Nhờ thầy reset giúp em: 16520530@ms.uit.edu.vn
Em cảm ơn thầy!