bài tập thì giải đi, post nhờ giúp đỡ cái gì. Ahihi