Em chào thầy(cô) và mọi người, lúc sử dụng các chức năng của Azure thì em đều bị chuyển qua trang nhập thông tin thẻ...