Nơi làm việc: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

YÊU CẦU CHUNG
  • Có biết ngôn ngữ lập trình WEB, MOBILE hiện nay (HTML5, CSS3, ReactJS,
...