Post: TS_2013 Xin tư vấn về điểm và khối thi của trường !!
User: 12520325
Infraction: Chat chit chuyển điểm/girl trong box tư vấn tuyển sinh
Points: 1

Administrative Note:
Chat chit chuyển điểm/girl trong box tư vấn tuyển sinh

Message to User:
Chat chit chuyển điểm/girl trong box tư vấn tuyển sinh

Original Post:
Originally posted by 12520043
truyền thống của trường là điểm năm sau thấp hơn năm trước, gái năm sau đẹp hơn năm trước:stick: ( xin đừng quăng gạch em )
Chúc chú ăn nhiều Phồng Tôm