Mình cần tuyển giúp công ty 2 bạn Back End và Front End gấp cho công ty trong tháng.]

Yêu cầu là có trên 1 năm kinh...