Em tên là Nguyễn Quốc Việt
MSSV: 18521643
Em xin xác nhận là em tham gia được ạ