* Mô tả công việc:
  • Thực hiện code/implement các chức năng của hệ thống/ứng dụng .NET.
  • Thực hiện unit test.
  • Viết tài liệu
...