Mình vừa mới nhận được mail của AIT
Hầu hết với sinh viên k8 trở về trước đã đi làm rồi chứ không còn trong...