1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tham gia vào phát triển sản phẩm công ty.
- Cơ hội nắm bắt và đào tạo về ReactJS, React Native, MongoDB,...