Một năm học mới lại bắt đầu. Thực tập hay làm việc full-time trong các dự án phần mềm sẽ là một
...