Dạ phần địa chỉ tạm trú, em chưa vào thành phố tìm chỗ ở, dự định ngày nhập học mới tìm ấy ạ - vậy thì điền...