Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ sinh viên nộp hồ sơ về phòng CTSV trường ĐHNCTT đến hết ngày 25/9/2019
Ngày này qua rồi chị nè