Dạ bản này khi em in ra ạ.
1. Ở mục thành tích khen thưởng, em có cần phải ghi "Không" hay chỉ để trống như...