Với mục đích hỗ trợ cho các bạn sinh viên có điều kiện biết thêm một ngoại ngữ để có những cơ hội việc làm tốt...