Hi em, bên anh đã gửi lên hệ thống nhờ gán gói cước, do gán 1 lượt chung với các bạn luôn nên xong bên Viettel sẽ báo...