Mô tả:
Được đào tạo nhiều mảng như Angular, ASP.NET Core, GIT, Scrum, Xamarin,…
Sau thực tập có nhiều cơ hội được...