Số 0834977265 em đăng ký nó bảo thuê bao không thuộc danh sách dịch vụ ạ