Nếu bạn đang học về lập trình hướng đối tượng OOP thì hẳn là bạn cũng đã từng nghe tới nguyên tắc SOLID - tổng...