Announcement

Collapse
No announcement yet.

Code C !! Nhập n xuất ra n số nguyên tố đầu tiên trở đi.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Bài này bữa có trên vòng loại cuộc thi thuật toán.

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
      
  long int n,i,j,k;
      
  n=500;// số số nguyên tố cần in (max 5 600k gì đó )
      
  long int m[n];
      for (
  i=3,k=0,m[0]=2;k<n;++i)
          for (
  j=0;;++j)
          {
              if (
  m[j]*m[j]>i)//số nguyên tố là số không chia hết cho snt < sqrt của nó.
              
  {
                  
  m[++k]=i;
                  
  printf("%10d",i);
                  break;
              }
              if (
  i%m[j]==0) break;//số nguyên tố là số không chia hết cho snt < sqrt của nó.
          
  }


  Comment


  • #17
   tham khảo cái này xem
   Code:
   #include "conio.h"
   #include "stdio.h"
   int ktsnt(int n)
   {
   	if(n<2) return 0;
   	for(int i=2; i<=n/2;i++)
   	{
   		if(n%i==0) return 0;
   	}
   	return 1;
   }
   void main()
   {
   	int n,k=0;
   	printf("nhap n=");
   	scanf("%d",&n);
   	for (int i=2;k<n;i++)
   	{
   		if(ktsnt(i))
   		{
   			k++;
   			printf("%d ",i);
   		}
   	}
   	getch();
   }

   Comment


   • #18
    như nè dùng C free thì chạy OK nhưng dùng VS thì báo lỗi này
    on6.cpp(14): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int

    Code:
    #include<stdafx.h>
    #include<stdio.h>
    #include<conio.h>
    int lsnt(int n)
    {
    	int i=2;
    	if(n<2) return 0;
    	if(n==2) return 1;
    	for(;i*i<=n;i++)
    	if(n%i==0) return 0;
    	return 1;
    }
    main()
    {
    	int i,k=2,dem=0,n;
    	printf("nhap a  ");scanf("%d",&n);
    	while(dem<n)
    	{
    	  if(lsnt(k))
    		{
    			printf("%d\n",k);
    			dem++;
    		}	
    	 k++;
    	}
    }
    Phú quý vinh hoa như ảo mộng
    Tiền tài danh vọng tựa phù du....

    Comment


    • #19
     Originally posted by 12520037 View Post

     Code:
     #include<stdio.h>
     #include<conio.h>
     int lsnt(int n)
     {
     	;
     	if(n<2) return 0;
     	if(n==2) return 1;
     	for(int i=2;(i*i)<=n;i++)
     	if(n%i==0) return 0;
     	return 1;
     }
     
     }
     bạn thử cái này xem

     Comment


     • #20
      dạ cho em hởi nếu bài này dùng đệ quy thì làm như thế nào ?
      :sexy::sexy::sexy: BMSG

      Comment


      • #21
       vô tình thấy cũng post lên một cách cho tham khảo
       Code:
       #include<stdio.h>
       #include<conio.h>
       
       bool primes(int n)
       {
       	if(n < 2) return false;
       	if(n == 2) return true;
       	for(int i = 2; i < n; i++)
       	if(n % i == 0) return false;
       	return true;
       }
       
       int main()
       {
       	int n, count;
       	printf("\nEnter number: \nn = ");
       	scanf("%d", &n);
       	count = 0;
       	int i = 0;
       	printf("\nn primes number: ");
       
       	while(count < n)
       	{
       		if(primes(i))
       		{
       			printf("\t%d", i);
       			count++;
       		}
       		i++;
       	}
       
       	getch();
       }

       Comment

       LHQC

       Collapse
       Working...
       X