BIZREACH – HACKATHON 2019 là cuộc thi về PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM lớn nhất trong năm 2019 được phối hợp tổ chức giữa Bizreach...