ThuHuong ('Tin nhắn của anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HongNgoc_MotThoangHuongTinh/wma/01_HongNgoc_MotThoangHuongTinh_HoaiAn.wma');ThuHuo ng('Một thoáng hương tình');
//************************************************** ************************************************** ***************

PhamTuyen_Love_ThuHuong('Nhóm AXN');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/08_AXN_DieuCuoiCungTrongTinhYeu_NhatTrung.wma');Th uHuong('Điều Cuối Cùng Trong Tình Yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/07_AXN_KhongTheOBenNhau_NhatTrung.wma');ThuHuong(' Không Thể Ở Bên Nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/06_AXN_KhongYeuDungNoiLoiCayDang_NhatTrung.wma');T huHuong('Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/05_AXN_DaQuaNhieuNoiDau_NhatTrung.wma');ThuHuong(' Đã Quá Nhiều Nỗi Đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/04_AXN_GiacMoAnhVaEmBenNhau_NhatTrung.wma');ThuHuo ng('Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/03_AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm_NhatTrung.wma');ThuHu ong('Trái Tim Khắc Tên Anh Và Em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/02_AXN_GioAnhHuaDeLamGi_NhatTrung.wma');ThuHuong(' Giờ Anh Hứa Để Làm Gì');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AXN_TraiTimKhacTenAnhVaEm/wma/01_AXN_KhongTheKhocTruocMatEm_NhatTrung.wma');ThuH uong('Không Thể Khóc Trước Mặt Em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Nhóm HAT');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/TuHomDo.wma');ThuHuong('Từ hôm đó');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/CoTichAnhVaEm_HAT.wma');ThuHuong('Cổ tích anh và em');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/LoiHuaChoTinhYeu.wma');ThuHuong('Lời hứa cho tình yêu');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/SacMauTraiTim.wma');ThuHuong('Sắc màu trái tim');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/Chiecthuyennan.wma');ThuHuong('Chiếc thuyền nan');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/Taxi.wma');ThuHuong('Ta Xi');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/YeuLamChi.wma');ThuHuong('Yêu Làm Chi');
PhamTuyen('http://vnsms.net/upload/Thoidanhchiatay.wma');ThuHuong('Thôi đành chia tay');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Anh Kiệt ');
PhamTuyen('http://nhipsongtrevietnam.net/nhipsongviet/anhkiet/changkhothuychung.wma');ThuHuong('Chàng khờ thủy chung');
PhamTuyen('http://nhipsongtrevietnam.net/nhipsongviet/anhkiet/cuonphimbuon.wma');ThuHuong('Cuộn phim buồn');
PhamTuyen('http://nhipsongtrevietnam.net/nhipsongviet/anhkiet/emyeumaanhdaucohay.wma');ThuHuong('Em yêu mà anh nào hay');
PhamTuyen('http://nhipsongtrevietnam.net/nhipsongviet/anhkiet/lamlaitudau.wma');ThuHuong('Làm lại từ đầu');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/ChonLoc/Hayradineuemmuon_TuanKiet.wma');ThuHuong('Hãy ra đi nếu em muốn');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/AnhKiet/Nguoigiandoisegapnguoigiandoi_AnhKiet.wma');ThuHuo ng('Người dan dối sẽ gặp người dan dối');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/AnhKiet/anhlaai_Anhkiet.wma');ThuHuong('Anh là ai');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/AnhKiet/HoiTiec_Anhkiet.wma');ThuHuong('Hối tiếc');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/AnhKiet/TuoiXiTin.wma');ThuHuong('Tuổi Xì tin');
PhamTuyen('http://qtcsvn.net/maubientrang/Linktuoitre/AnhKiet/changkhothuychung_UHP_AnhKiet.wma');ThuHuong('Chà ng khờ thuỷ chung');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('ACM');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/10_ACM_BanhXeLangTu_TrongKhuong.wma');ThuHuong('B nh xe lãng tử');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ChuNhatBuon/wma/04_ACM_ChuNhatBuon-SombreDimanche_KSeressRezso.wma');ThuHuong('Chủ nhật buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TruTinh_KhucThuyDu/wma/08_ACM _MotTinhYeu_DucHuy.wma');ThuHuong('Một tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/08_NhomAcM_SaiGonQuatKhoi_HoBac.wma');ThuHuong('S i gòn quật khởi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DuongXaUotMua-XinEmDungVe/wma/07_ACM_Thoi_YVan.wma');ThuHuong('Thôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/08_ACM_TiengDanChai_PhamThuHuongChuong.wma');ThuHu ong('Tiếng dân chài');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Anh Thúy');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/03_AnhThuy_CamOnTinhYeu_VinhTam.wma');ThuHuong('C m ơn tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/06_AnhThuy_GiotLeDaPhai_LeQuang.wma');ThuHuong('Gi ọt lệ đã phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/08_AnhThuy_KiaNangXuanVe_QuocVuong.wma');ThuHuong( 'Kìa nắng xuân về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/02_AnhThuy_KhongTheQuenAnh_LVAnhThuy.wma');ThuHuon g('Không thể quên anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/04_AnhThuy_MuaLaBay_ManhThai.wma');ThuHuong('Mùa lá bay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/07_AnhThuy_NgoiSaoCoDon_ThanhTung.wma');ThuHuong(' Ngôi sao cô đơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/01_AnhThuy_LienKhucTinhYeuBatHu_LVAnhThuy.wma');Th uHuong('Tình yêu bất hủ (Liên khúc)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/05_AnhThuy_ThuyenXaBenXua_ThaiThinh.wma');ThuHuong ('Thuyền xa bến xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/AnhThuy_CamOnTinhYeu/wma/09_AnhThuy_TriAnAmVangMuaXuan_TonThatLap.wma');Thu Huong('Trị an âm vang mùa xuân');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Atomega');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_GiaoDuongNguyenTu.wma');ThuHuong('Giáo đường nguyên tử');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_MuaTrongCuocDoi.wma');ThuHuong('Mưa trong cuộc đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_NeuKhongCoEm.wma');ThuHuong('Nếu không có em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_Tinhxa_GDEver.wma');ThuHuong('Tình xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_TraiTimSat.wma');ThuHuong('Trái tim sắt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/Atomega_DatMe/wma/Atomega_DatMe.wma');ThuHuong('Đất mẹ');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ánh Tuyết');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien8_ThuongVeMienTrung/wma/01_AnhTuyet_OMeLy_VanPhung.wma');ThuHuong('Ô mê ly');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/04_AnhTuyet_BenTroiQueCu_PhanBaChuc.wma');ThuHuong ('Bên trời quê cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/05_AnhTuyet_BayChimXuaTroVe_PhanBaChuc.wma');ThuHu ong('Bầy chim xưa đã trở về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/05_AnhTuyet_BenCu.wma');ThuHuong('Bến cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/07_AnhTuyet_BucHoaDongQue.wma');ThuHuong('Bức họa đồng quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucVangBong_DuAm/wma/10_AnhTuyet _BuonTanThu_VanCao.wma');ThuHuong('Buồn tàn thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/03_AnhTuyet_BuonTanThu_VanCao.wma');ThuHuong('Bu n tàn thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/01_AnhTuyet_CungMotKiepHoa.wma');ThuHuong('Cùng một kiếp hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/06_AnhTuyet_ConSuoiNgayTho_PhanBaChuc.wma');ThuHuo ng('Con suối ngây thơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/01_AnhTuyet_CungDanXua_VanCao.wma');ThuHuong('Cung đàn xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/09_AnhTuyet_DongSongXanh_LvDuongThieuTuoc.wma');Th uHuong('Dòng sông xanh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/04_AnhTuyet_GaiXuan.wma');ThuHuong('Gái xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/10_AnhTuyet_GiongAnGiang.wma');ThuHuong('Giòng An Giang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/04_AnhTuyet_GiotMuaThu_DangThePhong.wma');ThuHuong ('Giọt mưa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/01_AnhTuyet_HatChoYeuThuong_PhanBaChuc.wma');ThuHu ong('Hát cho yêu thương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/07_AnhTuyet_HonVongPhu1_LeThuong.wma');ThuHuong('H òn Vọng Phu 1');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/08_AnhTuyet_HonVongPhu2_LeThuong.wma');ThuHuong('H òn Vọng Phu 2');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/09_AnhTuyet_HonVongPhu3_LeThuong.wma');ThuHuong('H òn Vọng Phu 3');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/CuocDoiVanDepSao vol2/wma/05_AnhTuyet_LenNgan.wma');ThuHuong('Lên ngàn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/07_AnhTuyet_LoiDem_PhanBaChuc.wma');ThuHuong('Lờ i đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/03_AnhTuyet_MuaRoi.wma');ThuHuong('Mưa rơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/11_AnhTuyet_SongLo_VanCao.wma');ThuHuong('Sông Lô');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/02_AnhTuyet_TanTac.wma');ThuHuong('Tan tác');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/08_AnhTuyet_TimNhauNoiChanTroi_PhanBaChuc.wma');Th uHuong('Tìm nhau nơi chân trời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/02_AnhTuyet_TinhQue_PhanBaChuc.wma');ThuHuong('Tì nh quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/05_AnhTuyet_ThangCuoi_LeThuong.wma');ThuHuong('Th ng cuội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/05_AnhTuyet_ThienThai_VanCao.wma');ThuHuong('Thiê n thai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/04_AnhTuyet_ThuCoLieu_VanCao.wma');ThuHuong('Thu cô liêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music//NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/04_AnhTuyet_ThuTrenDaoKinhChau_LeThuong.wma');ThuH uong('Thu trên đảo kinh châu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/08_AnhTuyet_TrangMoBenSuoi.wma');ThuHuong('Trăng mờ bên suối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/NhungTinhKhucVuotThoiGian3/wma/02_AnhTuyet_TrangMoBenSuoi_LeMongNguyen.wma');ThuH uong('Trăng mờ bên suối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucVangBong_DuAm/wma/12_AnhTuyetCaoMinh _TruongChi_VanCao.wma');ThuHuong('Trương Chi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/07_AnhTuyet_TruongChi_VanCao.wma');ThuHuong('Trư ng Chi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/01_AnhTuyet_TuoiTho_LeThuong.wma');ThuHuong('Tuổ i thơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/10_AnhTuyet_VatNangTrongChieu_PhanBaChuc.wma');Thu Huong('Vạt nắng trong chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/09_AnhTuyet_VanCoNhauKhiMuaVe_PhanBaChuc.wma');Thu Huong('Vẫn có nhau khi mưa về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/02_AnhTuyet_DanBaoTuoiRoi_LeThuong.wma');ThuHuong( 'Đàn bao tuổi rồi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_ThangCuoi/wma/06_AnhTuyet_DanTinhXua_LeThuong.wma');ThuHuong('Đ àn tình xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_HatChoYeuThuong/wma/03_AnhTuyet_DemGiaoThua_PhanBaChuc.wma');ThuHuong( 'Đêm giao thừa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/AnhTuyet_BenCu/wma/06_AnhTuyet_UocHenChieuThu.wma');ThuHuong('Ước hẹn chiều thu');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Áo Trắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/03_TamCaAoTrang_TuTinhQueHuong_SongTra.wma');ThuHu ong('Tự tình quê hương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/13_TamCaAoTrang _AnyWhereIGo_KenSato.wma');ThuHuong('Anywhere I go');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/15_TamCaAoTrang _AsianParadise(otherVersion).wma');ThuHuong('Asian Paradise (otherVersion)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/12_TamCaAoTrang _BaiHatRuChoNguoiYeu_NguyenVanHien.wma');ThuHuong( 'Bài hát ru cho người yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/04_TamCaAoTrang _BuoiSangTrenBaiBien.wma');ThuHuong('Buổi sáng trên bãi biển');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/09_TamCaAoTrang _CaPheDewNotes.wma');ThuHuong('Cà phê Dewnotes');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/05_TamCaAoTrang _CamXucChieuMua_NguyenVanHien.wma');ThuHuong('Cả m xúc chiều mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/03_TamCaAoTrang _DauYeuXua_HayasaIchinose.wma');ThuHuong('Dấu yêu xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranTien_DuCaDongQue/wma/02_TamCaAoTrang_DonnaDonna_TranTien.wma');ThuHuong ('Donna Donna');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/01_TamCaAoTrang _DreamingMyLove_YasuoKosugi.wma');ThuHuong('Dreami ng my love');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/09_TamCaAoTrang_EmDiQuaCauCay_LeVanLoc.wma');ThuHu ong('Em đi qua cầu cây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/07_TamCaAoTrang _HatRuTinhXa_KenSato.wma');ThuHuong('Hát ru tình xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/06_TamCaAoTrang _Kanashitoki ...Kurushiitoki.wma');ThuHuong('Kanashitoki');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/08_TamCaAoTrang _KhucCaHoaBinh.wma');ThuHuong('Khúc ca hòa bình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/03_TamCaAoTrang _KhiEmQuenAnh.wma');ThuHuong('Khi em quên anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/08_TamCaAoTrang _LaSongDiVe_HayasaIchinose.wma');ThuHuong('Là sóng đi về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/09_TamCaAoTrang_LangToi_VanCao.wma');ThuHuong('Là ng tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/09_TamCaAoTrang _MeoYeu_SogoYamaguchi.wma');ThuHuong('Mèo yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranTien_DuCaTinhYeu/wma/02_TamCaAoTrang_MatTroiBeCon_TranTien.wma');ThuHuo ng('Mặt trời bé con');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/12_TamCaAoTrang_MoKhucTuongPhung_LamMinh.wma');Thu Huong('Mơ khúc tương phùng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/07_TamCaAoTrang _NhungEmYeuAnh.wma');ThuHuong('Nhưng em yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/11_TamCaAoTrang _PhoXaReMix.wma');ThuHuong('Phố xa (Remix)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/02_TamCaAoTrang _BossaNova(PhoXa).wma');ThuHuong('Phố xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/02_TamCaAoTrang _ThoiGianSeXoa_YoshihideTsuge.wma');ThuHuong('Th i gian sẽ xóa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/12_TamCaAoTrang _The3WithYouAndThemeOfTamCa.wma');ThuHuong('The 3 with you and theme of tam ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/10_TamCaAoTrang _TiengAnhEmDem_HayasaIchinose.wma');ThuHuong('Ti ng anh êm đềm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/13_TamCaAoTrang _ToshishitanoOtokomoko.wma');ThuHuong('Toshishitan o Otokomoko');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/01_TamCaAoTrang _VaMaiMai.wma');ThuHuong('Và mãi mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/10_TamCaAoTrang _NatsugaKuru(VaoHa).wma');ThuHuong('Vào hạ (Natsugakuru)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao/wma/05_TamCaAoTrang _VaoHa.wma');ThuHuong('Vào hạ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/04_TamCaAoTrang _VangChinhEm_YoshihideTsuge.wma');ThuHuong('Vâng chính em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/14_TamCaAoTrang _WatashiwaKaze_NguyenNgocThien.wma');ThuHuong('Wat ashiwa Kaze');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/11_TamCaAoTrang _YesIWill_YoshihideTsuge.wma');ThuHuong('Yes I will');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TamCaAoTrang_Chao_Vol.2/wma/06_TamCaAoTrang _DoaHoaTrang_TomokoKato.wma');ThuHuong('Đóa hoa trắng');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Bảo Yến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhanHuynhDieu_ThuyenVaBien/wma/09_BaoYen_OHaiDauNoiNho_PhanHuynhDieu.wma');ThuHuo ng('Ở hai đầu nỗi nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/09_BaoYen_BietDauNguonCoi_TrinhCongSon.wma');ThuHu ong('Biết đâu nguồn cội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/07_BaoYen_CoMotDongSongDaQuaDoi_TrinhCongSon.wma') ;ThuHuong('Có một dòng sông đã qua đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/05_BaoYen_HayLaiDayVoiAnh_QuocDung.wma');ThuHuong( 'Hãy lại đây với anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/08_BaoYen_HenUocMuaXuan_QuocDung.wma');ThuHuong('H ẹn ước mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/04_BaoYen_HuongTham_VuHoang.wma');ThuHuong('Hươn g thầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DuongXaUotMua-XinEmDungVe/wma/03_BaoYen_LeDa_TranTrinh.wma');ThuHuong('Lệ đá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/10_BaoYen_LoiThuXua_QuocDung.wma');ThuHuong('Lối thu xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_BongMat/wma/09_BaoYen_MayXua_PhuQuang.wma');ThuHuong('Mây xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/01_BaoYen_NhoMe_DoChiThieu.wma');ThuHuong('Nhớ mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/04_BaoYen_HuongTham_VuHoang.wma');ThuHuong('Nhớ mẹ 2');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhanHuynhDieu_ThuyenVaBien/wma/01_BaoYen_ThuyenVaBien_PhanHuynhDieu.wma');ThuHuon g('Thuyền và biển');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/03_BaoYen_TimYeu_NguyenTatTung.wma');ThuHuong('Tim yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_NhoMe/wma/02_BaoYen_TraNhauNgayThangCu_TrucPhuong.wma');ThuH uong('Trả nhau ngày tháng cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/BaoYen_BongMat/wma/10_BaoYen_XinCamOnDoi_TrucPhuong.wma');ThuHuong('X in cảm ơn đời');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Bức Tường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/TheWall_TamHonCuaDa/wma/02_TheWall_BongHongTh*****h.wma');ThuHuong('Bông hồng thủy tinh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/TheWall_TamHonCuaDa/wma/08_TheWall_NguoiDanBaHoaDa.wma');ThuHuong('Ngườ i đàn bà hóa đá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/TheWall_TamHonCuaDa/wma/09_TheWall_NiemTinChoCatBui.wma');ThuHuong('Niềm tin cho cát bụi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/RockViet/TheWall_TamHonCuaDa/wma/10_TheWall_DuongDenNgayVinhQuang.wma');ThuHuong(' ường đến ngày vinh quang');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Bonneur Trinh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/05_BonneurTrinh_BucHoaDongQue_VanPhung.wma');ThuHu ong('Bức họa đồng quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/MotThoiMaiNho/wma/04_BonneurTrinh_HuongTram_VuHoang,thoDoTrungQuan.w ma');ThuHuong('Hương tràm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_EmToi/wma/01_BonneurTrinh_SangRung_PhamThuHuongChuong.wma'); ThuHuong('Sáng rừng');

