Hi mọi người,

Mình là QC, mà thiếu công ăn việc làm quá nên phải đi tìm dev Android với iOS về tạo việc làm...