Front End :
Thông thạo JavaScript, HTML5, CSS3
Có kinh nghiệm về Responsive design
Có kinh nghiệm về các frameworks như...