PhamTuyen_Love_ThuHuong('Cẩm Vân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/09_CamVan_MeKhuc_AnhThoa.wma');ThuHuong('Mê khúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/CamVan_XinChoToi/wma/02_CamVan_HanhHuongTrenDoiCao.wma');ThuHuong('Hàn h hương trên đồi cao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/CamVan_XinChoToi/wma/03_CamVan_HaTrang.wma');ThuHuong('Hạ trắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/04_KhacTrieu_ChaiTayTinhDau_NguyenNgocThien.wma'); ThuHuong('Chia tay tình đầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/CamVan_XinChoToi/wma/06_CamVan_PhucAmBuon.wma');ThuHuong('Phúc âm buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/05_CamVan_ThuHatChoNguoi_VuDucSaoBien.wma');ThuHuo ng('Thu hát cho người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/03_CamVan-KhacTrieu_TinhYeuMaiMai_TonThatLap.wma');ThuHuong( 'Tình yêu mãi mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/CamVan_XinChoToi/wma/09_CamVan_RungXuaDaKhep.wma');ThuHuong('Rừng xưa đã khép');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/07_CamVan_RuTaNgamNgui_TrinhCongSon.wma');ThuHuong ('Ru ta ngậm ngùi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/01_CamVan-KhacTrieu_ThuongNhauNgayMua_NguyenTrungCang.wma'); ThuHuong('Thương nhau ngày mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucVangBong_DuAm/wma/08_CamVan _DemDong_NguyenVanThuong.wma');ThuHuong('Đêm đông');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Con sáo sang sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/02_NguyenDuc_AnhChangThonQue_TranQueSon.wma');ThuH uong('Anh chàng thôn quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/06_ThanhThuy_BuocChanXuongThuyen_DuongTrungMyHanh. wma');ThuHuong('Bước chân xuống thuyền');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/08_NguyenDuc_CoEmVe_DiemDaoVinhQuang.wma');ThuHuon g('Có em về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/06_HuongLan_ConSaoConBuon_TienLuan.wma');ThuHuong( 'Con sáo còn buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/07_ThanhThuy_DuyenDangAoHoa_MinhChau.wma');ThuHuon g('Duyên dáng áo hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/04_GiongHoPhuongNam_MinhChau.wma');ThuHuong('Giọ ng hò Phương Nam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/HatRu-Ho-Ly/LyMuoiThuong/wma/01_ HoNamBinh.wma');ThuHuong('Hò Nam Bình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/HatRu-Ho-Ly/LyQuaCau/wma/01_Album Artist_LoiGioiThieu.wma');ThuHuong('Lời giới thiệu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/02_LoiRuDatBac_MinhChau.wma');ThuHuong('Lời ru đất bắc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/10_MoiTinhQue_MinhChau.wma');ThuHuong('Mối tình quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/04_CaoDuy_MuaBongBong_LyDungLiem-thoHaNhatKieu.wma');ThuHuong('Mưa bong bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/08-QuocDai_NhoAiBuongTiengThoDai_MinhChau.wma');ThuHu ong('Nhớ ai buông tiếng thở dài');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/HatRu-Ho-Ly/LyMuoiThuong/wma/05_ToKhucDanCa.wma');ThuHuong('Tổ khúc dân ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/03_TiengVongMientrung_MinhChau.wma');ThuHuong('Ti ng vọng Miền Trung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/ConSaoSangSong/wma/05_HoaiSon_HoangTho_VeQueEm_SongTra.wma');ThuHuong ('Về quê em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BucTranhNonNuoc/wma/05_VietNamGamHoa_MinhChau.wma');ThuHuong('Việt nam gấm hoa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Cẩm Ly');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/01_CamLy_BenVang_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong('B n vắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/06_CamLy_BuocQuen_VanLong.wma');ThuHuong('Bước quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/03_CamLy_CoNhungChieuEmDen_MinhVy.wma');ThuHuong(' Có những chiều em đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/06_CamLy_ChanhLong_ThanhSonThanhLong.wma');ThuHuon g('Chạnh lòng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/01_CamLy_ChongXa_VoThienThanh.wma');ThuHuong('Ch ng xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/07_CamLy_ChiecBong_VuQuocViet.wma');ThuHuong('Chi c bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/09_CamLy_ChuyenBuonDiVang_NguyenNhatHuy.wma');ThuH uong('Chuyện buồn dĩ vãng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/04_CamLy_CuocKeuBenTroi_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuo ng('Cuốc kêu bên trời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/01_CamLy_ConMoHoangDuong_VuQuocViet.wma');ThuHuong ('Cơn mơ hoang đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/11_CamLy_ConMoHoangDuong.wma');ThuHuong('Cơn mơ hoang đường (Short Version)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/02_CamLy_DoiLong_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong('D i lòng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/07_CamLy_EmGaiQue_HongXuongLong.wma');ThuHuong('Em gái quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/06_CamLy_EmKhongMoUocXaXoi_NguyenNhatHuy.wma');Thu Huong('Em không mơ ước xa xôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/02_CamLy_EmMongEmMo_LVThaiThinh.wma');ThuHuong('Em mong em mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/04_CamLy_EmDiQuaCauCay_LeVanLoc.wma');ThuHuong('Em đi qua cầu cây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/03_CamLy_GioBac_VoThienThanh.wma');ThuHuong('Gió bấc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/05_CamLy_GiacMoTaAoTrang_HoaiAn.wma');ThuHuong('Gi ấc mơ tà ao trắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/10_CamLy_GiacMoMongTimThay_VuQuocViet.wma');ThuHuo ng('Giấc mơ mong tìm thấy');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/02_CamLy_GiotLeTham_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong(' Giọt lệ thầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/11_CamLy_GiotLeTham_remix_NguyenNhatHuy.wma');ThuH uong('Giọt lệ thầm (Remix)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/11_CamLy_HanhPhucCuaCon_ThapNhat.wma');ThuHuong('H ạnh phúc của con');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/08_CamLy_HuaDiAnh_NguyenNgocThien.wma');ThuHuong(' Hứa Đi Anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/06_CamLy_HoaiCong_VuQuocViet.wma');ThuHuong('Hoài công');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/06_CamLy_LangThangInternet_.wma');ThuHuong('Lang thang Internet');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/07_CamLy_LaUa_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong('Lá úa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/07_CamLy_Lam_LyHuynhLongThaiVy.wma');ThuHuong('L m');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/10_CamLy_MaLumDongTien_QuynhHopNguyenChienThang.wm a');ThuHuong('Má lúm đồng tiền');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/08_CamLy_MayChieu_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong('M y chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/08_DanTruongCamLy_MuaThuKyNiem_DuongDucThuy.wma'); ThuHuong('Mùa thu kỷ niệm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/10_CamLy_MuaDongCuaAnh_TranThienThanh.wma');ThuHuo ng('Mùa đông của anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/06_CamLy_Me_LVTrungNghia.wma');ThuHuong('Mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/03_CamLy_MuaBuonThatBuon_NguyenNhatHuy.wma');ThuHu ong('Mưa buồn thật buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/02_CamLy_MuaChieuMienTrung_HongXuongLong.wma');Thu Huong('Mưa chiều Miền Trung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/01_CamLy_MuoiHaiBenNuoc_LyHuynhLongVoThienThanh.wm a');ThuHuong('Mười hai bến nước');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/01_CamLy_NeuUocMuonChoNgayMai_LVThaiThinh.wma');Th uHuong('Nếu ước muốn cho ngày mai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/07_CamLy_NhatPhai_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong('Nh ạt phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/09_CamLy_NhoMeLyMoCoi_TruongQuangTuan.wma');ThuHuo ng('Nhớ mẹ lý mồ côi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/04_CamLy_NhoNha_VoThienThanhPhanMinhTan.wma');ThuH uong('Nhớ nhà');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/05_CamLy_PhoCuVangAnh_LVMinhTam.wma');ThuHuong('Ph ố cũ vắng anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/02_CamLy_PhoHoa_HoaiAn.wma');ThuHuong('Phố hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/05_CamLy_PhuongBuon_ThanhSonPhuongVu.wma');ThuHuon g('Phượng buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/05_CamLy_QuaRoiPhutDamMe_NguyenNhatHuy.wma');ThuHu ong('Qua rồi phút đam mê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/09_CamLy_QuaXomNho_ManhPhat.wma');ThuHuong('Qua xóm nhỏ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/01_CamLy_QuenCayCauDua_VinhSuHanNi.wma');ThuHuong( 'Quên cây cầu dừa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/04_CamLy_SaoAnhNoiDanhQuen_ToThanhTung.wma');ThuHu ong('Sao anh nỡ đành quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/09_CamLy_SomChong_VuQuocViet.wma');ThuHuong('Sớm chồng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/04_DanTruongCamLy_TimLaiDauYeu_HoaiAn.wma');ThuHuo ng('Tìm lại dấu yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/05_CamLy_TinhLeBong_LuongBangVinh.wma');ThuHuong(' Tình lẻ bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/10_CamLy_TinhYeuDauTien_DuongDucThuy.wma');ThuHuon g('Tình yêu đầu tiên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/09_CamLy_TinhYeuMongManh_VoHoaiPhuc.wma');ThuHuong ('Tình yêu mong manh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/06_CamLy_TinhDangLyKhoQua_TruongQuangTuan.wma');Th uHuong('Tình đắng lý khổ qua');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/09_CamLy_TinhKhongDoiTay_NguyenNhatHuy.wma');ThuHu ong('Tình không đổi thay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/03_CamLy_ThaRangChiaTay_HoaiAn.wma');ThuHuong('Th rằng chia tay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/08_CamLy_ThuongEmHatCauVaQuang_ChuHoangThong.wma') ;ThuHuong('Thương em hát câu vá quàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/10_CamLy_ThuongNhoNguoiDung_NguyenNhatHuy.wma');Th uHuong('Thương nhớ người dưng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong/wma/08_CamLy_ThuongNhoNguoiDung_NguyenNhatHuy.wma');Th uHuong('Thương nhớ người dưng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/08_CamLy_ThuongAoBaBa_ThuHuongVan.wma');ThuHuong(' Thương ao bà ba');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/02_CamLy_TrangSonCuoc_VanPhungVanKhoi.wma');ThuHuo ng('Trăng sơn cước');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/04_CamLy_TuoiMongXuDong_MinhTam.wma');ThuHuong('Tu ổi mộng xứ Đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/07_CamLy_TuongTu_Quo*****aPhuong.wma');ThuHuong('T ương tư');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/03_CamLy_ViDauAnhHoi_DoThuHuongPhuc.wma');ThuHuong ('Vì đâu anh hỡi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/05_CamLy_VoThangDau_VoThienThanh.wma');ThuHuong('V ợ thằng Đậu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/10_CamLy_XinBinhYenVeQuaDay_HoaiAn.wma');ThuHuong( 'Xin bình yên về qua đây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/01_CamLy_YeuTrongNiemDau_NguyenNhatHuy.wma');ThuHu ong('Yêu trong niềm đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/09_CamLy_DaLatHoangHon_MinhKyDaCam.wma');ThuHuong( 'Đà lạt hoàng hôn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/11_CamLy_DaLatHoangHon_MinhKyDaCam.wma');ThuHuong( 'Đà lạt hoàng hôn');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Duy Mạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/01_DuyManh_AnhMongEm.wma');ThuHuong('Anh Mong Em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/10_DuyManh_CuocTinhDaQua.wma');ThuHuong('Cuộc Tình Đã Xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/02_DuyManh_LoiSamHoiCuaKeHapHoi.wma');ThuHuong('L i Sám hối Của Kẻ Sám Hối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/03_DuyManh_ChungNaoEmMoiVe.wma');ThuHuong('Chừng Nào Em Mối Về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/04_DuyManh_DoiEm.wma');ThuHuong('Đợi Em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/05_DuyManh_PhaiChangToiYeuHaiNguoi.wma');ThuHuong( 'Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/06_DuyManh_TinhYeuConDau.wma');ThuHuong('Tình Yêu Còn Đâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/07_DuyManh_MuaDongXuLa.wma');ThuHuong('Mùa Đông Xứ Lạ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/08_DuyManh_GiayPhutChiaXa2.wma');ThuHuong('Giây Phút Chia Xa 2');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_LoiHoiTiec/wma/09_DuyManh_XinEmChoToiMotCoHoi.wma');ThuHuong('Xin Em Cho Tôi Cơ Hội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/10_DuyManh_ConSeKhongQuen.wma');ThuHuong('Con sẽ không quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/02_DuyManh_HayVeDayBenAnh.wma');ThuHuong('Hãy về đây bên anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/04_DuyManh_KiepDoDen.wma');ThuHuong('Kiếp đỏ đen');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/08_DuyManh_LoiCuaTraiTim.wma');ThuHuong('Lời của trái tim');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/09_DuyManh_HienThuc_NgayMaiAnhDi.wma');ThuHuong('N gày mai anh đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/03_DuyManh_TaMangOnEm.wma');ThuHuong('Ta mang ơn em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/06_DuyManh_TaDauCoSay.wma');ThuHuong('Ta đâu có say');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/05_DuyManh_TinhEmLaDaiDuong.wma');ThuHuong('Tình em là đại dương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/07_DuyManh_VanMaiYeuEm.wma');ThuHuong('Vẫn mãi yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DuyManh_TinhEmLaDaiDuong/wma/01_DuyManh_XinDuocHoaiMong.wma');ThuHuong('Xin được hoài mong');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Đan Trường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/01_DanTruong_AnhPhaiLamSao_NhatTrung.wma');ThuHuon g('Anh phải làm sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/05_DanTruong_AnhVanYeuEm_LVNguyenNgocThien.wma');T huHuong('Anh vẫn yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/05_NhatTinhAnh_NeuNhuEmThatLong_VinhTam.wma');ThuH uong('Bóng dáng thiên thần');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/04_DanTruong_******ngThienThan_LVNguyenNgocThien.w ma');ThuHuong('Bóng dáng thiên thần');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/09_DanTruong_BanHungCaChimLac_LeQuang.wma');ThuHuo ng('Bản hùng ca chim Lạc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/09_DanTruong_BatChot_NguyenNgocThien.wma');ThuHuon g('Bất chợt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/05_DanTruongCamLy_ChimTrangMoCoi_MinhVyHongXuongLo ng.wma');ThuHuong('Chim trắng mồ côi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/08_DanTruong_CuocTinhTrongMo_NhatTrung.wma');ThuHu ong('Cuộc tình trong mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/01_DanTruong_DongSongBang_HoaiAn.wma');ThuHuong('D òng sông băng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/09_DanTruong_DauChanMuaThu_MinhKhang.wma');ThuHuon g('Dấu chân mùa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/10_DanTruong_DoiHon_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuong(' Dỗi hờn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/06_DanTruong_HatChoMuaYeuXua_LVLeQuang.wma');ThuHu ong('Hát cho mùa yêu xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/02_DanTruong_HatVeCayLuaHomNay_HoangVan.wma');ThuH uong('Hát về cây lúa hôm nay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/10_DanTruong_HatVeAnh_TheHien.wma');ThuHuong('Hát về anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/06_DanTruong_HenLongThuHuonge_TuanKhanh.wma');ThuH uong('Hẹn lòng đi nhé');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/02_DanTruong_KyUcHocTro_LyHuynhLongLeMinhKha.wma') ;ThuHuong('Ký ức học trò');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/02_DanTruong_KhongConAi_NguyenNgocThienPhanNgocThu ongDoan.wma');ThuHuong('Không còn ai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/10_DanTruong_LoiRuNganDoi_LeQuang.wma');ThuHuong(' Lời ru ngàn đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/05_DanTruong_MuaThuDuoiMua_LeQuang.wma');ThuHuong( 'Mùa thu dưới mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/07_DanTruong_MienTrungYeuDau_HongXuongLong.wma');T huHuong('Miền Trung yêu dấu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/03_DanTruongCamLy_MuaBuon_HoaiAn.wma');ThuHuong('M ưa buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/01_DanTruong_NoiDauChiaXa_PhuongUyen.wma');ThuHuon g('Nỗi đau chia xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/04_DanTruong_NguoiMaiXaRoi_DuyManh.wma');ThuHuong( 'Người mãi xa rồi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/05_DanTRuong_NguoiMeCuaToi_XuanHong.wma');ThuHuong ('Người mẹ của tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/06_DanTruong_NhanhLanRung_TheHien.wma');ThuHuong(' Nhánh lan rừng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/06_DanTruong_NhuKhucTinhCa_NguyenNgocThien.wma');T huHuong('Như khúc tình ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/08_DanTruong_TinhMenhMang_TruongQuangLoc.wma');Thu Huong('Tình mênh mang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/10_DanTruong_LienKhucTinhKhucVang_HoaiAn.wma');Thu Huong('Tình khúc vàng (Liên khúc)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_******ngThienThan/wma/07_DanTruong_TinhBan_PhuongUyen.wma');ThuHuong('T nh bạn (You and I)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/08_DanTruong_TinhDaPhoiPha_PhuongUyen.wma');ThuHuo ng('Tình đã phôi pha');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/10_DanTruong_ThanhPhoTre_TranTien.wma');ThuHuong(' Thành phố trẻ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/08_DanTruong_ThanhPhoBinhMinh_TranHuuBich.wma');Th uHuong('Thành phố bình minh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/01_DanTruong_ThanhPhoTinhYeuVaNoiNho_PhamMinhTuan-thoNguyenNhatAnh.wma');ThuHuong('Thành phố tình yêu và nỗi nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/04_DanTruong_TraiTimBinhYen_LeQuang.wma');ThuHuong ('Trái tim bình yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/15_DanTruong_VietNamNganDam_DacNhan.wma');ThuHuong ('Việt nam ngàn dặm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/03_DanTruong_DemHoangVu_LuongBangVinh.wma');ThuHuo ng('Đêm hoang vu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/06_DanTruong_DenMotLucNaoDo_LuongBangQuang.wma');T huHuong('Đến một lúc nào đó');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/02_DanTruong_DoiNguoiCaSi_PhuongUyen.wma');ThuHuon g('Đời người ca sĩ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/03_DanTruong_DiepKhucTuoiTho_LuongBangQuang.wma'); ThuHuong('Điệp khúc tuổi thơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/07_DanTruong_DonCoi_QuocAn.wma');ThuHuong('Đơn côi');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Đàm Vĩnh Hưng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/02_Dam Vinh Hung _BenDoiHiuQuanh.wma');ThuHuong('Bên đời hiu quạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/05_DamVinhHung_BacTinh_HuynhNhatTan.wma');ThuHuong ('Bạc tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/03_Dam Vinh Hung _BienNho.wma');ThuHuong('Biển nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/08_DamVinhHung_ChenDang_TruongLeSon.wma');ThuHuong ('Chén đắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/03_DamVinhHung_ChiaTayTinhDau_NguyenNgocThien.wma' );ThuHuong('Chia tay tình đầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/13_DamVinhHung_ChuyenThanhCoLoa_HoaiAn.wma');ThuHu ong('Chuyện thành cổ loa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/01_DamVinhHung_EmDaQuenMotDongSong_HaiTrieu.wma'); ThuHuong('Em đã quên một dòng sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/04_Dam Vinh Hung _EmDiBoMacConDuong.wma');ThuHuong('Em đi bỏ lại con đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/05_Dam Vinh Hung _GoiTenBonMua.wma');ThuHuong('Gọi tên bốn mùa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/01_DamVinhHung_HaNoiCaPheOi_ThuHuongVanNguyenThuHu ong.wma');ThuHuong('Hà Nội cà phê ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/11_DamVinhHungTuanHung_HayNhinLaiMinhDi_DuyManh.wm a');ThuHuong('Hãy nhìn lại mình đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/06_Dam Vinh Hung _HaTrang.wma');ThuHuong('Hạ trắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/06_DamVinhHung_HanhPhucMongManh_NguyenNhatHuy.wma' );ThuHuong('Hạnh phúc mong manh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/12_DamVinhHung_KhongPhaiEm_ThaiThinh.wma');ThuHuon g('Không phải em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/12_DamVinhHung_KhongPhaiEm_Remix_ThaiThinh.wma');T huHuong('Không phải em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/10_DamVinhHung_LeDa_TranTrinhHaHuyenChi.wma');ThuH uong('Lệ đá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/02_DamVinhHung_MoCoi_TruongLeSon.wma');ThuHuong('M ồ côi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/02_DamVinhHung_MotDemEmDem_TuongVan.wma');ThuHuong ('Một đêm êm đềm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/07_Dam Vinh Hung _MotCoiDiVe.wma');ThuHuong('Một cõi đi về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/04_DamVinhHung_MyBabyYou_MarcAnthony.wma');ThuHuon g('My baby you');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/08_Dam Vinh Hung _NangTh*****h.wma');ThuHuong('Nắng thuỷ tinh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/07_DamVinhHung_NoiNhoTinhToi_HoaiAn.wma');ThuHuong ('Nỗi nhớ tình tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/07_DamVinhHung_NganNamVanDoi_Theo Karaoke Maseco.wma');ThuHuong('Ngàn năm vẫn đợi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/04_DamVinhHung_NgoiNgheYeuThuongTroiXa_DoThuHuongP huc.wma');ThuHuong('Ngồi nghe yêu thương trôi xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/11_DamVinhHung_NguoiTinhTramNam_DucHuy.wma');ThuHu ong('Người tình trăm năm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/03_DamVinhHungHongNgoc_NhuDaDauYeu_DucHuy.wma');Th uHuong('Như đã dấu yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/09_Dam Vinh Hung _PhoiPha.wma');ThuHuong('Phôi pha');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/01_DamVinhHung_RoiLeChoNguoi_LeQuang.wma');ThuHuon g('Rơi lệ cho người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/09_DamVinhHung_SaoDoiNgoi_BaoTruong.wma');ThuHuong ('Sao đổi ngôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/08_DamVinhHung_TinhEmXuQuang_TranNgoc.wma');ThuHuo ng('Tình em xứ Quảng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/14_DamVinhHung_TinhYeuConDau_DuyManh.wma');ThuHuon g('Tình yêu còn đâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/01_Dam Vinh Hung _TinhNho.wma');ThuHuong('Tình nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/09_DamVinhHung_ThoiGianChuaVuiLap_TuongVan.wma');T huHuong('Thời gian chưa vùi lấp');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/06_DamVinhHung_TraiTimConDau_DuyManh.wma');ThuHuon g('Trái tim còn đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/10_DamVinhHung_TrongAnhSauDaLenNgoi_ThaiHung.wma') ;ThuHuong('Trong anh sầu đã lên ngôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/11_DamVinhHungHongNgoc_VungTroiBinhYen_HuuTam.wma' );ThuHuong('Vùng trời bình yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/13_DamVinhHung_VeDiThoiHoiEm_DuyManh.wma');ThuHuon g('Về đi thôi hỡi em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/05_DamVinhHung_XinLoiTinhYeu_MinhNhien.wma');ThuHu ong('Xin lỗi tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/10_Dam Vinh Hung _DemThayTaLaThacDo.wma');ThuHuong('Đêm thấy ta là thác đổ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/02_DamVinhHung_DungThuongToi_ThaiThinh.wma');ThuHu ong('Đừng thương tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/03_DamVinhHungHongNgoc_DuongXaUotMua_DucHuy.wma'); ThuHuong('Đường xa ướt mưa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Đình Văn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/06_ThuHuongVan_BenHen_NguyenTatTung.wma');ThuHuong ('Bến hẹn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/08_ThuHuongVan_ChimVitKeuChieu_ThuHuongTramCa.wma' );ThuHuong('Chim vịt kêu chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/04_ThuHuongVan_NgayAyConSaoSangSong_ThuHuongTramCa .wma');ThuHuong('Ngày ấy con sáo sang sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/02_ThuHuongVan_DemHanhHaoNhoDieuHoaiLang_VuDucSaoB ien.wma');ThuHuong('Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/03_ThuHuongVan_KhiEmVe_TienLuan.wma');ThuHuong('Kh i em về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/12_ThuHuongVan_KhungTroiTuoiMong_QuocDung.wma');Th uHuong('Khung trời tuổi mộng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/02_ThuHuongVan_NoEmMotKhucDanCa_TienLuan.wma');Thu Huong('Nợ em một khúc dân ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/06_ThuHuongVan_TinhTrongMong_LamAnhHai.wma');ThuHu ong('Tình trong mộng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/11_ThuHuongVan_Bonus-TinhCaPhuongNam_VuDucSaoBien.wma');ThuHuong('Tình ca Phương Nnam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/09_ThuHuongVan_ThuongVeCaMau_VuDucSaoBien.wma');Th uHuong('Thương về cà mau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/07_ThuHuongVan_TienMotNguoiDi_ThaiHung.wma');ThuHu ong('Tiễn một người đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/01_ThuHuongVan_XuanTrenDoiBangLan_VoDongDien.wma') ;ThuHuong('Xuân trên đồi bằng lăng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/10_ThuHuongVan-BichTuyen_YeuCoGaiMienTay_ThuHuongVan.wma');ThuHuo ng('Yêu cô gái Miền Tây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/05_ThuHuongVan_DauRongThoiTroBong_TienLuan.wma');T huHuong('Đậu rồng thôi trổ bông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ThuHuongVan_BangLangTim/wma/04_ThuHuongVan-BichTuyen_DepMoiTinhQue_LamAnhHai.wma');ThuHuong(' Đẹp mối tình quê');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Đức Huy');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/06_DucHuy_ConMuaPhun_DucHuy.wma');ThuHuong('Cơn mưa phùn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/05_DucHuy_LuonLuonMaiMai_DucHuy.wma');ThuHuong('Lu ôn luôn mãi mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/02_DucHuy_MauMatNhung_DucHuy.wma');ThuHuong('Màu mắt nhung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/09_DucHuy_MuaDongSapDen_DucHuy.wma');ThuHuong('Mù a đông sắp đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/03_DucHuy_MotTinhYeu_DucHuy.wma');ThuHuong('Một tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/04_DucHuy_NguoiTinhTramNam_DucHuy.wma');ThuHuong(' Người tình trăm năm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/07_DucHuy_TiengMuaDem_DucHuy.wma');ThuHuong('Tiế ng mưa đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/01_DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai_DucHuy.wma');ThuHuon g('Và con tim đã vui trở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/08_DucHuy_YeuEmDaiLau_DucHuy.wma');ThuHuong('Yêu em dài lâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DucHuy_VaConTimDaVuiTroLai/wma/10_DucHuy_DuongXaUotMua_DucHuy.wma');ThuHuong('Đ ờng xa ướt mưa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Đoan Trang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/01_DoanTrang_BangKhuang_VoThienThanh.wma');ThuHuon g('Bâng khuâng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/12_DoanTrang_featOkio_BangKhuang_HiphopVersion_VoT hienThanh.wma');ThuHuong('Bâng khuâng (Remix)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/04_DoanTrang_4MuaTinhYeu_QuocAnDonDuong.wma');ThuH uong('Bốn mùa tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_EmToi/wma/09. Doan Trang - 09_DoanTrang_ChieuTim_DanThoThuHuongHung.wma');Thu Huong('Chiều tím');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/06_DoanTrang_EmVanYeuAnh_VuQuocViet.wma');ThuHuong ('Em vẫn yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/09_DoanTrang_HatChoTinhYeu_DoThuHuongPhuc.wma');Th uHuong('Hát cho tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/08_DoanTrang_HaySongVoiConTim_DucTri.wma');ThuHuon g('Hãy sống với con tim');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/09_DoanTrang_HayTinOTimMinh_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Hãy tin ở tim mình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/07_DoanTrang_HanhPhucXaVoi_VoThienThanh.wma');ThuH uong('Hạnh phúc xa vời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/MotThoiMaiNho/wma/08_DoanTrang_HoangHonMauLa_ThanhTung.wma');ThuHuon g('Hoàng hôn màu lá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/03_DoanTrang_MuaDongDiQua_LeQuang.wma');ThuHuong(' Mùa đông đi qua');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/02_DoanTrang_MatNhung_LVQuocBao.wma');ThuHuong('M t nhung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/02_DoanTrang_Mua_VanPhungVanKhoi.wma');ThuHuong('M ưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_EmToi/wma/07. Doan Trang - 07_DoanTrang_NhoMauHoaTim_ManhPhat.wma');ThuHuong( 'Nhớ mùa hoa tím');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/04_DoanTrang_NhungKhiTaBuon_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Những khi ta buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/10_DoanTrang_PhoMua_VoThienThanh.wma');ThuHuong('P hố mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/10_DoanTrang_SaoAnhRaDi_LVDoanTrang.wma');ThuHuong ('Sao anh ra đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/02_DoanTrang_featOkio_Socola_VoThienThanh.wma');Th uHuong('Sôcôla');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/08_DoanTrang_SeYeuHonNgayXua_QuocBaoDangQuangVy).w ma');ThuHuong('Sẽ yêu hơn ngày xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/03_DoanTrang_TinhCaMuonDoi_VoThienThanh.wma');ThuH uong('Tình ca muôn đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/06_DoanTrang_TinhDenMotNgay_DucTri.wma');ThuHuong( 'Tình đến một ngày');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/03_DoanTrang_TocHat_VoThienThanh.wma');ThuHuong('T óc hát');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/11_DoanTrang_TocHat_ElectronicaVersion_VoThienThan h.wma');ThuHuong('Tóc hát (Electronica Version)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_Socola/wma/05_DoanTrang_TiaNangBinhYen_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Tia nắng bình yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/07_DoanTrang_TuyetRoiMuaHe_TranLeQuynh.wma');ThuHu ong('Tuyết rơi mùa hè');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DangAnh_EmDaLangQuen/wma/07_DoanTrang_VaTimEmDaTrao_DangAnh.wma');ThuHuong( 'Và tim em đã trao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/01_DoanTrang_YeuNhauTrongMuaXuan_QuocBao.wma');Thu Huong('Yêu nhau trong mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_4MuaTinhYeu/wma/05_DoanTrang_DeAnhChayCungEm_QuocBao.wma');ThuHuon g('Để anh cháy cùng em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Elvis Phương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/08_ElvisPhuong_AnhVanBiet_NguyenTrungCang.wma');Th uHuong('Anh vẫn biết');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/07_ElvisPhuong_BienCan_KimTuan.wma');ThuHuong('Bi n cạn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/06_ElvisPhuong_CamOnEm_DaoHuuLoc.wma');ThuHuong('C ám ơn em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/11_ElvisPhuong_CuocDoi_LeHuuHa.wma');ThuHuong('Cu c đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/04_ElvisPhuong_EmCoMaiLaNiemDau_NguyenNgocThien.wm a');ThuHuong('Em có mãi là niềm đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/03_ElvisPhuong_KhoangCach_QuocDung.wma');ThuHuong( 'Khoảng cách');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/12_ElvisPhuong_MotNgayBinhYen_LeQuangTuanKhanh.wma ');ThuHuong('Một ngày bình yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/01_ElvisPhuong_NeuCoYeuToi_NguyenDucDuy.wma');ThuH uong('Nếu có yêu tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/09_ElvisPhuong_NgonNen_PhuQuang.wma');ThuHuong('Ng ọn nến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TruTinh_KhucThuyDu/wma/04_ElvisPhuong _NiemKhucCuoi_NgoThuyMien.wma');ThuHuong('Niệm khúc cuối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/05_ElvisPhuong_NiemKhucCuoi_NgoThuyMien.wma');ThuH uong('Niệm khúc cuối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/10_ElvisPhuong_ToiDiGiuaHoangHon_VanPhung.wma');Th uHuong('Tôi đi giữa hoàng hôn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/ElvisPhuong_CamOnEmCuocDoi/wma/02_ElvisPhuong_ThuHatChoNguoi_VuDucSaoBien.wma');T huHuong('Thu hát cho người');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('GMC');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/05_GMC_ChiCoEm_MinhNhien.wma');ThuHuong('Chỉ có em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/01_GMC_GiacMoVeMotTinhYeu_SyLuan.wma');ThuHuong('G iấc mơ về một tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/02_GMC_KiepLuHanh_MinhChau.wma');ThuHuong('Kiếp lữ hành');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/04_GMC_TinhAnhTraoEm_TrungNghia.wma');ThuHuong('T nh anh trao em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/03_GMC_TinhMaiTheoTa_LeQuang.wma');ThuHuong('Tình mãi theo ta');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/GMC_ThienThanDangYeu/wma/06_GMC_ThienThanDangYeu_SyLuan.wma');ThuHuong('Thi ên thần đáng yêu');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Hương Lan');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/02_HuongLan_BaiCaDatPhuongNam_LuNhatVu.wma');ThuHu ong('Bài ca đất phương nam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/09_HuongLan_BaiCaDaoChoEm_TienLuan.wma');ThuHuong( 'Bài ca dao cho em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/04_HuongLan_BongBiVang.wma');ThuHuong('Bông bí vàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/10_HuongLan_ConNgheHuongTham.wma');ThuHuong('Còn nghe hương thầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/10_HuongLan_ChanQue_MinhQuang.wma');ThuHuong('Châ n quê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/03_HuongLan_ChumHoaPhuongNho.wma');ThuHuong('Chùm hoa phượng nhỏ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/01_HuongLan_ChiSoEmThanhNuoiTiec_BacSon.wma');ThuH uong('Chỉ sợ em thành nuối biếc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/05_HuongLan_ConSaoSau_BacSon.wma');ThuHuong('Con sáo sậu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/03_HuongLan_DaCoHoaiLang_VuDucSaoBien.wma');ThuHuo ng('Dạ cổ hoài lang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/08_HuongLan_EmToi_ThuanYen.wma');ThuHuong('Em tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/11_HuongLan_GiacNguTrenTay_BacSon.wma');ThuHuong(' Giấc ngủ trên tay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/05_HuongLan_GiuaLongPhuongNam_VuDucSaoBien.wma');T huHuong('Giữa lòng Phương Nam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/08_HuongLan_HaiMuaMuaNang.wma');ThuHuong('Hai mùa mưa nắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/02_HuongLan_HinhBongQueNha_ThanhSon.wma');ThuHuong ('Hình bóng quê nhà');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/10_HuongLan_HuongTocMaNon_ThanhSon.wma');ThuHuong( 'Hương tóc mạ non');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/HuongLanTuongNhoBacSon/wma/05_HuongLan_LangLe.wma');ThuHuong('Lặng lẽ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/08_HuongLan_LoiVeXomNho_TrinhHung.wma');ThuHuong(' Lối về xóm nhỏ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/03_HuongLan_MeGoCong_HoangPhuong.wma');ThuHuong('M ẹ gò công');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/04_HuongLan_NgauHungRuCon_BaoPhucAnhThoa.wma');Thu Huong('Ngẫu hứng ru con');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/07_HuongLan_NguoiHangXom_ToThanhTungNguyenBinh.wma ');ThuHuong('Người hàng xóm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/03_HuongLan_QueEmMuaNuocLu_TienLuan.wma');ThuHuong ('Quê em mùa nước lũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/01_HuongLan_SaMuaGiong_BacSon.wma');ThuHuong('Sa mưa giông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/05_HuongLan_SauDauDangHoai_LyDungLiem.wma');ThuHuo ng('Sầu đâu đắng hoài');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/07_HuongLan_ThanhPhoBenSong_TranLongAn.wma');ThuHu ong('Thành phố bên sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/04_HuongLan_TiengHatChimDaDa_VoDongDien.wma');ThuH uong('Tiếng hát chim đa đa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/01_HuongLan_TroLaiBacLieu_VuDucSaoBien.wma');ThuHu ong('Trở lại bạc liêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/07_HuongLan_VongDuaTinhCu_TranQuangLoc.wma');ThuHu ong('Võng đưa tình cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/06_HuongLan_VeDatMui_HoangHiep.wma');ThuHuong('V đất mũi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/SaMuaGiong/wma/09_HuongLan_XomDem_PhamThuHuongChuong.wma');ThuHuo ng('Xóm đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/BaiCaDaoChoEm/wma/10_HuongLan_DemNgheBaiVongCo_bacSon.wma');ThuHuong ('Đêm nghe bài vọng cổ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/09_HuongLan_DocHuyen_TranThinh.wma');ThuHuong('Đ c huyền');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/AmHuongDanCa/DieuBuonPhuongNam/wma/01_HuongLan_DieuBuonPhuongNam_VuDucSaoBien.wma');T huHuong('Điệu buồn phương nam');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Hồ Ngọc Hà');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/08_HoNgocHa_AnhDaRaDi_PhuongUyen.wma');ThuHuong('A nh đã ra đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/01_HoNgocHa_CoNhoDemNao_KhanhBang.wma');ThuHuong(' Có nhớ đêm nào');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/06_HoNgocHa_KhucMua_VoThienThanh.wma');ThuHuong('K húc mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/04_HoNgocHa_LanXua_QuocBao.wma');ThuHuong('Lan xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/07_HoNgocHa_MotNgay_QuocBao.wma');ThuHuong('Một ngày');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/07_HoNgocHa_NoiLong_NguyenVanKhanh.wma');ThuHuong( 'Nỗi lòng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/10_HoNgocHa_TungNgayDai_DucTri.wma');ThuHuong('T ng ngày dài');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/04_HoNgocHa_ThoatLy_QuocDung.wma');ThuHuong('Thoá t ly');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/09_HoNgocHa_VaEmDaYeu_DucTri.wma');ThuHuong('Và em đã yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/02_HoNgocHa_Yeu_VanPhung_.wma');ThuHuong('Yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/05_HoNgocHa_YeuThuongMongManh_DucTriHaQuangMinh.wm a');ThuHuong('Yêu thương mong manh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoNgocHa_VaEmDaYeu/wma/03_HoNgocHa_DemNgheTiengMua_DucTri.wma');ThuHuong( 'Đêm nghe tiếng mưa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Hồ Quỳnh Hương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoBao_canhCung/HoQuynhHuong_BucThuTinhThuHai.wma');ThuHuong('Bứ c thư tình thứ hai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/07_HoQuynhHuong_CoNhauTronDoi_DucTri.wma');ThuHuon g('Có nhau trọn đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_CuNgoLaEm.wma');ThuHuong('Cứ ngỡ là em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/03_HoQuynhHuong_ChieuXua_HaDung.wma');ThuHuong('Ch iều xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_ChieuLangDu.wma');ThuHuong('Chiều lãng du');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_GiacPhuDu.wma');ThuHuong('Giấc phù du (Đợi chờ)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_KyNiem.wma');ThuHuong('Kỷ niệm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_KhucTuTinh.wma');ThuHuong('Khúc tự tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_LangLe.wma');ThuHuong('Lặng lẽ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_LoiCauNguyen.wma');ThuHuong('Lời nguyện cầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/09_HoQuynhHuong_MuonYeuAnh_HoQuynhHuong.wma');ThuH uong('Muốn yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/02_HoQuynhHuong_NoiNiem_VoThienThanh.wma');ThuHuon g('Nỗi niềm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/12_HoQuynhHuong_NgayDiuDang_QuocBao.wma');ThuHuong ('Ngày dịu dàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_NgayDiuDang/wma/01_HoQuynhHuong_NgayHomQua_VoThienThanh.wma');ThuH uong('Ngày hôm qua');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoBao_canhCung/HoQuynhHuong_NgayCuoiTuanRucRo.wma');ThuHuong('Ng y cuối tuần rực rỡ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_NhoAnh.wma');ThuHuong('Nhớ anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_TinhYeu.wma');ThuHuong('Tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_ThaoThuc.wma');ThuHuong('Thao thức');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_TiengRaoDem.wma');ThuHuong('Tiếng rao đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_VaoDoi/wma/HoQuynhHuong_VaoDoi.wma');ThuHuong('Vào đời');

