Vị trí : Kỹ sư CNTT
Số lượng : 10 người - 20 người
Giới tính: Nam/Nữ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng
...