Mình là sinh viên khóa 04 của UIT.

Mình đang có 1 job freelancer liên quan tới React Native về lĩnh vực E-commerce.
...