PhamTuyen_Love_ThuHuong('Hồng Nhung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/03_HongNhung_BaiHatRuMuaDong_DuongThu.wma');ThuHuo ng('Bài hát ru mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/11_HongNhung _BenDoiHiuQuanh.wma');ThuHuong('Bên đời hiu quạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/05_HongNhung_BienNgayMua_DuongThu.wma');ThuHuong(' Biển ngày mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/09_HongNhung _CoNhungConDuong.wma');ThuHuong('Có những con đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/04_HongNhung_CoLangGieng_HoangQuy.wma');ThuHuong(' Cô láng giềng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/08_HongNhung _CoXotXaDua.wma');ThuHuong('Cỏ xót xa đưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/NhungTinhKhucVuotThoiGian3/wma/07_HongNhung_ChieuTim_DanThoThuHuongHung.wma');Thu Huong('Chiều tím');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/06_HongNhung_KhucChiaXa_LaVanCuong.wma');ThuHuong( 'Khúc chia xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/05_HongNhung _CungSeChimTroi.wma');ThuHuong('Cũng sẽ chìm trôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/03_HongNhung_GaiXuan_TuVu.wma');ThuHuong('Gái xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien8_ThuongVeMienTrung/wma/12_HongNhung_GioMuaXuanToi_HoangTrong.wma');ThuHuo ng('Gió mùa xuân tới');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/02_HongNhung_GiotSuong_DuongThu.wma');ThuHuong('Gi ọt sương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/03_HongNhung_HonDaTrongVuonToi_QuocTrung.wma');Thu Huong('Hòn đá trong vườn tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/08_HongNhung_HoaMiHotTrongMua_DuongThu.wma');ThuHu ong('Họa mi hót trong mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/05_HongNhung_HuongVeHaNoi_HoangDuong.wma');ThuHuon g('Hướng về Hà Nội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/07_HongNhung_HuongCau_DuongThu.wma');ThuHuong('Hư ơng cau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/01_HongNhung_Introduction.wma');ThuHuong('Introduc tion');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HopTuyen_ThuoBongLaNguoi/wma/09_HongNhung_LoiGoiThienThu.wma');ThuHuong('Lời thiên thu gọi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/07_HongNhung_LoiThienThuGoi_TrinhCongSon.wma');Thu Huong('Lời thiên thu gọi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/09_HongNhung_MoiDoXuanVe_PhamThuHuongChuong.wma'); ThuHuong('Mỗi độ xuân về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/06_HongNhung _MoiNgayToiChonMotNiemVui.wma');ThuHuong('Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/07_HongNhung_MotDoiNguoiMotRungCay_TranLongAn.wma' );ThuHuong('Một đời người một rừng cây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/05_HongNhung_NangSom_HuyTuan.wma');ThuHuong('Nắn g sớm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/07_HongNhung_NgayKhongMua_QuocTrung.wma');ThuHuong ('Ngày không mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/09_HongNhung_NgayAnhVe_QuocTrung.wma');ThuHuong('N gày anh về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/VanCao_CungDanXua/wma/06_HongNhung_NgayMua_VanCao.wma');ThuHuong('Ngày mùa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_ThienThai/wma/02_HongNhung_NgocLan_DuongThieuTuoc.wma');ThuHuong ('Ngọc Lan');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/01_HongNhung_NgocLan_DuongThieuTuoc.wma');ThuHuong ('Ngọc Lan');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgheMua1/wma/10_HongNhung_NgheMua_DuongThu.wma');ThuHuong('Nghe mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/01_HongNhung_PhoMuaDong_DuongThu.wma');ThuHuong('P hố mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/04_HongNhung _RaDongGiuaNgo.wma');ThuHuong('Ra đồng giữa ngọ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/10_HongNhung_RoiCoLuc_LaVanCuong.wma');ThuHuong('R ồi có lúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/02_HongNhung _RuEm.wma');ThuHuong('Ru em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/04_HongNhung_SaoChangVeVoiEm_QuocTrung.wma');ThuHu ong('Sao chẳng về với em (Sao chẳng quay về)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/10_HongNhung_TimDauMuaXuanCu_BaoThu.wma');ThuHuong ('Tìm đâu mùa xuân cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/09_HongNhung_TinhYeuOLai_QuocTrung.wma');ThuHuong( 'Tình yêu ở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NgayKhongMua/wma/02_HongNhung_TinhYeuOLai_QuocTrung.wma');ThuHuong( 'Tình yêu ở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_LoiThienThuGoi/wma/08_HongNhung_TinhKhucOBai_TrinhCongSon.wma');ThuHu ong('Tình khúc Ơ-bai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/01_HongNhung_ThuVang_CungTien.wma');ThuHuong('Thu vàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/01_HongNhung _ThuoBongLaNguoi.wma');ThuHuong('Thuở bống là người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/04_HongNhung_TiengMuaDeLai_DuongThu.wma');ThuHuong ('Tiếng mưa để lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/06_HongNhung_TiengNuocRocRach_DuongThu.wma');ThuHu ong('Tiếng nước róc rách');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/07_HongNhung _TienThoaiLuongNan.wma');ThuHuong('Tiến thoái lưỡng nan');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/09_HongNhung_VuonGio_DuongThu.wma');ThuHuong('Vư n gió');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongNhung_KhuVuonYenTinh/wma/10_HongNhung_Intro_VuonAo.wma');ThuHuong('Vườn ao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/03_HongNhung _XaDauMatTroi.wma');ThuHuong('Xa dấu mặt trời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/wma/10_HongNhung _DeGioCuonDi.wma');ThuHuong('Để gió cuốn đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_DieuGianDi/wma/03_HongNhung_DieuGianDi_PhuQuang.wma');ThuHuong(' iều giản dị');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Hồng Hạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/06_HongHanh_CaDaoMe_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('C a dao mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/07_HongHanh_ConTiengHatGoiNguoi_TranQuangLocNguyen ThuHuongToan.wma');ThuHuong('Còn tiếng hát gởi người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/10_HongHanh_TrungKien_ConYeuEmMai_NguyenTrungCang. wma');ThuHuong('Còn yêu em mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/01_HongHanh_BenDoiHiuQuanh_TrinhCongSon.wma');ThuH uong('Bên đời hiu quạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/02_HongHanh_DongSongKhongTroi_MinhKhang.wma');ThuH uong('Dòng sông không trôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/04_HongHanh_DauYeuTanPhai_LvQuocBao.wma');ThuHuong ('Dấu yêu tàn phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/02_HongHanh_EmCoMaiLaNiemDau_NguyenNgocThien.wma') ;ThuHuong('Em có mãi là niềm đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/04_HongHanh_EmNhoAnhNhieuHon_VinhTam.wma');ThuHuon g('Em nhớ anh nhiều hơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/09_HongHanh_GotChanPhieuDu_TrongHieu.wma');ThuHuon g('Gót chân phiêu du');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/10_HongHanh_GoiNguoiToiYeu_NguyenHuuThiet.wma');Th uHuong('Gửi người tôi yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/06_HongHanh_HatLenNhoThuongOi_QuocBao.wma');ThuHuo ng('Hát lên thương nhớ ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/02_HongHanh_ThuMinh_HayYeu_LvQuocBao.wma');ThuHuon g('Hãy yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/10_HongHanh_MuaThuCanhNau_NguyenAnh9HoangNhu.wma') ;ThuHuong('Mùa thu cánh nâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/05_HongHanh_MotMinhTrongDem_HongKienPhuongUyen.wma ');ThuHuong('Một mình trong đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HopTuyen_XinTraNoNguoi/wma/08_HongHanh_MotCoiDiVe.wma');ThuHuong('Một cõi đi về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/08_HongHanh_MoCoAnh_PhuongUyen.wma');ThuHuong('Mơ có anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/05_HongHanh_MuaThiTham_TonThatLap.wma');ThuHuong(' Mưa thì thầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/03_HongHanh_NiuTayNghinTrung_TrinhCongSon.wma');Th uHuong('Níu tay nghìn trùng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/03_HongHanh_NoiNhoDiuEm_BaoChan.wma');ThuHuong('N i nhớ dịu êm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/01_HongHanh_NhatNhoaBongNang_HuynhLuongTam.wma');T huHuong('Nhạt nhòa bóng nắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/08_HongHanh_PhoBien_ThanhTung.wma');ThuHuong('Ph biển');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/09_HongHanh_TinhCaChoEm_NguyenNam.wma');ThuHuong(' Tình ca cho em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/07_HongHanh_TinhYeuLaChiecBong_TranLongAn.wma');Th uHuong('Tình yêu là chiếc bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/09_HongHanh_TraiTimNhatThuc_LvQuocBao.wma');ThuHuo ng('Trái tim nhật thực');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/06_HongHanh_TraiTimAmTham_HuyTuan.wma');ThuHuong(' Trái tim âm thầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/03_HongHanh_ViEmDaYeuAnh_VinhTam.wma');ThuHuong('V ì em đã yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/07_HongHanh_VangTrangKyNiem_QuocAn.wma');ThuHuong( 'Vầng trăng kỷ niệm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/08_HongHanh_VeDayAnhHoi_QuocVuong.wma');ThuHuong(' Về đây anh hỡi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/11_HongHanh_XinHayRaDi_LvHuynhLuongTam.wma');ThuHu ong('Xin hãy ra đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_MaiLaNiemDau/wma/04_HongHanh_YeuNhauDi_NguyenHuuThiet.wma');ThuHuon g('Yêu nhau đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_CanhNauTrongDem/wma/01_HongHanh_DanhRoiTinhYeu_MinhKhang.wma');ThuHuon g('Đánh rơi tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_ThienThai/wma/05_HongHanh_DemThu_DangThePhong.wma');ThuHuong('Đ êm thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/HongHanh_HatLenNhoThuongOi/wma/05_HongHanh_DungLiaXaEm_HongHanh.wma');ThuHuong(' ừng lìa xa em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Kasim Hoàng Vũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/09_KasimHoangVu_BongEm_NguyenDuc.wma');ThuHuong('B óng em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/03_KasimHoangVu_BienNoiNhoVaEm_PhuQuang_HuuThinh.w ma');ThuHuong('Biển, nỗi nhớ và em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/07_KasimHoangVu_CatinatCafeSang_PhuQuang_PhanNgocT huongDoan.wma');ThuHuong('Catinat café sáng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/06_KasimHoangVu_CoiMong_LVKaSim.wma');ThuHuong('C i mộng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/01_KasimHoangVu_DongSongKhongTroLai_PhuQuang_ViThu yLinh.wma');ThuHuong('Dòng sông không trở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/06_PhuongAnh_GuiDoiMat_PhuQuang_TuKeTuong.wma');Th uHuong('Gửi đôi mắt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/09_KasimHoangVu_HaNoiNgayTroVe_PhuQuang_DoanThanhT ung.wma');ThuHuong('Hà Nội ngày trở về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/05_KasimHoangVu_KhiYeu2(Hero)_LVQuocBao.wma');ThuH uong('Hero (Khi yêu)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/08_KasimHoangVu_KhoNoiLoiChiaTay_LVTrungNghia.wma' );ThuHuong('Khó nói lời chia tay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/02_KasimHoangVu_LangQuen_Kasim.wma');ThuHuong('Lã ng quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/05_KasimHoangVu_MoVeNoiXaLam_PhuQuang_ThaiThangLon g.wma');ThuHuong('Mơ về nơi xa lắm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/03_KasimHoangVu_TiecNuoi_LVKaSim.wma');ThuHuong('T iếc nuối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/04_KasimHoangVu_TimAnhTroiVeEm_QuocBao.wma');ThuHu ong('Tim anh trôi về em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/01_KasimHoangVu_ViYeu_XuanHieu.wma');ThuHuong('Vì yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/07_KasimHoangVu_VayThoi_XuanThuy.wma');ThuHuong('V ậy thôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KasimHoangVu_ViYeu/wma/10_KasimHoangVu_XinDungQuayBuoc_XuanHieu.wma');Thu Huong('Xin đừng quay bước');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Khánh Linh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/09_KhanhLinh_BaiHatRuMuaXuan.wma');ThuHuong('Bài hát ru mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/04_KhanhLinh_CoTamNgayNay.wma');ThuHuong('Cô tấm ngày nay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/07_KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua.wma');ThuHuong('Họ a mi hót trong mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/05_KhanhLinh_HoiThoMuaXuan.wma');ThuHuong('Hơi thở mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/08_KhanhLinh_QuaTangTraiTim.wma');ThuHuong('Quà tặng trái tim');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/10_KhanhLinh_TamBiet.wma');ThuHuong('Tạm biệt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/01_KhanhLinh_ThangTuVe.wma');ThuHuong('Tháng tư về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/06_KhanhLinh_D*****Xuan.wma');ThuHuong('Đảo mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/03_KhanhLinh_DeToiLangNghe.wma');ThuHuong('Để tôi lắng nghe');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinh_HoaMiHotTrongMua/wma/02_KhanhLinh_DieuKhongTheMat.wma');ThuHuong('Đi u không thể mất');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Khắc Triệu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/06_KhacTrieu_LangThangTrongPhong_TuHuy.wma');ThuHu ong('Lang thang trong phòng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/08_KhacTrieu_NeuEmLaNguoiTinh_NguyenNgocThien.wma' );ThuHuong('Nếu em là người tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/CamVanKhacTrieu_AnhDaBiet/wma/10_KhacTrieu_NgayXuaTiengViCam_BaoPhuc.wma');ThuHu ong('Ngày xưa tiếng vĩ cầm');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lam Trường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/13_LamTruong_AnhMatCuaCha_MinhChau.wma');ThuHuong( 'Ánh mắt của cha');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/12_LamTruong_BaiCaChuaVietHetLoi_baoChan.wma');Thu Huong('Bài ca chưa viết hết lời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/03_LamTruong_ConDoTrongAnhNoiMongCho_VinhTam.wma') ;ThuHuong('Còn đó trong anh nỗi mong chờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/08_LamTruong_ChutTinhThoNgay_MinhChau.wma');ThuHuo ng('Chút tình thơ ngây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/02_LamTruong_ChotNgheBuocEmVe_QuocVuong.wma');ThuH uong('Chợt nghe bước em về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/06_LamTruong_CungDanBuon_LVMinhChau.wma');ThuHuong ('Cung đàn buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/06_LamTruong_DuTaKhongConYeu_VinhTam.wma');ThuHuon g('Dù ta không còn yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/05_LamTruong_EmVoTinh_TruongHuy.wma');ThuHuong('Em vô tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/09_LamTruong_GoiThamNguoiTinh_VuTrongHieu.wma');Th uHuong('Gọi thầm người tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/12_LamTruong_GiacMoVeMotTinhYeu_SiLuan.wma');ThuHu ong('Giấc mơ về một tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/04_LamTruong_GiotSuongMuaXuan_TruongHuy.wma');ThuH uong('Giọt sương mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/07_LamTruong_GiotSuongBanMai_LamTruong.wma');ThuHu ong('Giọt sương ban mai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/12_LamTruong_GioLaGiacMo_MinhNhien.wma');ThuHuong( 'Giờ là giấc mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/01_LamTruong_HayQuenSauDi_MinhChau.wma');ThuHuong( 'Hãy quên sầu đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/01_LamTruong_KatyKaty_DucTri.wma');ThuHuong('Katy Katy');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/09_LamTruong_KhucBanMai_TrungKienLeKim.wma');ThuHu ong('Khúc ban mai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/01_LamTruong_Quando(KhiNao)_LVLamTruong.wma');ThuH uong('Khi Nào (Quando)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/01_LamTruong_KiepLuHanh_MinhChau.wma');ThuHuong('K iếp lữ hành');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/05_LamTruong_LaThuCuoiCung_LuongBangQuang.wma');Th uHuong('Lá thư cuối cùng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/09_LamTruong_LoiLamTrongTinhYeu_BuiThang.wma');Thu Huong('Lỗi lầm trong tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/12_LamTruong_LoiTraiTimMuonNoi_LeHuuHa.wma');ThuHu ong('Lời trái tim muốn nói');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/07_LamTruong_LoLam_DoQuang.wma');ThuHuong('Lỡ lầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/04_LamTruong_MayTrongDem_VietThanh.wma');ThuHuong( 'Mây trong đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/11_LamTruong_MaiKhongPhai_VuMinhTam.wma');ThuHuong ('Mãi không phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/02_LamTruong_Melody_LVHaQuangMinh.wma');ThuHuong(' Melody');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/07_LamTruong_MiNgoanGotNga_VuQuocViet.wma');ThuHuo ng('Mi ngoan gót ngà');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/04_LamTruong_MoVeChonXa_LVTieuLoc.wma');ThuHuong(' Mơ về chốn xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/13_LamTruong_NgayNgo_NguyenHaiPhong.wma');ThuHuong ('Ngây ngô');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/10_LamTruong_NguoiThuBa_LVNguyenDucTrung.wma');Thu Huong('Người thứ ba');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/05_LamTruong_NhoMuaSaiGon_VinhTam.wma');ThuHuong(' Nhớ mưa Sài Ggòn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/11_LamTruong_NhungGiacMoDiuDang_TuanKhanh.wma');Th uHuong('Những giấc mơ dịu dàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/04_LamTruong_RuTinhQuenLang_QuocDung.wma');ThuHuon g('Ru tình quên lãng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/04_LamTruong_TinhLaNho_LVNguyenDucTrung.wma');ThuH uong('Tình là nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/11_LamTruong_TinhOiXinGiaTu_LVNguyenNgocThien.wma' );ThuHuong('Tình ơi xin giã từ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/03_LamTruong_TinhBangGia_LeQuocDung.wma');ThuHuong ('Tình băng giá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/06_LamTruong_TinhNhuGiacMongTan_QuocVuong.wma');Th uHuong('Tình như giấc mộng tàn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/10_LamTruong_TinhXa_SiLuan.wma');ThuHuong('Tình xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/03_LamTruong_TuKhucMuaDong_TuongVan.wma');ThuHuong ('Tự khúc mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/14_LamTruong_TheGioiTuoiDep_LVMinhChau.wma');ThuHu ong('Thế giới tươi đẹp');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/08_LamTruong_TiecThuong_LVMinhChau.wma');ThuHuong( 'Tiếc thương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/05_LamTruong_TienEm_LVMinhTrong.wma');ThuHuong('Ti ễn em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/10_LamTruong_TrinhTrangAoDai_QuocHung.wma');ThuHuo ng('Trinh trắng ao dài');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/03_LamTruong_VanHoaiDoiMong_LVBuiThang.wma');ThuHu ong('Vẫn hoài đợi mong');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/08_LamTruong_VanMongCho_NguyenDucTrung.wma');ThuHu ong('Vẫn mong chờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/10_LamTruong_XinDungRoiXa_NhacAnh.wma');ThuHuong(' Xin đừng rời xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/02_LamTruong_DemLanhTinhSi_LVMinhChau.wma');ThuHuo ng('Đêm lạnh tình si');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/06_LamTruong_DemTrangBenEm_LVHaQuangMinhLamTr.wma' );ThuHuong('Đêm trăng bên em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/12_LamTruong_DemChiaTay_MinhNhienLeMinhKha.wma');T huHuong('Đêm chia tay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DuTaKhongConYeu/wma/07_LamTruong_DemNayAnhMoVeEm_BaoChan.wma');ThuHuon g('Đêm nay anh mơ về em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_DoiChanThienThan/wma/08_LamTruong_DoiChanThienThan_LuongBangQuang.wma') ;ThuHuong('Đôi chân thiên thần');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LamTruong_ChutTinhThoNgay/wma/09_LamTruong_DeTronDoiThuongNho_DucTri.wma');ThuHu ong('Để trọn đời thương nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music//NhacTre/LamTruong_DemLanhTinhSi/wma/11_LamTruong_UocMoThamKin_LVChuMinhKy.wma');ThuHuo ng('Ước mơ thầm kín');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lý Hải');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2763.m3u');ThuHuong('Tôi đã lầm tin em');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2764.m3u');ThuHuong('Nụ hôn vụng về');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2765.m3u');ThuHuong('Nói gì đi');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2766.m3u');ThuHuong('Vị trí nào cho anh');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2767.m3u');ThuHuong('Đại lộ');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2770.m3u');ThuHuong('Anh không còn gì cho em');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2771.m3u');ThuHuong('Dành cho em');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2772.m3u');ThuHuong('Ngày ấy không trở lại');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1804.m3u');ThuHuong('Khúc yêu thương');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1805.m3u');ThuHuong('Khúc dại khờ');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1806.m3u');ThuHuong('Đêm đợi chờ');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1807.m3u');ThuHuong('Vì sao');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1808.m3u');ThuHuong('Lặng thầm');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1809.m3u');ThuHuong('Cuộc tình đã mất');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1810.m3u');ThuHuong('Vũ điệu tình nồng');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1812.m3u');ThuHuong('Nỗi lòng lữ khách');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1813.m3u');ThuHuong('Tình là mơ');
