bạn có thể cho mình xin địa chỉ mail để mình nộp CV được không?...