thông báo còn tuyển dụng vị trí C++ nghe mấy bạn, ai có nhu cầu thì gửi mail.