PhamTuyen('http://216.10.20.3/~svninhth/sinhvienninhthuan/******1/LyHai_toidalamtinem.wma');ThuHuong('Tôi đã lầm tin em');
PhamTuyen('http://216.10.20.3/~svninhth/sinhvienninhthuan/******1/LyHai_Em ve di.wma');ThuHuong('Em về đi');
PhamTuyen('http://216.10.20.3/~svninhth/sinhvienninhthuan/******/LeQuyen_PhutGiayHanhPhuc.wma');ThuHuong('Phút giây hạnh phúc');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lê Dung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TinhCaNgaVuotQuaTheKy1/wma/07_LeDung_AnhYeuEm.wma');ThuHuong('Anh yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/01_LeDung_BenDoiHiuQuanh_TrinhCongSon.wma');ThuHuo ng('Bên đời hiu quạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/NhungTinhKhucVuotThoiGian3/wma/10_LeDung_BuomHoa_NguyenVanThuong.wma');ThuHuong(' Bướm hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/03_LeDung_CatBui_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('Cát bụi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/06_LeDung_ChieuPhuTayHo_PhuQuang.wma');ThuHuong('C hiều phủ tây hồ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucVangBong_DuAm/wma/07_LeDung _DuAm_NguyenVanTy.wma');ThuHuong('Dư âm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/11_LeDung_EmOiHaNoiPho_PhuQuang.wma');ThuHuong('Em ơi hà nội phố');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DangHuuPhuc_TuyenChon20BaiHat/DangHuuPhuc_LeDung_KyNiemKhongEmKyNiemKhongHon.wma ');ThuHuong('Kỷ niệm không em kỷ niệm không hồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/HaNoi_Hue_SaiGon/wma/03_LeDung_MeYeuCon_NguyenVanTy.wma');ThuHuong('M yêu con');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/02_LeDung_NoiNhoMuaDong_PhuQuang.wma');ThuHuong('N ỗi nhớ mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/04_LeDung_NoiNho_PhuQuang.wma');ThuHuong('Nỗi nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/07_LeDung_NgheTiengMuonTrung_TrinhCongSon.wma');Th uHuong('Nghe tiếng muôn trùng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/NhungTinhKhucVuotThoiGian3/wma/09_LeDung_NguoiEmSauMong_YVan.wma');ThuHuong('Ngư ời em sầu mộng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/05_LeDung_NhoMuaThuHaNoi_TrinhCongSon.wma');ThuHuo ng('Nhớ mùa thu H Nội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/09_LeDung_RoiNhuDaNgayNgo_TrinhCongSon.wma');ThuHu ong('Rồi như đá ngây ngô');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/10_LeDung_ToiOiDungTuyetVong_TrinhCongSon.wma');Th uHuong('Tôi ơi đừng tuyệt vọng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/LeDung_TiengHatLeDung/wma/08_LeDung_ThuongLamTocDaiOi_PhuQuang.wma');ThuHuon g('Thương lắm tóc dài ơi');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lê Hiếu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/05_LeHieu_AnhChuaDamNoi_BaoChan.wma');ThuHuong('An h chưa dám nói');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/05_LeHieu_BaiHatBuon_NhacQuocBao_LoiPhanDan.wma'); ThuHuong('Bài hát buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/03_LeHieu_SongCaVoiTranThuHa_CanhBuomDoTham_DoBao. wma');ThuHuong('Cánh buồm đỏ thẫm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoBao_canhCung/artist_CanhCung.wma');ThuHuong('Cánh cung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/08_LeHieu_ChoEmNgayGioXanh_NhacQuocDung_LoiQuocBao .wma');ThuHuong('Cho em ngày gió xanh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/09_LeHieu_DongSongXua_QuocBao.wma');ThuHuong('Dòn g sông xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/10_LeHieu_Em(HayLaTraiTimToi)_QuocBao.wma');ThuHuo ng('Em (hay là trái tim tôi)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/04_LeHieu_EmDenThamAnhMotChieuMua_ToVu.wma');ThuHu ong('Em đến thăm anh một chiều mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/01_LeHieu_HayTimNhau_QuocBao.wma');ThuHuong('Hát tìm nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/03_LeHieu_HayDenBenAnh_DuongDucHien.wma');ThuHuong ('Hãy đến bên anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/08_LeHieu_MayMuaDong_QuocBao.wma');ThuHuong('Mây mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/06_LeHieu_MongManh_LVQuocBao.wma');ThuHuong('Mong manh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/07_LeHieu_NayEmCoNho_TrinhCongSon.wma');ThuHuong(' Này em có nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/08_LeHieu_NiemKhucCuoi_NgoThuyMien.wma');ThuHuong( 'Niệm khúc cuối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/01_LeHieu_PhoMuaDong_BaoChan.wma');ThuHuong('Phố mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/02_LeHieu_noiDauYeuVe_BaoChan.wma');ThuHuong('Rồ i dấu yêu về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/05_LeHieu_TanPhai_QuocBao.wma');ThuHuong('Tàn phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/04_LeHieu_TinhYeuOLai_NhacQuocTrung_LoiDuongThu.wm a');ThuHuong('Tình yêu ở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuocBao_BinhYen/wma/02_LeHieu_TimAnhTroiVeEm_QuocBao.wma');ThuHuong('T im anh trôi về em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/BonusTrack_LeHieu_TimAnhTroiVeEm_QuocBao.wma');Thu Huong('Tim anh trôi về em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/06_LeHieu_DemTanVaNgayLen.wma');ThuHuong('Đêm tan và ngày lên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_LeHieuVol2/wma/02_LeHieuMaiThang_DoiEmVe_LeHieu.wma');ThuHuong(' ợi em về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeHieu_DemTanVaNgayLen/wma/07_LeHieu_DungBuonNhe_QuocTrung.wma');ThuHuong('Đ ừng buồn nhé');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lệ Quyên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/01_LeQuyen_GiacMoCoThat_LVTuongVan.wma');ThuHuong( 'Giấc mơ có thật');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/04_LeQuyen_HayTraLoiEm_TuanNghia.wma');ThuHuong('H ãy trả lời em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/10_LeQuyen_PhutGiayHanhPhuc_LVBuiThang.wma');ThuHu ong('Phút giây hạnh phúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/08_LeQuyen_QuenMotCuocTinh_LeQuang.wma');ThuHuong( 'Quên một cuộc tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/07_LeQuyen_TinhLaThe_HoaiAn.wma');ThuHuong('Tình là thế');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/05_LeQuyen_ThoiDungChiemBao_TuongVan.wma');ThuHuon g('Thôi đừng chiêm bao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/09_LeQuyen_TuongVan_ThuXa_TuongVan.wma');ThuHuong( 'Thu xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/03_LeQuyen_TimEmLaCuaAnh_HoaiAn.wma');ThuHuong('Ti m em là của anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/02_LeQuyen_TrangChieu_VoThienThanh.wma');ThuHuong( 'Trăng chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LeQuyen_GiacMoCoThat/wma/06_LeQuyen_VeBenEm_LVTrungDung.wma');ThuHuong('V bên em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lưu Chí Vỹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/01_LuuChiVy_ChayTheoCoBe_NhatTrung.wma');ThuHuong( 'Chạy theo cô bé yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/06_LuuChiVy_HomQuaKhacHomNayKhac_NhatTrung.wma');T huHuong('Hôm qua khác hôm nay khác');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/03_LuuChiVy_KeBuomHoa_NhatTrung.wma');ThuHuong('K bướm hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/07_LuuChiVy_KhongTheOBenNhau_NhatTrung.wma');ThuHu ong('Không thể ở bên nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/02_LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm_NhatTrung. wma');ThuHuong('Mong người ta luôn tốt luôn yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/04_LuuChiVy_NguoiAyVaToiEmChonAi_NhatTrung.wma');T huHuong('Người ấy và tôi em phải chọn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuChiVy_MongNguoiTaLuonTotLuonYeuEm/wma/05_LuuChiVy_ThatLong_NhatTrung.wma');ThuHuong('Th t lòng');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Lưu Việt Hùng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/03_LuuVietHung_BangKhuangChieuNoiTru.wma');ThuHuon g('Bâng khuâng chiều nội trú');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/04_LuuVietHung_HatChoTinhYeu.wma');ThuHuong('Hát cho tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/06_LuuVietHung_HayVuiEmNhe.wma');ThuHuong('Hãy vui em nhé');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/07_LuuVietHung_HoaVaNuocMat.wma');ThuHuong('Hoa và nước mắt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/05_LuuVietHung_KhongYeuThaRangEmNoiMotCau.wma');Th uHuong('Không yêu thà rằng em nói một câu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/02_LuuVietHung_MaiYeuNguoiXa.wma');ThuHuong('Mãi yêu người xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/10_LuuVietHung_Me.wma');ThuHuong('Mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/09_LuuVietHung_NoiDauNguoiDeLai.wma');ThuHuong('N i đau người để lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/01_LuuVietHung_ThoiThoAu.wma');ThuHuong('Thời thơ ấu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/LuuVietHung_HoaVaNuocMat/wma/08_LuuVietHung_ViAnhDaYeu.wma');ThuHuong('Vì anh đã yêu');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mây Trắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/02_MayTrang_AiAiAi_LVHoangTam.wma');ThuHuong('Ai ai ai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/03_MayTrang_BayDenViSao_LVHoangTam.wma');ThuHuong( 'Bay đến vì sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/01_MayTrang_ChoTimEmNhoAnh_LeQuang.wma');ThuHuong( 'Cho tim em nhớ anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/06_MayTrang_DauYeuXua_LVMayTrang.wma');ThuHuong('D ấu yêu xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/02_MayTrang_DauMotNgayBenAnh_AnhTuan.wma');ThuHuon g('Dẫu một ngày bên anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/04_MayTrang_GhetAnh_PhamKhanhHung.wma');ThuHuong(' Ghét anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/05_MayTrang_GiacMoTinhYeu_VuQuocViet.wma');ThuHuon g('Giấc mơ ngày xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/07_MayTrang_HomNayVaMaiMai_LVMayTrang.wma');ThuHuo ng('Hôm nay và mãi mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/08_MayTrang_MaiYeuNguoi_LVChamHongGiang.wma');ThuH uong('Mãi yêu người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/05_MayTrang_NeuMotNgayPhaiDen_AnhTuan.wma');ThuHuo ng('Nếu một ngày phải đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/06_MayTrang_NhoThuong_ThanhTam.wma');ThuHuong('Nh thương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/07_MayTrang_SongChoNhau_ThanhTam.wma');ThuHuong('S ống cho nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/01_MayTrang_TinhBan_LVMayTrang.wma');ThuHuong('Tì nh bạn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/08_MayTrang_ThamMongAnhQuayVeBenEm_MayTrang.wma'); ThuHuong('Thầm mong anh quay về bên em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_AiAiAi/wma/04_MayTrang_ViSao_VuQuocViet.wma');ThuHuong('Vì sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/11_MayTrang_XuanHopMat_VanPhung.wma');ThuHuong('Xu ân họp mặt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MayTrang_ChoTimEmNhoAnh/wma/03_MayTrang_DungGianNuaAnh_PhamKhanhHung.wma');Thu Huong('Đừng giận nữa anh');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mắt Ngọc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/04_MatNgoc_CoMayTinhYeu_LVLeMinhKha.wma');ThuHuong ('Cỗ máy tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/07_MatNgoc_ChristmasCoDon_ThaiThinh.wma');ThuHuong ('Christmas cô đơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/02_MatNgoc_NgayXuaYeuDau_HoaiAn.wma');ThuHuong('Ng ày xưa yêu dấu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/01_MatNgoc_TraiThomTinhYeu_ThaiThinh.wma');ThuHuon g('Trái thơm tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/06_MatNgoc_VinhBietMuaHe_ThanhTung.wma');ThuHuong( 'Vĩnh biệt mùa hè');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/03_MatNgoc_YeuViYeu_NguyenHoaiAnh.wma');ThuHuong(' Yêu vì yêu');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mỹ Dung');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/04_MyDung_ConMaiYeuAnh_VinhTam.wma');ThuHuong('Cò n mãi yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/03_MyDung_ChuyenNguoiConGai_ManhQuan.wma');ThuHuon g('Chuyện người con gái');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/02_MyDung_DauCoLoiLam_HoHoaiAnh.wma');ThuHuong('D u có lỗi lầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/06_MyDung_EmSeNhoMai_DucTri.wma');ThuHuong('Em sẽ nhớ mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/05_MyDung_HoaNang_VuVanHa.wma');ThuHuong('Hoa nắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/01_MyDung_Me!ConDaVe_ManhQuan.wma');ThuHuong('Mẹ ! Con đã về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/09_MyDung_TrachHon_KyPhuong.wma');ThuHuong('Trách hờn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/08_MyDung_VeNoiHanhPhuc_TuongVan.wma');ThuHuong('V ề nơi hạnh phúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/07_MyDung_YeuTrongHyVong_TuongVan.wma');ThuHuong(' Yêu trong hy vọng');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mỹ Linh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/02_MyLinh_AveMaria.wma');ThuHuong('Ave Maria');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/01_MyLinh_ChatVoiMozrt_Intro.wma');ThuHuong('Chat với Mozart');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_VanMaiMongCho/wma/04_MyLinhAnhQuan_VanMaiMongCho_AnhQuan.wma');ThuHu ong('Vẫn mãi mong chờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_VanHatLoiTinhYeu/wma/10_MyLinh_VanHatLoiTinhYeu_DuongThu.wma');ThuHuong ('Vẫn hát lời tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/08_MyLinh_VeDayThienNga.wma');ThuHuong('Về đây thiên nga');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/06_MyLinh_TrenThuHuongPhuVan_PhoDucPhuong.wma');Th uHuong('Trên đỉnh phù vân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TongHop_PhoDucPhuong/wma/MyLinh_TrenThuHuongPhuVan.wma');ThuHuong('Trên đỉnh phù vân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/01_MyLinh_TroVeDongSongTuoiTho_HoangHiep.wma');Thu Huong('Trở về dòng sông tuổi thơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_VanMaiMongCho/wma/05_MyLinh_TrangTrongPho_HuyTuan.wma');ThuHuong('Tr ăng trong phố');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DangHuuPhuc_TuyenChon20BaiHat/DangHuuPhuc_MyLinh_TrangChieu.wma');ThuHuong('Tră ng chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TongHop_PhoDucPhuong/wma/MyLinh_LeToHongChoEm.wma');ThuHuong('Lễ tơ hồng cho em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/05_MyLinh_MuaDong.wma');ThuHuong('Mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/04_MyLinh_NgayXaAnh.wma');ThuHuong('Ngày xa anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/06_MyLinh_NhungNgaMongMo.wma');ThuHuong('Những ngày mộng mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/07_MyLinh_SomNayMuaXuan.wma');ThuHuong('Sớm nay mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/05_MyLinh_TocGioThoiBay_TranTien.wma');ThuHuong('T óc gió thôi bay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/09_MyLinh_Thang6.wma');ThuHuong('Tháng 6');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/07_MyLinh_ThiThamMuaXuan_NgocChau.wma');ThuHuong(' Thì thầm mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/04_MyLinh_DemThayTaLaThacDo_TrinhCongSon.wma');Thu Huong('Đêm thấy ta là thác đổ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/02_MyLinh_ChiToi_TrongDai.wma');ThuHuong('Chị tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_VanHatLoiTinhYeu/wma/05_MyLinh_ChiToi_TrongDai.wma');ThuHuong('Chị tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/03_MyLinh_EmHayNguDi_TrinhCongSon.wma');ThuHuong(' Em hãy ngủ đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_ChatVoiMozart/wma/03_MyLinh_GioVaLaCay.wma');ThuHuong('Gió và lá cây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/10_MyLinh_HaNoiDemTroGio_TrongDai.wma');ThuHuong(' Hà Nội đêm trở gió');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/09_MyLinh_HatMuaMuaXuan_TruongNgocNinh.wma');ThuHu ong('Hạt mưa mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TiengHatMyLinh/wma/08_MyLinh_HoaSua_HongDang.wma');ThuHuong('Hoa sữa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mỹ Lệ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HopTuyen_ThuoBongLaNguoi/wma/07_MyLe_ChimDuoiConMua.wma');ThuHuong('Chìm dưới cơn mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/13_MyLe_HueTinhYeuCuaToi_truongTuyetMai-thoDoThiThanhBinh.wma');ThuHuong('Huế tình yêu của tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/02_MyLe_ThuongVeXuHue_MinhKy.wma');ThuHuong('Thư ng về xứ Huế');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/09_MyLe_ViDauEmChet_ThanhTruc.wma');ThuHuong('Vì đâu em chềt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien8_ThuongVeMienTrung/wma/04_MyLe_DemTanBenNgu_DuongThieuTuoc.wma');ThuHuong ('Đêm tàn bến Ngự');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Mỹ Tâm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/06_MyTam_4000NamRucRoGamHoa_LeQuang.wma');ThuHuong ('4000 năm rực rỡ gấm hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/10_MyTam_AnhSaoBuon_QuocAn.wma');ThuHuong('Ánh sao buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HopTuyen_ThuoBongLaNguoi/wma/10_MyTam_BayDiThamLang.wma');ThuHuong('Bay đi thầm lặng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/08_MyTam_BaiCaDem_BaoChan.wma');ThuHuong('Bài ca đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/07_MyTam_BongCa_VuQuocViet.wma');ThuHuong('Bóng cả');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/02_MyTam_BupBeKhongTinhYeu_NhacPhap.wma');ThuHuong ('Búp bê không tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/10_MyTam_BonMuaVaEm_LeQuang.wma');ThuHuong('Bốn mùa và em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/06_MyTam_CoPhaiChiaTay_LeQuang.wma');ThuHuong('Có phải ta chia tay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/08_MyTam_ChiecNhanCo_HuuXuan_LuuThuHuong.wma');Thu Huong('Chiếc nhẫn cỏ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/HopTuyen_ThuoBongLaNguoi/wma/12_MyTam_ChuyenDoaQuynhHuong.wma');ThuHuong('Chuy n đoá quỳnh hương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/05_MyTam_EmCuaToi_QuocBao.wma');ThuHuong('Em của tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/12_MyTam_EmHayNguDi_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('E m hãy ngủ đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/08_MyTam_EmDaYeuAnh_VoThienThanh.wma');ThuHuong('E m đã yêu anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/03_MyTam_GiacMoTinhYeu_TuongVan.wma');ThuHuong('Gi ấc mơ tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/02_MyTam_GiacMoMuonMau_LeQuang.wma');ThuHuong('Gi c mơ muôn màu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/05_MyTam_GiacMoMuaThu_VoThienThanh.wma');ThuHuong( 