FSI cần tìm Sales Fresher mảng CNTT hardware - software
Bạn sẽ có:
  • Được đào tạo về sản phẩm, hướng dẫn các kỹ năng liên
...