chào em!
em xem thêm ở đây nhé, có đầy đủ các hướng dẫn và đơn từ.
https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-...o-sinh-vien#ch...