'Giấc mơ mùa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/02_MyTam_HaiMuoi_QuocBao.wma');ThuHuong('Hai mươi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/12_MyTam_HatChoNguoiOLai_QuocAn_LeQuangThanhTam.wm a');ThuHuong('Hát cho người ở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/13_MyTam_KhongConYeu_LVQuocBao.wma');ThuHuong('Kh ng còn yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/10_MyTam_KhucNhacTinhYeu_LyHuynhLongLeHa.wma');Thu Huong('Khúc nhạc tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/14_MyTam_KhucYeuThuong_LVMyTam.wma');ThuHuong('Kh c yêu thương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/05_MyTam_KhiXuaTaBe_NhacPhap.wma');ThuHuong('Khi xưa ta bé');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/04_MyTam_KhungTroiMongMo_QuocAn.wma');ThuHuong('Kh ung trời mộng mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/03_MyTam_LangToi_ChungQuan.wma');ThuHuong('Làng tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/10_MyTam_LoiNhoVaoDoi_PhamMinhTuan.wma');ThuHuong( 'Lối nhỏ vào đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/01_MyTam_LoiMoDau.wma');ThuHuong('Lời mở đầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/01_MyTam_LoiGioiThieu.wma');ThuHuong('Lời giới thiệu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/01_MyTam_LoiGioiThieu.wma');ThuHuong('Lời giới thiệu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/15_MyTam_MaiYeu_MyTamNguyenQuang.wma');ThuHuong('M ãi yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/07_MyTam_MaiYeu_MyTamLeQuang.wma');ThuHuong('Mãi yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/06_MyTam_MuaHeThuongYeu_QuocAn.wma');ThuHuong('Mù a hè thương yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/09_MyTam_MotLanVaMaiMai_VuQuocViet.wma');ThuHuong( 'Một lần và mãi mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/09_MyTam_NuHonBatNgo_MyTam.wma');ThuHuong('Nụ hôn bất ngờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/02_MyTam_NgoDauTinhDaQuenMinh_LeHuuHa.wma');ThuHuo ng('Ngỡ đâu tình đã quên mình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/11_MyTam_NguoiYeuDauOi_MayumiItsuwa.wma');ThuHuong ('Người yêu dấu ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/04_MyTam_NheAnh_NguyenHa.wma');ThuHuong('Nhé anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/10_MyTam_NhipDapDaiKho_MyTam.wma');ThuHuong('Nhị p đập dại khờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/03_MyTam_Nho_MyTam.wma');ThuHuong('Nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/13_MyTam_NiemTinChienThan_LeQuang_MyTam.wma');ThuH uong('Niềm tin chiến thắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/11_MyTam_Angel_LvMyTam.wma');ThuHuong('On the breath of an angel');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/04_MyTam_RoiMaiThucGiac_TuongVan.wma');ThuHuong('R ồi mai thức giấc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/14_MyTam_RoiAnhSeQuen_LeQuang.wma');ThuHuong('Rồ i anh sẽ quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/06_MyTam_Song_VoThienThanh.wma');ThuHuong('Sóng') ;
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/05_MyTam_TinhEmConMai_LVTrungNghia.wma');ThuHuong( 'Tình em còn mãi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/06_MyTam_TinhXotXaThoi_LeQuang.wma');ThuHuong('Tì nh xót xa thôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/03_MyTam_TinhMo_MyTam.wma');ThuHuong('Tình mơ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/05_MyTam_TinhVanChuaYen_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuo ng('Tình vẫn chưa yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_DauChiRiengEm/wma/11_MyTam_TinhYeuTrongLanh_QuocBao.wma');ThuHuong(' Tình yêu trong lành');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/12_MyTam_TocNauMoiTram_QuocBao.wma');ThuHuong('Tó c nâu môi trầm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/03_MyTam_TamBietChimEn_TranTien.wma');ThuHuong('T m biệt chim én');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranTien_DuCaTinhYeu/wma/05_MyTam_TamBietChimEn_TranTien.wma');ThuHuong('T m biệt chim én');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/15_MyTam_ViDau_MyTam.wma');ThuHuong('Vì đâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/11_MyTam_VeChonThienDuong_LVLeQuang.wma');ThuHuong ('Về chốn thiên đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam - MaiYeu/wma/01_MyTam_YeuDaiKho_QuangHuy.wma');ThuHuong('Yêu dại khờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/01_MyTam_YeuMaiNganNam_LVQuocBao.wma');ThuHuong('Y êu mãi ngàn năm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_HoangHonThucGiac/wma/07_MyTam_DanhThucMuaThu_tranHuan.wma');ThuHuong(' ánh thức mùa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/04_MyTam_DemThayTaLaThacDo_TrinhCongSon.wma');ThuH uong('Đêm thấy ta là thác đổ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/04_MyTam_DiBenAnhMuaXuan_LeQuang.wma');ThuHuong(' i bên anh mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/09_MyTam_DuongXua_QuocDung_NguyenDucCuong.wma');Th uHuong('Đường xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_YestersayAndNow/wma/03_MyTam_UocGi_VoThienThanh.wma');ThuHuong('Ước gì');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Minh Quân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/08_MinhQuan_DangXua_TheThong.wma');ThuHuong('Dáng xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DangAnh_EmDaLangQuen/wma/08_MinhQuan_MotDoiDonCoi.wma');ThuHuong('Một đời đơn côi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NguyenThanhAn_MaiNhoThoiSinhVien/MinhQuan_SanTruongKiNiem.wma');ThuHuong('Sân trường kỷ niệm');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Minh Thuận');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/12_MinhThuan_AnhSeVe_KyPhuong.wma');ThuHuong('Anh sẽ về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/07_MinhThuan_AnhSaoDem_LVMinhThuan.wma');ThuHuong( 'Ánh sao đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/05_MinhThuan_BenDanXuan_NgocBich.wma');ThuHuong('B ến đàn xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/03_MinhThuan_ChiecBong_PhuongUyen.wma');ThuHuong(' Chiếc bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/14_MinhThuanDamVinhHungPhuongThanh_ChiecBong_Phuon gUyen.wma');ThuHuong('Chiếc bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/08_MinhThuan_ConCauXin_PhuongUyen.wma');ThuHuong(' Con cầu xin');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/07_MinhThuan_DongSongMuaDong_HoaiAn.wma');ThuHuong ('Dòng sông mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/02_MinhThuan_DuCoLaNguoiTinh_LVLeHuuHa.wma');ThuHu ong('Dù có là người tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/01_MinhThuan_KhiNaoEmMoiBiet_LVChuMinhKy.wma');Thu Huong('Khi nào em mới biết');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/05_MinhThuan_KhiNaoEmBuon_MinhKhang.wma');ThuHuong ('Khi nào em buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/05_MinhThuan_KiepCamCa_HuynhAnh.wma');ThuHuong('Ki ếp cầm ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/09_MinhThuan_NoiDauNgotNgao_QuocDung.wma');ThuHuon g('Nỗi đau ngọt ngào');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/13_MinhThuan_NuHonBietLy_LVVietHung.wma');ThuHuong ('Nụ hôn biệt ly');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/15_MinhThuan_QuaSinhNhat_LVChuMinhKy.wma');ThuHuon g('Quà sinh nhật');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/04_MinhThuan_TangTinhTang_TranMinhPhi.wma');ThuHuo ng('Tang tình tang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/11_MinhThuan_TinhNayVeDau_LVMinhThuan.wma');ThuHuo ng('Tình nay về đâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/10_MinhThuan_XinDungHoiViSao_LVVietHung.wma');ThuH uong('Xin đừng hỏi tại sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MinhThuan_ChiecBong_KhiNaoEmBuon/wma/06_MinhThuan_DoiToiHiuQuanh_LV LeHuuHa.wma');ThuHuong('Đời tôi hiu quạnh');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('MTV');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/01_MTV_ChimCauNgucGay_TuanKhanh.wma');ThuHuong('Ch im câu ngực gầy');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/05_MTV_Footballno1_TuanKhanh.wma');ThuHuong('Footb all No.1');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/03_MTV_HuyenThoai_TuanKhanh.wma');ThuHuong('Huyề n thoại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/02_MTV_PhienKhucSoHai_TuanKhanh.wma');ThuHuong('Ph iên khúc số hai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/06_MTVTrio666_PhienKhucSoMot_TuanKhanh.wma');ThuHu ong('Phiên khúc số một');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/07_MTV_SongTinh_TuanKhanh.wma');ThuHuong('Sóng tình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/08_MTV_VanNhoCuocDoi_TrinhCongSon.wma');ThuHuong(' Vẫn nhớ cuộc đời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MTV_ChimCauNgucGay/wma/04_MTV_DanTrang_PhanLongChauDangKhoa.wma');ThuHuon g('Đàn trăng');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ngô Thanh Vân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/03_NgoThanhVan_123_LvQuocBao.wma');ThuHuong('1,2,3 ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/05_NgoThanhVan_ABetterDay_LvQuocBao.wma');ThuHuong ('A better day (Ngày tươi sáng)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/10_NgoThanhVan_ChoNguoiTinhXa_KyPhuong.wma');ThuHu ong('Cho người tình xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/04_NgoThanhVan_ConDuongEmDi_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Con đường em đi (My way)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/02_NgoThanhVan_EmNhoAnh_KyPhuong.wma');ThuHuong('E m nhớ anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/03_NgoThanhVan_HayLangNgheConTim_TheDreams.wma');T huHuong('Hãy lắng nghe con tim (Listen to your heart)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/07_NgoThanhVan_MuaTinhYeu_LvQuocBao.wma');ThuHuong ('Mùa tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/05_NgoThanhVan_TienDat_Mua_PhatP.wma');ThuHuong('M ưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/09_NgoThanhVan_OkiO_OneMoreTry.wma');ThuHuong('One more try');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/10_NgoThanhVan_TinhDau_LvMinhKhang.wma');ThuHuong( 'Tình đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/09_NgoThanhVan_TinhThoNgay_LvQuocBao.wma');ThuHuon g('Tình thơ ngây');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/11_NgoThanhVan_TinhKhongTen_QuocBao.wma');ThuHuong ('Tình không tên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/01_NgoThanhVan_TheGioiTroChoi_QuocBao.wma');ThuHuo ng('Thế giới trò chơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/06_NgoThanhVan_ThienDuong_LvQuocBao.wma');ThuHuong ('Thiên đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/08_NgoThanhVan_ThienThanNho_LvQuocBao.wma');ThuHuo ng('Thiên thần nhỏ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/02_NgoThanhVan_TraiTimKhongMau_LvQuocBao.wma');Thu Huong('Trái tim không màu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/01_NgoThanhVan_TraiTimTuongDa_VuQuocViet.wma');Thu Huong('Trái tim tượng đá');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_TheGioiTroChoi/wma/04_NgoThanhVan_VanHatVoiDongSong_QuocBao.wma');Thu Huong('Vẫn hát với dòng sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/11_NgoThanhVan_XinDungLangIm_NiNguyen.wma');ThuHuo ng('Xin đừng lặng im');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/06_NgoThanhVan_DemXotXa_TheDreams.wma');ThuHuong(' Đêm xót xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NgoThanhVan_MyWay/wma/07_NgoThanhVan_TuanHung_DungLamTaXaCach_ThaiThinh. wma');ThuHuong('Đừng làm ta xa cách');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ngọc Tân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/05_NgocTan_AnhSeDen_LuongHai.wma');ThuHuong('Anh sẽ đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/09_NgocTan_AoLuaHaDong_NgoThuyMien.wma');ThuHuong( 'Áo lụa Hà Đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/04_NgocTan_BienVaTrang_HaVinh.wma');ThuHuong('Bi n và trăng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/05_NgocTan_BienChieu_TuanPhuong.wma');ThuHuong('Bi ển chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/07_NgocTan_BienDem_LeVinh.wma');ThuHuong('Biển đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/03_NgocTan_BienNoiNhoVaEm_PhuQuang.wma');ThuHuong( 'Biển, nỗi nhớ và em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/09_NgocTan_GiotNangMuaThu_DuyThai.wma');ThuHuong(' Giọt nắng mùa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/06_NgocTan_HaNoiTrongToi_LuongHai.wma');ThuHuong(' Hà Nội trong tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/03_NgocTan_HaNoiDemTroGio_TrongDai.wma');ThuHuong( 'Hà Nội đêm trở gió');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/06_NgocTan_HaNoiDemMuaDong_HoangPhucThang.wma');Th uHuong('Hà Nội đêm mùa Đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/01_NgocTan_HaNoiNgayChiaXa_HuuXuan.wma');ThuHuong( 'Hà Nội ngày chia xa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/04_NgocTan_HaNoiThu_HuuXuan.wma');ThuHuong('Hà Nội thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/04_NgocTan_HaNoiMuaLaBay_HuuXuan.wma');ThuHuong('H à Nội mùa lá bay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/02_NgocTan_HaNoiVaToi_LeVinh.wma');ThuHuong('Hà Nội và tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/11_NgocTan_HaNoiNgayTroVe_PhuQuang.wma');ThuHuong( 'Hà Nội ngày trở về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/10_NgocTan_HaNoiMuaVangNhungConMua_TruongQuyHai.wm a');ThuHuong('Hà Nội mùa vắng những cơn mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/08_NgocTan_CauHatBenSong_TuanPhuong.wma');ThuHuong ('Câu hát bên sông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/10_NgocTan_ChieuTrenBenCang_NguyenDucToan.wma');Th uHuong('Chiều trên bến cảng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/08_NgocTan_ChieuCuoiDong_TruongNgocNinh.wma');ThuH uong('Chiều cuối đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TongHop_PhoDucPhuong/wma/NgocTan_ChayDiSongOi.wma');ThuHuong('Chảy đi sông ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/11_NgocTan_EmCoNgheThayKhong_HuuXuan.wma');ThuHuon g('Em có nghe thấy không');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/10_NgocTan_EmSeDen_LuongHai.wma');ThuHuong('Em sẽ đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/01_NgocTan_KhoanhKhac_TruongQuyHai.wma');ThuHuong( 'Khoảnh khắc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/09_NgocTan_LoiToTinhCuaBien_LuongHai.wma');ThuHuon g('Lời tỏ tình của biển');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/01_NgocTan_LoiGioiThieu.wma');ThuHuong('Lời giới thiệu - Vầng trăng và con đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/07_NgocTan_MuaXuanDauTien_VanCao.wma');ThuHuong('M ùa xuân đầu tiên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/02_NgocTan_MotThoangHaNoiVaEm_HaVinh.wma');ThuHuon g('Một thoáng Hà Nội và em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/08_NgocTan_MotCoiDiVe_TrinhCongSon.wma');ThuHuong( 'Một cõi đi về');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/08_NgocTan_MuaChieuKyNiem_TuHuy.wma');ThuHuong('M a chiều kỷ niệm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_MotChutGioDauMua/wma/09_NgocTan_NguoiYeuHoi_NhacNhat.wma');ThuHuong('Ng ười yêu hỡi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/07_NgocTan_PhoVang_DuyThai.wma');ThuHuong('Phố vắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/04_NgocTan_PhoVang_DuyThai.wma');ThuHuong('Phố vắng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/06_NgocTan_SaPaThanhPhoTrongSuong_VinhCat.wma');Th uHuong('Sapa thành phố trong sương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/05_NgocTan_SongVeDau_TrinhCongSon.wma');ThuHuong(' Sóng về đâu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_VangTrangVaConDuong/wma/07_NgocTan_TocGioThoiBay_TranTien.wma');ThuHuong(' Tóc gió thôi bay');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranTien_DuCaTinhYeu/wma/10_NgocTan_TuyHungLyQuaCau_TranTien.wma');ThuHuong ('Tùy hứng lý qua cầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranTien_DuCaTinhYeu/wma/10_NgocTan_TuyHungLyQuaCau_TranTien.wma');ThuHuong ('Tùy hứng lý qua cầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_KhoanhKhac/wma/03_NgocTan_DungQuenNhau_DucMinh.wma');ThuHuong('Đ ừng quên nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocTan_HaNoiNgayChiaXa/wma/05_NgocTan_DieuEmBiet_HuuXuan.wma');ThuHuong('Đi u em biết');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ngọc Anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoBao_canhCung/NgocAnh_AnhDaKhacXua.wma');ThuHuong('Anh đã khác xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_DieuGianDi/wma/07_NgocAnh_DaCoMotThoi_PhuQuang.wma');ThuHuong('Đ ã có một thời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocAnh_GuiMotTinhYeu/wma/12_NgocAnh_ToiMuonMangHoGuomDi_PhuQuang.wma');ThuH uong('Tôi muốn mang hồ gươm đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocAnh_MuaThuGiauEm/wma/10_NgocAnh_HoaiCam_CungTien.wma');ThuHuong('Hoài cảm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocAnh_MuaThuGiauEm/wma/09_NgocAnh_GopLaMuaXuan_TrinhCongSon.wma');ThuHuon g('Góp lá mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocAnh_GuiMotTinhYeu/wma/04_NgocAnh_GuiMotTinhYeuGuiDoiMat_PhuQuang.wma');T huHuong('Gửi một tình yêu - gửi đôi mắt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocAnh_GuiMotTinhYeu/wma/02_NgocAnh_ChieuKhongEm_PhuQuang.wma');ThuHuong('C hiều không em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_DieuGianDi/wma/09_NgocAnh_DuongCamLanh_PhuQuang.wma');ThuHuong('D ương cầm lạnh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_DieuGianDi/wma/02_NgocAnh_BuoiSang_PhuQuang.wma');ThuHuong('Buổ i sáng');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ngọc Bảo');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/08_NgocBao_BongChieuXua_DuongThieuTuoc.wma');ThuHu ong('Bóng chiều xưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/05_NgocBao_CoHangCafe_CanhThan.wma');ThuHuong('Cô hàng cà phê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/03_NgocBao_ChieuVang_NguyenVanKhanh.wma');ThuHuong ('Chiều vàng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/06_NgocBao_GoiNguoiEmGaiMienNam_DoanChuan.wma');Th uHuong('Gửi người em gái miền nam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/01_NgocBao_LoiGioiThieu_LoiDuTu.wma');ThuHuong('L i giới thiệu - Lời du tử');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/10_NgocBao_LoiDuTu_NguyenThuHuongPhuc.wma');ThuHuo ng('Lời du tử');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/04_NgocBao_LoChuyenDo_AnhViet.wma');ThuHuong('Lỡ chuyến đò');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/11_NgocBao_MotThoiDeNho_VanKy.wma');ThuHuong('Mộ t thời để nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/02_NgocBao_MoHoa_HoangGiac.wma');ThuHuong('Mơ hoa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/07_NgocBao_ThuQuyenRu_DoanChuan.wma');ThuHuong('Th u quyến rũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/NgocBao_LoiDuTu/wma/09_NgocBao_TiengHatQuayTo.wma');ThuHuong('Tiếng hát quay tơ');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Nhật Tinh Anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/08_NhatTinhAnh_CanMotCaiTen_LuongBangQuang.wma');T huHuong('Cần một cái tên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/06_NhatTinhAnh_NhinLaiAnhDaYeuEmThatNhieu_LuongBan gQuang.wma');ThuHuong('Nhìn lại anh đã yêu em thật nhiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/01_NhatTinhAnh_TinhYeuMangTheo_NguyenVanChung.wma' );ThuHuong('Tình yêu mang theo');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/02_NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe_NguyenVanChung.wma ');ThuHuong('Tình anh vẫn như thế');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/09_NhatTinhAnh_ThamTrachTaDaiKho_PhamKhanhHung.wma ');ThuHuong('Thầm trách ta dại khờ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/03_NhatTinhAnh_TraLaiEmLoiYeu_PhamKhanhHung.wma'); ThuHuong('Trả lại em lời yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/04_NhatTinhAnhKhanhNgoc_VangTrangKhoc_NguyenVanChu ng.wma');ThuHuong('Vầng trăng khóc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/NhatTinhAnh_TinhAnhVanNhuThe/wma/07_NhatTinhAnh_DoiEmVeBenAnh_NhatTinhAnh.wma');Thu Huong('Đợi em về bên anh');

