Điều kiện:
- Sinh viên học năm 3 chuyên ngành CNTT, thành thạo CSS, JavaScript, HTML, biết lập trình căn bản web hoặc app...