Chào bạn, lần sau hỏi muốn có ai trả lời cho thì hỏi có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàn. Còn về việc học ngành nào thì...