PhamTuyen_Love_ThuHuong('Phương Thanh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/04_PhuongThanh_AiSeYeuEm_NguyenNhatHuy.wma');ThuHu ong('Ai sẽ yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/09_PhuongThanh_AnhHayQuayVeCungEm_HoaiAn.wma');Thu Huong('Anh hãy quay về cùng em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/PhuongThanh_ThuongMotNguoi/wma/09_PhuongThanh_CaDaoMe.wma');ThuHuong('Ca dao mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/04_PhuongThanh_CoNhungKhiMotMinh_DucTri.wma');ThuH uong('Có những khi một mình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/10_PhuongThanh_CongVaQua_LeQuang.wma');ThuHuong('C ông và quạ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/02_PhuongThanh_CamXucTinhYeu_ThanhHai.wma');ThuHuo ng('Cảm xúc tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/09_PhuongThanh_ChoEmLoiCuoi_TruongHuy.wma');ThuHuo ng('Cho em lời cuối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/09_PhuongThanh_DauVetTinhSau_QuocVuong.wma');ThuHu ong('Dấu vết tình sầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/04_PhuongThanh_Ghen_PhuongUyen.wma');ThuHuong('Ghe n');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/12_PhuongThanh_Ghen_PhuongUyen.wma');ThuHuong('Ghe n (Remix)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/08_PhuongThanh_HayNoiYeuEm_KyPhuong.wma');ThuHuong ('Hãy nói yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/11_PhuongThanh_HuyenThoaiMe_TrinhCongSon.wma');Thu Huong('Huyền thoại mẹ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/03_PhuongThanh_HiVong_TuongVan.wma');ThuHuong('Hy vọng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/04_PhuongThanh_KhiMuaThuDen_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Khi mùa thu đến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/07_PhuongThanh_LamSaoBietYeuLaGi_TuanAnh.wma');Thu Huong('Làm sao biết yêu là gì');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/11_PhuongThanh_LienKhucRemix.wma');ThuHuong('Liên khúc (Remix)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/08_PhuongThanh_MaiLaNiemDau_NguyenNhatHuy.wma');Th uHuong('Mãi là niềm đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/06_PhuongThanh_MinhDaXaNhau_PhuongUyen.wma');ThuHu ong('Mình đã xa nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/03_PhuongThanh_MotNgayXaXam_HoaiAn.wma');ThuHuong( 'Một ngày xa xăm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/03_PhuongThanh_NeuNhu_DucTri.wma');ThuHuong('Nếu như');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/07_PhuongThanh_NoiDauMotMinh_ThuHuongVan.wma');Thu Huong('Nỗi đau một mình');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/08_PhuongThanh_NgoiNhaHoang_VietThanh.wma');ThuHuo ng('Ngôi nhà hoang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/05_PhuongThanh_NgoNguVanConYeu_PhamQuocViet.wma'); ThuHuong('Ngỡ như vẫn còn yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/05_PhuongThanh_SaoAnhKhongVeBenEm_VinhTam.wma');Th uHuong('Sao anh không về bên em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/05_PhuongThanh_TinhPhai_NguyenNgocTaiPhanThiNguyet Hong.wma');ThuHuong('Tình phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/06_PhuongThanh_TinhSuongKhoi_NguyenNgocThien.wma') ;ThuHuong('Tình sương khói');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/06_PhuongThanh_TiecThuong_QuocHung.wma');ThuHuong( 'Tiếc thương');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/02_PhuongThanh_TiengSetNoiVuonHoang_QuocHung.wma') ;ThuHuong('Tiếng sét nơi vườn hoang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/01_PhuongThanh_TiengRao_VoThienThanh.wma');ThuHuon g('Tiếng rao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/10_PhuongThanh_TiengRao_HoaTau.wma');ThuHuong('Ti ng rao (Instrumental)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_NeuNhuTrotYeu/wma/01_PhuongThanh_TrotYeu_LongDJLeHuuHa.wma');ThuHuon g('Trót yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/02_PhuongThanh_ViSao.wma');ThuHuong('Vì sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/01_PhuongThanh_YeuThemLanNua_VinhTam.wma');ThuHuon g('Yêu thêm lần nữa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/wma/10_PhuongThanh_DanhRoiBenHo_VietAnh.wma');ThuHuong ('Đánh rơi bên hồ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/PhuongThanh_TiengRao/wma/07_PhuongThanh_DungQuaLoiDo_VoThienThanh.wma');Thu Huong('Đừng qua lối đó');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Phương Anh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/04_PhuongAnh_HoangHonDoc_PhuQuang_LuuTrongVan.wma' );ThuHuong('Hoàng hôn dốc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/02_PhuongAnh_ImLangDemHaNoi_PhuQuang_PhanThiNgocLi en.wma');ThuHuong('Im lặng đêm Hà Nội');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/08_PhuongAnh_RomanceIII_PhuQuang_MongHoai.wma');Th uHuong('Romance 3');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_KasimHoangVu_PhuongAnh_DongSongKhongTroLa i/wma/10_PhuongAnh_TrongConMua_PhuQuang.wma');ThuHuong(' Trong cơn mưa');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('The Bells');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2815.m3u');ThuHuong('Chỉ vì yêu quá nhiều');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2816.m3u');ThuHuong('Tình xa');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2818.m3u');ThuHuong('Giấc mơ lãng quên');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2819.m3u');ThuHuong('Vui với đời');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2820.m3u');ThuHuong('Mưa đời');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2821.m3u');ThuHuong('Bến bờ xanh');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2822.m3u');ThuHuong('Ngại ngùng');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/2000/2823.m3u');ThuHuong('Mây và núi');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/1000/1687.m3u');ThuHuong('Đón xuân');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/674.m3u');ThuHuong('Chẳng yêu anh đâu');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/675.m3u');ThuHuong('Thoáng qua');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/676.m3u');ThuHuong('Tình yêu rong chơi');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/677.m3u');ThuHuong('Mãi trong tim');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/678.m3u');ThuHuong('Cuộc đời tươi đẹp');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/679.m3u');ThuHuong('Hai mặt của tình yêu');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/680.m3u');ThuHuong('Cho người đã xa');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/681.m3u');ThuHuong('Nắng hè');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/682.m3u');ThuHuong('Bóng mát đời con');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/683.m3u');ThuHuong('Yêu em thật rồi');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/684.m3u');ThuHuong('Giấc mơ màu trắng');
PhamTuyen('http://www.hoaphuongnam.com/pls/6/685.m3u');ThuHuong('Tạm biệt');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Quang Dũng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_ThienThai/wma/06_QuangDung_AnhChoEmMuaXuan_NguyenHienKimTuan.wma ');ThuHuong('Anh cho em mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_DemThanhPhoDaySao/wma/10_QuangDung_BaiCaKhongQuen_PhamMinhTuan.wma');Thu Huong('Bài ca không quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/06_ QuangDung _ BienCan_KimTuan.wma');ThuHuong('Biển cạn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/02_ QuangDung _ BienNghinThuOLai_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('Bi n nghìn thu ở lại');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/08_ QuangDung _ ConAiVoiAi_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('Còn ai với ai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/04_ QuangDung _ ConTaVoiNongNan_QuocBao.wma');ThuHuong('Còn ta với nồng nàn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music//NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/12_ QuangDung _ ConTaVoiNongNan_BonusTrack.wma');ThuHuong('Còn ta với nồng nàn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/10_QuangDung_ConDoChutHongPhai_VuQuocViet.wma');Th uHuong('Còn đó chút hồng phai');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/05_ QuangDung _ ChieuMotMinhQuaPho_TrinhCongSon.wma');ThuHuong('Ch iều một mình qua phố');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/13_QuangDung_ChuyenBen_DoanChuanTuLinh.wma');ThuHu ong('Chuyển bến');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/01_QuangDung_ EmToi_LeTrachLuu.wma');ThuHuong('Em tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/03_ QuangDung _ EmDaXaToi_TranQuangLoc.wma');ThuHuong('Em đã xa tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_EmToi/wma/04_QuangDung_GuiNguoiEmGai_DoanChuanTuLinh.wma');T huHuong('Gởi người em gái Miền Nam');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/07_ QuangDung _ KhacKhoai_DieuHuong.wma');ThuHuong('Khắc khoải');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/14_QuangDung_NgoVangXonXao_TranQuangHuy.wma');ThuH uong('Ngõ vắng xôn xao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/04_QuangDung_NgoVangXonXao_TranQuangHuy.wma');ThuH uong('Ngõ vắng xôn xao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/09_QuangDung_HayMangDenNhungMuaXuan_NguyenDucTrung .wma');ThuHuong('Hãy mang đến những mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/09_ QuangDung _ HatMuaBuon_DieuHuong.wma');ThuHuong('Hạt mưa buồn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/06_QuangDung_MaiYeuNguoi_LVQuangDung.wma');ThuHuon g('Mãi yêu người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_DemThanhPhoDaySao/wma/05_QuangDung_MuaXuan_PhamMinhTuan.wma');ThuHuong(' Mùa xuân');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/07_QuangDung_MatLeChoNguoi_TuCongPhung.wma');ThuHu ong('Mắt lệ cho người');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TinhKhucTienChien10/wma/07_QuangDung_SuoiMo_VanCao.wma');ThuHuong('Suối mơ (Bài thơ bên suối)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/MotThoiMaiNho/wma/01_QuangDung_NhuKhucTinhCa_NguyenNgocThien.wma');T huHuong('Như khúc tình ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_DemThanhPhoDaySao/wma/08_QuangDung_ThanhPhoTinhYeuVaNoiNho_PhamMinhTuanN guyenNhatAnh.wma');ThuHuong('Thành phố tình yêu và nỗi nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_DemThanhPhoDaySao/wma/06_QuangDung_DemThanhPhoDaySao_TranLongAn.wma');Th uHuong('Đêm thành phố đầy sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_DemThanhPhoDaySao/wma/01_QuangDung_DatNuoc_PhamMinhTuanTaHuuYen.wma');Th uHuong('Đất nước');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/10_ QuangDung _ DieuBluesBuonChoLyBiet_QuocBao.wma');ThuHuong('Đi ệu blues cho ly biệt');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DangAnh_EmDaLangQuen/wma/03_QuangDung_TronKiepBinhYen_DangAnh.wma');ThuHuon g('Trọn kiếp bình yên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien_LangToi/wma/01_QuangDung_TrangMoBenSuoi_LeMongNguyen.wma');Thu Huong('Trăng mờ bên suối');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/QuangDung_BienNghinThuOLai/wma/01_ QuangDung _ ViDoLaEm_DieuHuong.wma');ThuHuong('Vì đó là em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Vân Quang Long');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/02_VanQuangLong_ChucEmHanhPhuc_ThaiKhang.wma');Thu Huong('Chúc em hạnh phúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/01_VanQuangLong_ChiecLaMuaDong_ThaiKhang.wma');Thu Huong('Chiếc lá mùa đông');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/08_VanQuangLong_ConMuaDem_PhiHo.wma');ThuHuong('C n mưa đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/05_VanQuangLong_EmSeKhocViToi_LVVanQuangLong.wma') ;ThuHuong('Em sẽ khóc vì tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/01_VanQuangLong_HayNoiMotLoi_VuQuocViet.wma');ThuH uong('Hãy nói một lời');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/08_VanQuangLong_LaiMotLan_VuQuocViet.wma');ThuHuon g('Lại một lần');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/07_VanQuangLong_LoaiHoaTrenThienDuong_NhatTrung.wm a');ThuHuong('Loài hoa trên thiên đường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/05_VanQuangLong_MoTien_LyHuynhLongMinhKha.wma');Th uHuong('Mơ tiên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/07_VanQuangLong_NgayXuaHaiDua_MinhVy.wma');ThuHuon g('Ngày xưa hai đứa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/09_VanQuangLong_NguoiTinhCoDon_VanQuangLong.wma'); ThuHuong('Người tình cô đơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/03_VanQuangLong_PhutGiayNongSay_LVThaiThinh.wma'); ThuHuong('Phút giây nồng say');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/02_VanQuangLong_TinhBan_LVVanQuangLong.wma');ThuHu ong('Tình bạn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/04_VanQuangLong_TinhDau_NguyenNhatHuy.wma');ThuHuo ng('Tình đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/06_VanQuangLong_TinhXaNganKhoi_VuQuocViet.wma');Th uHuong('Tình xa ngàn khơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/06_VanQuangLong_ThamMong.wma');ThuHuong('Thầm mong');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/10_VanQuangLong_TiengThanTrongChieu_MinhChau.wma') ;ThuHuong('Tiếng than trong chiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ChiecLaMuaDong/wma/10_VanQuangLong_XaEm_ThaiThinh.wma');ThuHuong('Xa em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/04_VanQuangLong_DoiBoTinhYeu_HoaiAn.wma');ThuHuong ('Đôi bờ tình yêu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/09_VanQuangLong_DoiLaChiecBong_VanQuangLong.wma'); ThuHuong('Đời là chiếc bóng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanQuangLong_ConMuaDemHayNoiMotLoi/wma/03_VanQuangLong_DiTimLoiRuCuaMe_VanQuangLong.wma') ;ThuHuong('Đi tìm lời ru của mẹ');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Vân Trường');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/07_VanTruong_HinhNhu_NguyenMinhAnh.wma');ThuHuong( 'Hình như');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/06_VanTruong_HoangHonTim_LVVan Truong.wma');ThuHuong('Hoàng hôn tím');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/08_VanTruong_NgayNaoDo_TuanThanh.wma');ThuHuong('N gày nào đó');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/03_VanTruong_PhoCu_XuanQuang.wma');ThuHuong('Phố cũ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/04_VanTruong_SangNgang_DoLe.wma');ThuHuong('Sang ngang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/08_VanTruong_ToiDiGiuaHoangHon_VanPhung.wma');ThuH uong('Tôi đi giữa hoàng hôn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/05_VanTruong_XomDem_PhamThuHuongChuong.wma');ThuHu ong('Xóm đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/09_VanTruong_YeuMuonMang_XuanHieu.wma');ThuHuong(' Yêu muộn màng');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/02_VanTruong_DauBietEmRaDi_PhanKhanhTruongDamThuy. wma');ThuHuong('Đâu biết em ra đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/VanTruong_DoiEmPhoCu/wma/01_VanTruong_DoiEm_DuyManh.wma');ThuHuong('Đợi em');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Việt Quang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/HayYenLongMeoi/wma/01_VietQuang_HayYenLongMeOi_thoLeGiang,NhacLuNhatV u.wma');ThuHuong('Hãy yên lòng mẹ ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa_vafaco/wma/06_VietQuang_HayYenLongMeOi_LeGiangLuNhatVu.wma'); ThuHuong('Hãy yên lòng mẹ ơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/HayYenLongMeoi/wma/05_VietQuang_KhucHatNGuoiDiPhamTuyenHoang_LuNhatVu .wma');ThuHuong('Khúc hát người đi PhamTuyen hoang');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/HayYenLongMeoi/wma/11_VietQuang_TinhCa_HoangViet.wma');ThuHuong('Tìn h ca');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/HayYenLongMeoi/wma/08_VietQuang_VetChanTronTrenCat_TranTien.wma');Thu Huong('Vết chân tròn trên cát');


