Mình đang cần 1 bạn developer .
Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm C# Winforms (Telerik control), SQL.
- Có kinh nghiệm về web...