DEK Technologies Việt Nam bùng nổ tuyển dụng thế hệ IT Freshers cho nhiều dự án từ khách hàng global:
  • C/C++ Developers
  • Python Developers
  • Erlang
...