Vũ Thảo là một công ty phát triển ứng dụng SharePoint đầu tiên tại Việt Nam và đã thực hiện thành công nhiều dự án...