Ứng viên sẽ tham gia vào phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng cao và có cơ hội tham gia vào...