Công ty phần mềm VASTbit cần tuyển các vị trí fresher như sau:

03 web fresher
03 mobile fresher

VASTbit...