“CÔNG NGHỆ ESL & CÁCH MẠNG MUA SẮM THỜI 4.0
GIẢI PHÁP IoT (Vạn vật kết nối) & AI (Trí tuệ nhân tạo)”

Thời gian: 8h30 –...