cảm ơn anh đã chia sẻ, không biết khi nào mới được mức lương như anh đây