Họ và tên : Hứa Hưng Thịnh
MSSV: 15520836.
Đăng kí tham gia.