Chuyện là em không đăng nhập được bằng tài khoản mà trường cấp (MSSV, pass), khi ấn quên mật khẩu thì thông báo là tài...