Bạn có thể shared document về phần này được không vậy ...