Gửi các bạn 3 links cơ bản để spin up local dev và haskell 101 (beginner)

Plutus Smart Contract - Spin up local dev environment (part 1&...