PhamTuyen_Love_ThuHuong('Xuân Phú');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DuongXaUotMua-XinEmDungVe/wma/09_XuanPhu_BaiChoEm_TuCongPhung.wma');ThuHuong('B i cho em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/03_XuanPhu_BongToiLyCaPhe_DuongThu.wma');ThuHuong( 'Bóng tối ly cà phê');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/10_XuanPhu_BietKhuc_QuocVuong.wma');ThuHuong('Bi t khúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/04_XuanPhu_CoKhiNao_NguyenDucTrung.wma');ThuHuong( 'Có khi nào');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/06_XuanPhu_CoDon_NguyenAnh9.wma');ThuHuong('Cô đơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TruTinh_KhucThuyDu/wma/02_XuanPhu _KhucThuyDu_AnhBang.wma');ThuHuong('Khúc thụy du');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/07_XuanPhu_LongLanhDoiMatEm_NhacNuocNgoai.wma');Th uHuong('Long lanh đôi mắt em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DuongXaUotMua-XinEmDungVe/wma/04_XuanPhu_PhoDem_NguyenTuanKiet.wma');ThuHuong('P hố đêm');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/ChuNhatBuon/wma/02_XuanPhu_TinhKhucMuaThu-LesFeuillesMortes_JosephKosma.wma');ThuHuong('Tìn h khúc mùa thu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/TrinhCongSon/ThaiHoa_LangLeNoiNay/wma/02_ThaiHoa_TinhNho.wma');ThuHuong('Tình nhớ');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/DuongXaUotMua-XinEmDungVe/wma/11_XuanPhu_ThangSauTroiMua_HoangThanhTam.wma');Thu Huong('Tháng sáu trời mưa');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/08_XuanPhu_VanVuongTinhDau_HuyLiem.wma');ThuHuong( 'Vấn vương tình đầu');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TruTinh_KhucThuyDu/wma/06_XuanPhu _XinConGoiTenNhau_TruongSa.wma');ThuHuong('Xin còn gọi tên nhau');
PhamTuyen_Love_ThuHuong('Ưng Hoàng Phúc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/05_UngHoangPhuc_AnhChiBietCamNinNgheTiengEmKhoc_Ng uyenHoaiAnh.wma');ThuHuong('Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/07_UngHoangPhuc_BabyAnhYeuEm_LVQuangHuy.wma');ThuH uong('Baby! Anh yêu em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/08_UngHoangPhuc_BeXinh_NhatDan.wma');ThuHuong('Bé xinh');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen/wma/01_UngHoangPhuc_CoDonMotViSao_LVUngHoangPhuc.wma') ;ThuHuong('Cô đơn một vì sao');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/03_UngHoangPhuc_EmDenBenToi_LVNhatDan.wma');ThuHuo ng('Em đến bên tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/04_UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu_Quang HuyNguyenHoaiAnh.wma');ThuHuong('Hứa thật nhiều… thất hứa thật nhiều');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/02_UngHoangPhuc_KiNiemBoQuen_ThuHuongVan.wma');Thu Huong('Kỉ niệm bỏ quên');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/05_UngHoangPhucThuThuy_MoiNguoiMotNoi_LVQuangHuy.w ma');ThuHuong('Mỗi người một nơi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/06_UngHoangPhucQuynhAnh_NeuTaConYeuNhau_LVQuangHuy .wma');ThuHuong('Nếu ta còn yêu nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/01_UngHoangPhuc_NgayKhongEm_LVQuangHuy.wma');ThuHu ong('Ngày không em');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen/wma/03_UngHoangPhuc_NguoiDiNgangDoiToi_LVQuangHuy.wma' );ThuHuong('Người đi ngang đời tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen/wma/04_UngHoangPhuc_NguoiThuBa_NguyenHoaiAnh.wma');Thu Huong('Người thứ ba');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/02_UngHoangPhuc_NguoiTaNoi_NguyenHoaiAnh.wma');Thu Huong('Người ta nói');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/03_UngHoangPhuc_ThaMotLanDau_NguyenHoaiAnh.wma');T huHuong('Thà một lần đau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/08_UngHoangPhuc_ThaRangNhuTheNoiNhoRemix_NguyenHoa iAnh.wma');ThuHuong('Thà rằng như thế… nỗi nhớ (Liên khúc)');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen/wma/05_UngHoangPhuc_VaNhuTheEmDi_NguyenHoaiAnh.wma');T huHuong('Và như thế em đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/01_UngHoangPhuc_ViMotNguoiRaDi_LVUngHoangPhuc.wma' );ThuHuong('Vì một người ra đi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/07_UngHoangPhuc_ViSaoTrongLongToi_LVQuangHuy.wma') ;ThuHuong('Vì sao trong lòng tôi');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/04_UngHoangPhuc_ViDoiTaLaCuaNhau_LVQuangHuy.wma'); ThuHuong('Vì đôi ta là của nhau');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_HuaThatNhieuThatHuaThatNhieu/wma/09_UngHoangPhuc_VangTrangCoDon_NgocSon.wma');ThuHu ong('Vầng trăng cô đơn');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_NguoiTaNoiThaMotLanDau/wma/06_UngHoangPhuc_VuotQua_LVQuangHuy.wma');ThuHuong( 'Vượt qua');
PhamTuyen('mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen/wma/02_UngHoangPhuc_DanOngKhongDuocQuen_LVQuangHuy.wma ');ThuHuong('Đàn ông không được quên');

