IVC Fresher Training Program (IFTP) là chương trình Ðào Tạo & Tuyển dụng những tài năng trẻ là những sinh viên năm cuối hoặc...