Yêu cầu tuyển dụng
  • Nắm vững kiến thức nền tảng về kĩ thuật lập trình(cấu trúc dữ liệu và thuật toán, OOP)
  • Có tư duy
...