Dear các bạn, tháng 11 sắp tới #DXC_Vietnam sẽ mở 1 chương trình đào tạo - gọi là #Fresher_Training_Program (#Java #dotNET).
Chỉ cần có nguyện...