Vừa có thêm 1 problem nữa trong bài pretest. Các bạn nhớ F5 nhé.