Đọc qua code thì anh thấy vài vấn đề như sau:
- Hàm softmax code sai(có vẻ là nguyên nhân chính gây tràn số).
- Learning...