huongtuyen_net();

File style.css

BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #c2bfba;
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #c2bfba;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #c2bfba;
SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #ffffff;
}

TD { FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #0A0009; FONT-FAMILY: tahoma; line-height: 140%; FONT-WEIGHT: normal}

A:link { COLOR: #2266cc; TEXT-DECORATION: none ; CURSOR: url('mouse.ani'); }
A:visited { COLOR: #2266cc; TEXT-DECORATION: none ; CURSOR: url('mouse.ani'); }
A:hover { COLOR: green; TEXT-DECORATION: none; CURSOR: url('mouse.ani'); }
A:hover{background: url('KhaiDinh/timbay.gif');}
a:active { color: blue; CURSOR: url('mouse.ani'); }
}

09520434
16-02-2012, 18:19
Thánh mới đỡ được cách hỏi của em, =))
Nội dung trang này để làm gì, và nó lỗi như thế nào vậy em. ^^

11520604
16-02-2012, 19:34
Cái này là cái web nhạc. Khi up lên host thì giao diện đầy đủ nhưng nó ko hiện tên ca sĩ, bài hát và ko chơi nhạc.

11520118
16-02-2012, 20:20
Nếu dùng firefox dùng firebug ấy, post lên cục chưa buồn đọc, sao debug bằng mắt được, mấy bài hát lưu vào xml rồi load lên nhỉ, hoặc database

11520210
16-02-2012, 20:32
Mình thấy links trong ******Nhac.txt lấy từ geocities.jp mà theo mình dc biết thì địa chỉ trên k còn tồn tại nữa do vậy k load dc nhạc nữa!

10520541
16-02-2012, 22:18
Mình thấy links trong ******Nhac.txt lấy từ geocities.jp mà theo mình dc biết thì địa chỉ trên k còn tồn tại nữa do vậy k load dc nhạc nữa!
Có thể vì lý do này :)
Lần sau chủ thớt cho cái link của site đó hay nhiều nhiều hình vào thì ng khác dễ debug hơn :O

10520291
16-02-2012, 23:39
Cái này thử mở bằng IE6 có lẽ sẽ chạy nhưng link nhạc die rồi ko nghe được đâu :)