Em chào thấy,
Đây là kết quả vòng 1 của em:
Em xin cảm ơn thầy.