Em có đăng ký để tham dự workshop và đến nơi thì nơi tổ chức thông báo là hôm nay không có workshop của Masan Consumer ạ